Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor; lika möjligheter & tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet & inkludering.

Den 8 mars 2016 kom EU-kommissionen ut med det första utkastet till vad som skulle komma att bli EU:s sociala pelare och pekade på att de sociala frågorna är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där Sveriges statsminister Stefan Löfven stod värd och EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande  Jean- Claude Juncker medverkade.

Sociala frågor och rättigheter står mer i fokus än ekonomisk vinning

Målet med den sociala pelaren är att samla EU:s sociala utmaningar och upprätta minimikrav för medlemsländerna för att minska social splittring i Europa. Pelaren består av 20 punkter som presenteras i olika kapitel. Kapitel ett innefattar frågor som rör lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, kapitel två handlar om rättvisa arbetsvillkor och kapitel tre inbegriper social trygghet och inkludering. Tanken är att statistik över medlemsländernas framsteg ska föras och presenteras över tid i syfte att utvärdera hur den sociala pelarens principer implementerats i EU-länderna.

Olika förväntningar på EU:s sociala pelare

I rapporten lyfter Lovisa fram de olika ståndpunkterna och gör en egen analys för den europeisk social pelare. Förenklat kan sägas att det riktats en del kritik mot den sociala pelaren eftersom dess principer enbart ska fungera som rekommendationer och därmed varken är lagstiftade eller bindande. Eftersom det blir varje stats uppgift att se till så att de sociala rättigheterna efterföljs menar vissa att det finns risk för en ökande överstatlighet då beslut förflyttas längre ifrån medborgarna. Andra menar därmed att koncentrationen på sociala värden kan öka tilliten till det europeiska samarbetet och bygga ett mer inkluderande EU. 

Stort tack till Lovisa och hennes arbete under hösten.

Läs hela Lovisas pm om EU:s sociala pelare här.

Här hittar du samtliga rapporter från North Sweden.

/Julia Hanson

26 Feb 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information