NSPA antar position om EU:s regionalpolitik och tackar Nils-Olov för hans tid som ordförande

Den 2 december träffades Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för årets sista styrgruppsmöte. NSPA antog en position om EU:s regionalpolitik i de pågående slutförhandlingarna för nästkommande programperiod 2021–2027 och så även en position om EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Det var också ordföranden Nils-Olov Lindfors sista möte före att ordförandeskapet för nätverket går över till Nordnorge från 2021 och North Swedens praktikanter fick några ord med honom efter mötet om hans två år som ordförande.

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge. Medverkande under onsdagens möte var styrgruppen för NSPA samt representanter från NSPA:s EU-kontor för norra Sverige, Finland och Norge.  

NSPA:s synpunkter på EU:s regionalpolitik och vision för landsbygdsutveckling 2021–2027 

Slutörhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget (MFF) har varit en av höstens stora frågor efter att EU:s stats- och regeringschefer nådde en första budgetöverenskommelse i juli 2020. Gällande förhandlingarna av EU:s regionalpolitik har NSPA särskilt följt förhandlingarna av ett nyinrättat återflödestak som Sverige varit med och förhandlat fram för att hålla ner den totala budgetnivån, vilket innebär att Finlands och Sveriges tilldelning av medel begränsas till 80 % respektive 90 % av 2014–2020 års nivåer, trots att förhandlingarna samtidigt utökade det särskilda stödet till norra Sverige och Finland med 33% mot idag, att tillfalla regionerna i NSPA.  

I den nyantagna positionen vill NSPA betona vikten av att återflödestaket inte ska påverka den kallade gleshetsallokeringen som står för en betydande del av norra Sverige och Finlands strukturfondsmedel. Det är stöd som överlag bidrar till återflödet av investeringsmedel från EU till Sverige och Finland och i EU:s regleringar har en särskild status från det att Sverige och Finland gick med i EU och över åren kunnat tillförsäkras i egna budgetparagrafer i EU:s budget genom det arbete som NSPA bedrivit gentemot EU-:s aktörer.  

Vidare välkomnar NSPA EU:s höjda klimat- och miljöambitioner och medföljande investeringsverktyg, däribland klimatsatsningarna i återhämtningspaketet Next Generation EU, men betonar vikten av en samordning och integrering av dessa olika investeringsverktyg för att undvika parallella utvecklingsagendor på hållbarhetsområdet. Regionerna har där en särskilt viktig roll, varav NSPA lyfter fram betydelsen av smart specialisering strategier (S3) då de utgör både en analytisk bas och en strategisk samordning av insatser för en hållbar regional utveckling. Det är också viktigt att medlen kan användas för regionernas specifika behov, såsom infrastruktur och bredband, som är frågor på bordet  i slutförhandlingarna mellan Ministerrådet och Europaparlamentet. 

Under mötet antogs även en position gällande EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling, där NSPA bland annat ifrågasätter att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) föreslås hamna utanför det gemensamma regelverket för EU:s regionalpolitik. NSPA:s synpunkter lämnas in som en del av samrådet i EU som syftar till att arbeta fram en landsbygdsagenda att komplettera de stadsutvecklingsplattformar som finns idag. Det är av vikt för det nordligaste Europa att från början vara delaktig i EU:s ambitioner att bidra till landsbygdsutveckling, som i sin tur kopplar till den OECD-studie NSPA lät utföra och som presenterades i Bryssel 2017. NSPA-positionen följer den position Europaforum Norra Sverige antagit för norra Sveriges vidkommande.  

Tack Nils-Olov för tiden som ordförande för NSPA! 

Nils-Olo Lindfors, regionråd i Region Norrbotten, har sedan 2018 suttit som ordförande i NSPA och under den tiden har North Sweden innehaft sekretariatet för NSPA. Vid årsskiftet kliver han  av rollen som ordförande för att lämna vidare uppdraget till North Norway och Tomas Norvoll, ordförande i Nordlands Fylke, i och med att ordföranderollen roterar mellan Sverige, Norge och Finland per vartannat år.  

Nils-Olov anser att NSPA-nätverket skapar många möjligheter, och att det finns flera fördelar med ett samarbete mellan de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Med gemensamma utmaningar och möjligheter har NSPA kunnat skapa förutsättningar för god samverkan och påverkansarbete på EU-arenan, bland annat i frågor kopplade till Sveriges och EU: gröna omställning.  

-EU har under flertalet tillfällen uppmärksammat NSPA-regionernas roll i den gröna omställningen. Med både kompetens och stora naturtillgångar har vi en viktig roll i EU. Det syntes inte minst när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens lyfte fram Sverige som ett framgångsrikt exempel i arbetet med produktion av stål utan kol.  

Nils-Olov påpekar samtidigt att det  är en utmaning att få lika starkt gehör på nationell nivå som EU-nivå när det kommer till exempelvis NSPA-regionernas roll i den gröna omställningen. För att uppmärksamma norra Sverige på den nationella nivån anser Nils-Olov att NSPA behöver fortsätta arbeta med utåtriktade evenemang och diskussionsforum. Ett exempel på ett sådant är nästa års NSPA Forum där större diskussioner gällande samverkan kring kompetensförsörjning och andra områden kommer att lyftas.  

Under sina två år som ordförande för NSPA har Nils-Olov skapat många fina minnen. Han menar att något av det roligaste under sin tid som ordförande är att han har fått ta del av många goda exempel på att samverkan över nationsgränserna verkligen ger resultat på EU-arenan.  

-Min känsla för NSPA är att det inte bara är en massa sweet talks utan även en hel del verkstad.  

/Elvira Ahlring och Elin Johnson

Läs mer om Ursula von der Leyens linjetal från tidigare i höst här. 

Läs NSPA:s position med synpunkter på slutförhandlingarna av EU:s regionalpolitik 2021-2027 här.

Läs NSPA:s position med synpunkter på EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling här. 

Läs om Europaforum Norra Sveriges position om EU:s vision för landsbygden här

Läs om slutsatserna från OECD-rapporten för NSPA här. 

 

02 Dec 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information