Europas regionkontor i dialog med EU-kommissionär Elisa Ferreira

Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, sammanhållning och reformer, bjöd den 19 maj in North Sweden och övriga europeiska regionkontor till en digital dialog om regionalpolitiken och Europas återhämtning efter Covid-19-pandemin. Ett flertal frågor som riktades till Ferreira rörde de nationella återhämtningsplanerna gällande EU-kommissionens återhämtningspaket, där många regioner anser att de inte har blivit tillräckligt inkluderade.

Den 19 maj då Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, sammanhållning och reformer, bjöd in alla europeiska regionkontor för en dialog kring regionalpolitiken och Europas återhämtning efter Covid-19-pandemin, samt de olika åtgärder som vidtagits för att minska pandemins ekonomiska konsekvenser, deltog North Sweden. 

Regionernas koppling till EU:s återhämtningspaket 

Den ekonomiska effekten av Covid-19 pandemin har varit påtaglig i alla EU:s regioner och för att lindra pandemins konsekvenser har EU:s stats- och regeringschefer enats om ett återhämtningspaket på sammanlagt 750 miljarder euro, även kallat Next Generation EU (NGEU). Inom NGEU ingår bland annat Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) samt Återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas regioner (REACT-EU), en förstärkning av EU:s sammanhållningspolitik inom ramen för de befintliga strukturfondsprogrammen som är riktade till regionerna. Det innebär extra finansiering till sammanhållningspolitiken 2021–2023, som i praktiken innebär en förlängning av de nuvarande programmen för ERUF och ESF fram till 2023. I Sveriges fall en förstärkning av det nationella ESF-programmet, samt det nationella regionalfondsprogrammet. 

För att få stöd av RRF ska EU-länderna lämna in nationella återhämtningsplaner (RRP) till EU-kommissionen. Deadline för detta var den 30 april, men ännu har inte alla medlemsländer lämnat in sina återhämtningsplaner, bland annat Sverige. 

Regionalpolitikens svar på pandemin  

Elisa Ferreira inledde mötet med att lyfta syftet med de regionala dialogerna. Hon uttryckte att det är viktigt för henne och EU-kommissionen att regionerna hålls uppdaterade och involverade i återhämtningsarbetet.   

Ferreira konstaterade att sammanhållningspolitiken tidigare setts som invecklad, men att den nu är mycket mer flexibel. Hon fortsatte med att tala om den enorma inverkan man trodde att krisen skulle få, men att krisen inte alls haft den påverkan som man tidigare trott. Med stort engagemang från både medlemsländerna och Europaparlamentet har vi skapat olika program som både är hållbara och flexibla, berättade Ferreira. Hon fortsatte med att tala om sammanhållningspolitiken, vilket enligt Ferreira har varit det viktigaste verktyget för att förhindra pandemins effekter. Hon lyfte vidare de olika program och fonder som EU-kommissionen instiftat för att hjälpa Europa ur krisen, däribland REACT-EU som har utgångspunkt i återhämtningen och uppbyggandet av Europa med stort fokus på hållbarhet. Vi kan inte bara återgå till hur det var förut, vi kan bara gå framåt och då måste vi ha en hållbar återhämtning för framtidenbetonade Ferreira.  

Vidare talade hon om de nationella återhämtningsplanerna (RRPdär arbetet i medlemsländerna just nu pågår för fullt. Hon menade att det är viktigt att de nationella, regionala och lokala aktörerna är involverade i detta arbete. Slutligen uppmärksammade hon även Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF), som är ett nytt finansieringsdokument inom sammanhållningspolitiken med syfte att ge stöd till territorier som står inför socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till klimatneutralitet senast 2050, ett mål inom den europeiska gröna given. Ferreira hoppades att det skulle finnas ett stort engagemang kring JTF från regionernas sida eftersom Europa nu står inför stora förändringar i återuppbyggandet efter pandemin och i och med den gröna omställningen. Det kommer bli viktigare än någonsin med ett gott samarbete mellan de nationella regeringarna och de regionala och lokala aktörerna, avslutade Ferreira.  

Bristande inkludering för regioner i nationella återhämtningsplaner  

Den regionala dialogen fortsatte med att representanter från de deltagande regionkontoren fick ställa frågor till EU-kommissionären. Regionala representanter från Rumänien, Ungern och Österrike lyfte frågan om regionernas deltagande i återhämtningsplanerna. Representanterna uttryckte att det regionala deltagandet är viktigt för utformningen av planerna, då regionerna besitter kunskap som inte denationella styret har. Regionerna behöver dessutom bli involverade i implementeringen av återhämtningsplanerna, då dessa kommer ha stor påverkan på regionerna. Vidare berättade representanterna att det har varierat i hur stor utsträckning regionerna blivit involverade i planernadär vissa länder inte haft något regionalt deltagande alls, såsom i SverigeRegionerna ville nu veta vilka medel EU-kommissionen har att sätta press på medlemsländerna för att se till att regionerna får ett ökat deltagande i återhämtningsplanerna.  

Ferreira svarade att EU-kommissionen är medveten om att det regionala deltagandet har varierat från land till land. Hon uttryckte att EU-kommissionen inte har möjlighet att lägga sig i hur medlemsstaterna är organiserade eller hur de utformar sina återhämtningsplaner, men betonade samtidigt att planeringen inte ska ske bakom stängda dörrar och att det är viktigt att regionerna skapar mekanismer för att göra sig hörda.  

Från Tyskland kom frågan om hur EU-kommissionen kommer att kommunicera resultaten av REACT-EU, då detta är viktigt för utformningen av de framtida sammanhållningsplanerna. Här menade Ferreira att eftersom återhämtningsinstrumenten är så flexibla är det svårt att exakt veta vilka medel som går till vilka insatser, men berättade samtidigt att EU-kommissionen arbetar för att kommunicera resultatet av dessa instrument, bland annat genom möten som detta och att det är otroligt värdefullt att regionerna är involverade.  

Mötet avslutades med att Ferreira betonade att syftet med dessa regionala dialoger är att få ett meningsfullt idéutbyte och där regionerna har möjlighet att få svar på sina frågor. Hon bjöd in till fler framtida dialoger där EU-kommissionen och regionerna tillsammans kan arbeta för en mer sammanhållen framtid.   

Sammanfattning EU:s regionalpolitik 

Regionalpolitiken, även kallad sammanhållningspolitiken, är ett av EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning i Europa. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och står för en tredjedel av EU:s budget. Sammanhållningspolitiken består av olika struktur- och investeringsfonder; Europeiska- och regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och sammanhållningsfonden. Det är framförallt Regionalfonden och Socialfonden som lokal och regional nivå har inflytande över i utformning och genomförande med olika typer av utvecklingsprojekt. 

Läs mer om EU:s regionalpolitik här. 

Läs mer om Next generation EU här och på North Swedens hemsida här. 

Läs mer om Fonden för en rättvis återhämtning här och på North Swedens hemsida här. 

Läs mer om den särskilda satsningen på norra Sveriges inom ESF+ här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Fonden till en rättvis omställning här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om regionalpolitiken och Next Generation EU här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Sveriges utformning av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och Återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas regioner (React-EU) här. 

/ Matilda Albertsson  

25 Maj 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information