Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

EU-kommissionen ska nu utvärdera beslut 573/2014/EU om att utöka samarbetet mellan offentliga arbetsförmedlingar och efterlyser därför synpunkter från allmänheten genom ett samråd. Samrådet innehåller frågor om nätverkets effektivitet och implementering samt hur ett tänkbart samarbete kan se ut efter 2020. Nätverket avses att fungera som en jämförande plattform i syfte att möjliggöra kartläggning av god praxis och främja ömsesidigt lärande samt förbättring av arbetsförmedlingens tjänster.

Syftet med ett EU-nätverk för offentliga arbetsförmedlingar

De officiella arbetsförmedlingarnas uppgift är i dagsläget bland annat att minska arbetslösheten och få fler personer i sysselsättning. Inom EU-nätverket för arbetsförmedlingar bedöms och jämförs arbetsförmedlingarnas resultat för att sprida kunskap och skapa nytänkande strategier parallellt med Europa 2020-målen.

Utmaningen för arbetsförmedlingarna är att deras förutsättningar och standarder varierar i EU vad gäller genomförandet av uppgifter och tjänster samt implementeringen av de beslut som fattas av medlemsländernas sysselsättningspolitik. Eftersom EU:s arbetsförmedlingar står inför nya utmaningar, såsom förändringar på arbetsmarknaden och höga förväntningar hos allmänheten, samtidigt som finansieringen av deras verksamheter har minskat överlag, vore det fördelaktigt med en utökad gemensam plattform.

Om samrådet där du kan tycka till

Samrådet är ett betydelsefullt underlag till utvärderingen av PES samt bidrar med erfarenheter och lärdomar till den framtida utformningen av EU:s arbetsmarknad. Privatpersoner, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå är välkomna att delta.  

Samrådet är en webbenkät som tar ca 15 minuter att genomföra, det går att pausa enkäten och återkomma senare samt att göra ändringar i enkäten fram till den sista dagen för samrådet. Frågorna finns tillgängliga på engelska, franska och tyska, man kan dock välja att svara på något av de 24 officiella språken inom EU. Webbenkäten är öppen mellan den 20 september till den 13 december 2018, när enkäten avslutas kommer EU-kommissionen sammanställa svaren.

Läs mer:

Europeiska nätverket för officiella arbetsförmedlingar

Om samrådet på EU-kommissionens hemsida

Delta i samrådet här

/ Stina Skoglöf

05 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information