EU:s åtgärder mot Corona – vad har hänt sedan i somras?

Under våren rapporterade North Sweden om EU:s åtgärder mot Covid-19 samt insatser för samordning mellan medlemsländerna. Sedan dess har nya initiativ presenterats och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har i sitt linjetal till unionen betonat hanteringen av coronaviruset och hur EU ämnar skydda EU-medborgarnas hälsa i framtiden.

EU- kommissionen efterfrågar ökad tydlighet och samordning av begränsande åtgärder för den fria rörligheten i EU

Den 4 september lade EU-kommissionen fram ett förslag till Ministerrådets rekommendation för ökad samordning och kommunikation kring åtgärder som medlemsländerna vidtar för att begränsa den fria rörligheten på grund av Covid-19-pandemin. EU-kommissionen föreslår att EU-länderna bör utveckla samarbetet kring: gemensamma kriterier och trösklar för EU-ländernas beslut om införande av resebegränsningar, gemensamma färgkoder för de gemensamma kriterierna, en gemensam ram för åtgärder som tillämpas på resenärer från högriskområden, en entydig och snabb information till allmänheten om begränsningar.

EU-kommissionen testar nätoperabilitet i kontaktspårnings- och varningsappar

Den 14 september meddelade EU-kommissionen att en grupp medlemsländer påbörjat testningen av infrastrukturen för att koppla ihop olika nationella spårningsappar i EU. Kommissionens tjänst för nätslussinteroperabilitet ska säkerställa ett säkert informationsutbyte mellan nationella kontakt- och varningsappar som de flesta medlemsländer lanserat i syfte att reducera spridningen av viruset. Tanken är att en användare ska kunna installera en enda app och rapportera ett positivt test eller ta emot varningar även om de befinner sig utomlands.

EU-kommissionens linjetal till Europaparlamentet om sviterna av Coronapandemin

Den 16 september framhöll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal till Europaparlamentet och EU:s medborgare att EU har lärdomar att dra utav den hittills gångna hanteringen av coronaviruset. Hon sa att Europa måste bygga en starkare hälsounion med ett EU-program för hälsa och stärka Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Von der Leyen lovade att skapa ett europeiskt Barda – ett centrum för avancerad biomedicinsk forskning och utveckling – för att öka Europas kapacitet att reagera på gränsöverskridande hot. Dessutom uppmanade hon till en debatt om nya befogenheter för EU på hälsoområdet inom den kommande konferensen om Europas framtid där EU-kommissionen i framtiden vill förbättra och utöka dialogen med medborgarna.

EU-kommissionen vill se en gemensam Covid-19-testmetod

Den 18 september presenterade EU-kommissionen rekommendationer för en gemensam Covid-19-testmetod som konkretiserar åtgärder som ska stötta medlemsländerna i planeringen av organisationen av deras testinsatser under de olika stadierna av pandemin.

EU-kommissionen finansieras internationellt samarbetsorgan för snabb framtagning av Covid-19-vacciner

Den 18 september bekräftade EU-kommissionen sitt deltagande i Covax, som är ett samarbete mellan Gavi-alliansen, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) och Världshälsoorganisationen (WHO). På så vis kommer kommissionen bidra med 400 miljoner euro till Covax arbete med att snabbt ta fram Covid-19-vacciner och garantera en rättvis tillgång till världens medborgare. EU:s deltagande i Covax kompletterar EU:s pågående förhandlingar med vaccinföretag inom ramen för EU:s vaccinstrategi. Genom förhandsåtagandet om inköp kräver EU att tillverkarna gör sin produktionskapacitet tillgänglig för alla länder och efterlyser ett fritt flöde av vaccin och material utan exporthinder. Samma dag tecknade kommissionen även avtal med läkemedelsföretaget Sanofi-GSK för medlemslöänderna att köpa in 300 miljoner doser vaccin. Kommissionen har redan undertecknat avtal med AstraZenica och fortsätter sina samtal med andra vaccintillverkare (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna och BioNTech).

Sverige upprättar EU-beredskapslager med skyddsutrustning

Den 22 september stod det klart att Sverige ansluter sig till nätverket av EU-värdländer som har ett rescEU-beredskapslager med medicinsk utrustning på sina territorier. Sverige ska därmed erhålla ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för att upphandla och etablera ett lager av livräddande skyddsutrustning och annan viktig medicinsk utrustning som kan distribueras i hela EU vid nödsituationer. Centrumet för samordning av katastrofberedskap ser till att utrustningen distribueras till dem som behöver den bäst, utifrån de behov av EU-stöd som länderna uppgett inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

/Julia Hanson

Läs North Swedens nyheter med coronarelevans och om EU:s åtgärder på grund av Covid-10 under våren

Läs mer om EU:s samordning av åtgärder som begränsar den fria rörligheten i EU 

Läs mer om EU:s strategi för säkra och effektiva spårningsappar 

Här kan du läsa rekommendationerna för en gemensam Covid-19-testmetod från 17 september 

Läs mer om EU:s koppling till Covax 

Läs mer om rescEU-beredskapslagret 

23 Sep 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information