SKL- rapporten ”På gång inom EU”

Två gånger om året publicerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin rapport “På gång inom EU”. Där sammanställer SKL information om högaktuella EU- frågor relevanta för svenska kommuner och regioner. Hösten upplaga har nyligen släppts och den sammanfattar 8 prioriterade områden för 2019. Här kan du läsa mer om hur regionalpolitiken omnämns i diskussioner om långtidsbudgeten, liksom transport i fråga om mobilitet och infrastruktur för att ta två exempel från SKL:s rapport.

SKL är en arbetsgivare– och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner vars huvudsakliga syfte är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Två gånger om året släpper SKL rapporten “På gång inom EU” för att uppdatera kommunerna och regionerna om det politiska läget på EU nivån. I höstens upplaga presenteras dessa prioriterade frågorna för hösten 2019:

• EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
• En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
• Den sociala dimensionen av EU
• Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
• EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
• Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
• Mobilitet och infrastruktur
• Horisont Europa

EU:s långtidsbudget 2021-2027

En av de prioriterade frågorna i rapporten är EU:s framtida långtidsbudget som sträcker sig från 2021 till 2027. Redan i maj 2018 presenterade EU- kommissionen sitt förslag för kommande långtidsbudget och sedan dess har det pågått intensiva förhandlingar fram och åter mellan medlemsstaterna, med sikte på att nå en överenskommelse innan årsskiftet 2019/2020. SKL kommer fortsätta bevaka förhandlingarna där de kommer framhålla principerna om partnerskap och flernivåstyre i såväl programutformande som implementering. Inte förens förhandlingarna är klara kring långtidsbudgeten kan man besluta om hur regelverket för strukturfonderna ska se ut.


I mars 2019 presenterade kommissionen sin så kallade landrapport för Sverige som används som redskap för kommissionens årliga översikt av tillväxten. Speciellt för i år är att landrapporten innehåller en särskild bilaga med rekommendationer avseende investeringar inom regional- och socialfonden i Sverige. EU-kommissionen anser att Sverige bör fokusera sina investeringar på användningen av avancerad teknik och förbättrad forsknings- och innovationskapacitet med mera. SKL har lämnat sitt utlåtande angående dessa rekommendationer och anser att rekommendationerna helt utelämnat förslag på investeringar i infrastruktur, hållbara transporter och bredband. I Sveriges glesbefolkade områden är investeringar som dessa vitala, då avstånden är långa till såväl arbetsmarknad som utbildning. Investeringar i bredband är också av stor vikt för glesbefolkade områden för att möjliggöra företagande och tillväxt. Med anledning av detta anser SKL att sådana investeringar bör vara möjliga inom ramen för regionalfonden.


Översyn av EU:s transportpolitik


Mobilitet och infrastruktur är också en av SKL:s prioriterade frågor för 2019. SKL har granskat EU-kommissionens politiska prioritering av hållbara transporter för åren 2015–2019. EU:s förpliktelser enligt Parisavtalet medför att den inhemska koldioxidutsläppen måste minska med 40% fram tills 2030 och vad som är utmanande är att omkring 95 % av alla fordon på de europeiska vägarna drivs med fossila bränslen. SKL har därför gjort en översyn av EU:s transportpolitik och de transportsystem som definieras i TEN-T (Det transeuropeiska transportnätverket). TEN-T är ett av de viktigaste instrumenten för att möjliggöra ett väl fungerande, hållbart och gränsöverskridande transportsystem och som är av stor betydelse för nationell och regional utveckling. SKL har framfört sitt stöd till förändringar inom stomnätskorridoren Scan-med (Scandinavian - Mediterranean Core Network Corridor) som är den transportkorridor som förbinder Sverige och Norden med Medelhavet. Förändringarna innefattar då EU-kommissionens beslut att inkludera Norra Sverige bland de prioriterade transportsträckorna i Europas stomnätskorridorer. Reformerna av stomnätskorridorerna införlivas år 2021 i Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), som kommer slutförhandlas inom ramen för EU:s nästa långtidsbudget. För SKL var det även viktigt att belysa behovet av att samordna de investeringsmedel som finns tillgängliga vid nationella planer, länstransportplaner, EU:s regionalfonder och CEF.


Ta del av hela SKL rapporten här

Läs mer om North Swedens arbete med infrastruktur här

Läs mer om North Swedens arbete med regionalpolitik här

/ Linnea Andersson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information