NSPA styrgruppsmöte i Bryssel om OECD och Arktis

Den 29 september samlades styrgruppen för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i East and North Finlands mötesrum i Bryssel för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy samt gemensamma aktiviteter det kommande året. Vid mötet deltog också företrädare från EU:s utrikestjänst, EEAS, samt EU-kommissionen för att berätta om det Arktiska arbetet och NSPA:s roll i det.

161005NSPAStyrgruppsmöte
Terkel Petersen, EU:s utrikestjänst, EEAS, lägger ut orden om EU:s Arktiska policy och NSPA:s viktiga roll i den vid NSPA styrgruppsmöte i Bryssel

NSPA styrgrupp uppdaterades om OECD-studien
NSPA samlar regionerna i norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge. Från North Sweden deltog, förutom direktören Mikael Janson, från Norrbotten Anders Josefsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och representant i NSPA:s politiska styrgrupp, samt John Kostet från Landstinget respektive från Västerbotten Terese Ryndal och Jonas Lundström från Region Västerbotten.

Utöver diskussioner om arbetsprogrammet för aktiviteter gentemot EU diskuterades också den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA som är inne i sin slutfas för beslut av OECD i Paris den 7 november. De nationella samordnarna, Mikael Janson på North Sweden för Sverige, Kari Aalto på East and North Finland för Finland och Trond Haukanes på North Norway för Norge inledde med att ge sina bilder av de utkast som nu varit ute för påsyn och de kommentarer som regionerna skickat in till OECD och styrgruppen lade i sin tur till en del kommentarer samlat för hela NSPA att skicka in till OECD i deras slutrevision av rapporten.

OECD-studien kommer att vara en viktig grund för NSPA:s fortsatta arbete gentemot EU och formeringen av EU:s framtida regionalpolitik.

Arktisk diskussion med företrädare från EU
En stor del av dagen ägnades åt EU:s under våren presenterade Arktiska policy och det arbete som nu påbörjats med att implementera den och som också direkt kopplar till EU:s framtida regionalpolitik. Mycket fokus ligger på regional utveckling i det Europeiska Arktis och NSPA-regionerna är centrala aktörer i det sammanhanget, vilket betonades av både Felix Leinemann, ny chef med ansvar för EU:s Arktiska politik på den maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar arbetet med Arktis respektive Terkel Petersen på EU:s utrikestjänst med ansvar för den Arktiska portföljen där.

Felix Leinemann var inbjuden för att berätta om det arbete som nu pågår från EU-kommissionens sida för att i samverkan med de Arktiska aktörerna med framförallt de berörda regionerna i spetsen skapa ett Arktisk forum i EU och bidra till mer strategiska effektiva insatser för utveckling av de Arktiska regionerna med stöd från EU. Han betonade vikten av NSPA:s arbete för processen och tackade för det stöd som NSPA kan ge för implementeringen av EU:s policy.

Därefter gav Terkel Petersen en bakgrund till hela den nu presenterade integrerade EU-policyn för Arktis och NSPA:s viktiga roll som EU:s Arktiska regioner med sina specifika utmaningar men också oerhört stora möjligheter och potentialer. Det är därför av högsta vikt att från EU:s sida ha det regionala utvecklingsperspektivet, utöver klimatfrågan, det internationella samarbetet och forskningsinsatser i diskussionen om den Arktiska regionen, men att det nu är regionerna själva som har att ta den bollen och driva på processen.

/Mikael Janson

Läs om NSPA:s tidigare möte med EU-kommissionen om OECD-studien här.

Läs mer om OECD-studien och bakgrunden till den i vårens praktikantrapport här.

Läs om EU:s Arktiska kommunikation här.

05 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information