Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling

Den 30 november antog Europaforum norra Sverige (EFNS) ett positionspapper med anledning av EU-kommissionens samråd om landsbygdsutveckling. Nätverket, som samlar politiker från Sveriges nordligaste regioner, vill med positionen påverka riktningen på EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling.

Europaforum norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS har i mer än 20 år erbjudit en mötesplats för Sveriges fyra nordligaste regioner att tillsammans bevaka och ta ställning i gemensamt viktiga frågor med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. En aktuell fråga på EU-arenan under hösten har varit EU-kommissionens samråd om en långsiktig vision för landsbygdsutveckling. Samrådet stängde den 30 november och EFNS har lagt fram synpunkter viktiga att beakta för norra Sveriges räkning.  

Platsbaserad politik och en stärkt länk mellan stad och land 

EFNS betonar att en långsiktig EU-vision för landsbygdsutveckling måste ta hänsyn till varje plats specifika förutsättningar och potential. Det kräver ett politiskt erkännande av den diversitet av landsbygder som finns runt om i Europa och en vilja att utforma platsanpassade strategier därefter. För norra Sveriges del innebär det en förståelse för att behoven ser annorlunda ut i exempelvis landsbygdsdominerande inlandskommuner och i stadsdominerade kuststäder. Samtidigt är samspelet däremellan avgörande för att främja en regional tillväxt som gynnar både stad och land. EFNS ifrågasätter därför uppdelningen mellan landsbygdsutveckling och regional utveckling i EU-politiken. Istället bör tillväxtpolitiken samordnas och ta större hänsyn till olika regioners särskilda förutsättningar, där EFNS bland annat framhåller smart specialisering (S3) strategier som användbara för utformningen och implementeringen för EU:s olika fonder och program. 

Tillvarata potentialen för en grön omställning 

Landsbygderna i allmänhet, och norra Sverige i synnerhet, har både naturtillgångar och kunskap som krävs för att EU ska uppnå målet om klimatneutralitet till år 2050. Som en av Europas skogrikaste regioner med god tillgång till vattenkraft, vindkraft, kritiska mineraler och metaller har norra Sverige en central roll i omställningen till ett klimatneutralt Europa. Nuvarande system för utvinning av naturresurser innebär dock att vinsterna och skatteintäkterna till stor del hamnar hos staten och i storstäderna, samtidigt som det finns stora krav lokalsamhället att tillhandahålla företagen med kompetens och samhällsservice. EFNS efterfrågar särskilt stöd och mer flexibel utformning av EU:s olika investeringsinstrument för att hantera dessa olika utmaningar och möjligheter som stora naturtillgångar medför. Norra Sveriges potential för en grön omställning kräver även funktionella och robusta väg, järnvägs- och sjöförbindelser. Infrastruktursatsningar, inkluderat satsningar på regionala flygplatser, är av stor vikt för att kunna tillvarata tillväxtpotentialen i norra Sveriges landsbygder.  

Territoriella marknadsmisslyckanden i glesa miljöer 

Tillgång till snabbt bredband är en förutsättning för att kunna nyttja digitala tjänster - och allt fler avgörande samhällstjänster - fullt ut. Utbyggnaden till snabbt bredband måste därför säkerställas för att möjliggöra för fler människor att bo och verka i glesa miljöer. EFNS menar att eftersom 5G-nätet (som ett alternativ till fiber) inte är aktuellt i närtid krävs särskilda investeringsstöd för att säkra bredband via fiber i områden där det saknas marknadsekonomiska intressen. Det i sig kräver en förståelse för företags utvecklingsmöjligheter i glesbefolkade områden. EFNS framhåller därför vikten av fortsatta undantag från EU:s statsstödsregler, såsom exempelvis stöd till regionala flygplatser. Stora avstånd och brist på kritisk massa innebär en begränsad tillgång till kompetens och arbetskraft, något som kräver mer riktade investeringar exempelvis inom arbetet med smart specialisering. Därtill krävs särskilda satsningar för att stötta innovationskapaciteten i glesa miljöer, då företag och akademiska institutioner har begränsade möjligheter till nätverk och kunskapsutbyte inom den egna regionen 

/Elin Johnson

02 Dec 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information