bg_regional.jpg

Regionalpolitik

EU:s Regionalpolitik

EU är ett samarbete mellan stater men med en stark regional dimension i dess kärna. Regionalpolitiken syftar till att utjämna skillnader mellan regionerna genom att bland annat finansiera utvecklingsprojekt för regioner, städer och deras invånare som utformas av regionens aktörer. Genom en planeringsprocess definieras mål på EU-nivå som sedan bryts ner av nationella myndigheter. I norra Sverige, som räknas till en utvecklad ekonomi, finansieras politiken främst genom de så kallade strukturfonderna i form av Regionalfonden och Socialfonden men även Landsbygdsutvecklingsfonden som är en del av EU:s jordbrukspolitik. Sammantaget utgör regionalpolitiken ungefär en tredjedel av EU:s budget med en viss del som går till interregionala program som syftar till att öka samarbeten mellan regioner och över nationsgränser. 

North Swedens arbete inom Regionalpolitik

North Sweden bevakar och påverkar utformningen av regionalpolitiken så att den ska göra största möjliga nytta för regionen med sina unika förutsättningar så som gles befolkning, arktiskt klimat och långa avstånd till marknader. För att utmaningarna ska tillvaratas i politiken sker ett nära samarbete med regioner som delar norra Sveriges intressen. North Sweden arbetar även för att behålla den extra tilldelningen i regionalfondsmedel som norra Sverige får från EU på grund av dessa förutsättningar. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för regionens tillväxtarbete.

North Sweden arbetar med att bevaka och påverka EU-frågor som berör gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland, Norge och för olika geografiska intresseområden. Men sina resurser har regionen en särskild roll i EU:s Östersjöstrategi, engagemang för den arktiska regionen, Barentssamarbetet och samverkan över Nordatlanten. North Sweden ger även stöd för medverkan i EU-finansierade program genom att bevaka så kallade sektorsprogram och stimulera förmågan att kombinera fonder genom lokal samverkan mellan aktörer.

Regionalpolitiken i Norra Sverige

Regionens aktörer har visat att regionalpolitikens medel medför nytta genom att omsätta dem till projekt som aktivt bidrar till tillväxt. De låter till exempel regionen bygga upp sin innovationskraft genom kluster, upprustning av flygplatser i inlandet och projekt som öppnar upp glesbygden för turister. För budgetperioden 2021–2027 mottar de fyra nordligaste regionernas drygt 2 miljarder kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+) vilket är av stor betydelse för norra Sveriges möjligheter till regional utveckling. Av dessa utgör en extra allokering i form av gleshetsstöd drygt hälften av den totala tilldelningen.

North Sweden har som uppgift att bevaka och påverka utformningen av fonder och program som är relevanta för regionen. Detta sker främst i nära samarbete med aktörer som delar regionens förutsättningar och intressen, så som Europaforum Norra Sverige med de fyra nordligaste svenska länen och Northern Sparsely Populated Areas med 13 regioner i norra Sverige, Finland och Norge.

Gränsöverskridande samarbete är av stor vikt för norra Sverige. Regionen gränsar både mot Norge och Finland och är en del i Barentsregionen samt Sápmi som utgör väsentliga delar av EU:s arktiska politik. För norra Sverige är det därför viktigt att arbetsmarknader och samhällsservice kan utvecklas över nationsgränserna utan hinder. Det innebär att regional och lokal nivå måste ha en tydlig roll och inflytande.

 

Kontakt

Max Englund

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: Regionalstöd, kompetensförsörjning och samverkan

Mobil (SE): + 46 (0) 76-770 49 73

E-post: max.englund@northsweden.eu

 

Nyheter - Regionalpolitik

Nyheter

Event - Regionalpolitik

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) vill välkomna dig till NSPA Forum 2024 den 12–13 ...

Partner: Northern Sparsely Populated Areas

Plats: Thon Hotel Nordlys, Bodø

Datum: 12 sep - 13 sep

torsdag 12 sep 2024

Varje år går EU:s vecka för regioner och städer av stapeln i Bryssel, som kan liknas vid EU:s region...

Partner: EU-kommissionen, Europeiska Regionkommittén

Plats: Bryssel

Datum: 07 okt - 10 okt

måndag 07 okt 2024
Kalender