Särskild satsning i EU:s socialfond på norra Sverige

Norra Sverige får ett eget insatsområde i det nationella programmet för Europeiska Socialfonden+ (ESF+) under den kommande programperioden 2021–2027 för att bygga kapacitet, säkra kompetensförsörjningen och tackla särskilda utmaningar. I förberedelserna inför det nya programmet har Europaforum Norra Sverige (EFNS) delat med sig av synpunkter och erfarenheter av arbetet med ESF+ i ett positionsdokument antaget den 16 februari.

Norra Sverige får ett eget insatsområde i det nationella programmet för Europeiska Socialfonden+ (ESF+) under den kommande programperioden 2021–2027 då budgeten för ESF+ är beslutad på EU-nivå. I förberedelserna inför det nya programmet har EFNS delat med sig av synpunkter i ett positionsdokument antaget den 16 februari. Nästa steg är att budgeten ska fördelas på nationell nivå.

Europaforum Norra Sverige och ESF+

Europaforum norra Sverige är ett politiskt nätverk med representanter från lokal och regional nivå i de fyra nordligaste länen som analyserar och tar ställning till EU-frågor. EU:s regionalpolitik är ett av EFNS:s prioriterade bevakningsområden, i vilket den Europeiska socialfonden+ (ESF+) är ett centralt verktyg för social innovation, strukturomvandling, kompetensförsörjning och regional utveckling.

En av de viktigaste frågorna för norra Sverige som EFNS och North Sweden arbetat med inför den kommande programperioden är att få behålla den så kallade extra gleshetsallokeringen, som tilldelas glesbefolkade regioner för att hantera särskilt svåra strukturella utmaningar. De extra medlen utgör drygt hälften av medlen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under nuvarande programperioden och är ett viktigt tillskott av utvecklingsresurser. I samband med ett fortsatt stöd öronmärktes en fjärdedel av medlen till ESF+ för att också kunna hantera utmaningarna med kompetensförsörjning i olika miljöer.

Positionsdokumentet antaget av EFNS är dels ett politiskt ställningstagande om inriktningen för det nationella programmet, dels ett diskussionsunderlag för fortsatt dialog med EU-kommissionen, arbetsmarknadsdepartementet och ESF-rådet för utformningen och genomförandet av socialfonden i Sverige.

Norra Sverige vill se fler regionala insatser för strukturomvandling

EFNS anser dels att fonden behöver anpassas regionalt för ett bättre genomförande, dels att framtagandet av regionala handlingsplaner behöver genomsyras av regionalt inflytande. Satsningar på regionala stödstrukturer och långsiktig strategisk kompetensförsörjning bör kunna ske med hjälp av ESF+ för att exempelvis skapa plattformar för validering och utbildning. Men det kräver i högre grad ett samspel med alla parter utifrån regionala strategier för kompetensutvecklingsbehov, som en del av det långsiktiga arbetet med hållbar regional utveckling. Gemensamt för de mest framgångsrika exemplen på lyckade insatser är att de anpassats lokalt och regionalt, menar EFNS. Regionalt ägarskap och lokalkännedom är viktiga framgångsfaktorer som bör vara vägledande i utformningen av samtliga fonder.

Expansiv industrialisering och tillväxt kräver mer innovativ kompetensförsörjning

Norra Sverige står inför stora strukturella förändringar då närmare 1 000 miljarder SEK kommer att investeras i olika storskaliga industriprojekt i norra Sverige under de kommande 20 åren, och det är framför allt den gröna omställningen med satsningar på teknikutveckling och ökad hållbarhet inom industrins värdekedjor som skapar och påskyndar investeringarna. Parallellt med den industriella expansionen sker också ett flertal större samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt - investeringar som väntas medföra ett kraftigt ökat kompetens- och arbetskraftsbehov.

Besöksnäringen i norra Sverige växer sig också allt starkare och har större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. Sysselsättningen inom besöksnäringen har vuxit tre gånger

snabbare än den övriga arbetsmarknaden de senaste tio åren. Samtidigt har flera småföretag i besöksnäringen ett växande behov av ökad generell kompetens kopplat till att driva och utveckla besöksnäringen.

Norra Sveriges särskilda behov av platsanpassade insatser i glesa miljöer

Kompetensbehoven varierar kraftigt och förändras snabbt, särskilt inom besöksnäringen och andra sektorer som drabbats hårt under pandemin. Sammantaget ställer förändringarna stora krav på väl fungerande och tillgängliga former för snabb och flexibel omställning samt tillgång till ett brett utbildningsutbud. EU:s program bör därför vara mer plastbaserade, eller territoriella, för att vara mer effektiva anser EFNS. Systemet för en fungerande arbetsmarknad är idag inte anpassat för mindre kommuner i norra Sverige med en stor andel och stort antal små företag, trots att behoven av arbetskraft och kompetensförsörjning ofta är lika stora som i mer tätbefolkade områden.

Norra Sverige välkomnar förslaget till eget programområde

Norra Sveriges särskilda tilldelning av strukturfondsmedel för att hantera de svåra strukturella utmaningar som gleshet medför, samt möjligheten att kunna arbeta mer med kapacitetsstärkande insatser inom ett eget programområde under den kommande programperioden, är både ett viktigt erkännande från nationell nivå och EU-nivå men blir framför allt ett strategiskt viktigt verktyg som ger betydligt mer flexibilitet än under innevarande programperiod.

För att kunna fullfölja viktiga satsningar i norra Sverige och säkra kompetensförsörjningen behöver dock det tioprocentiga bortfallet av EU-finansiering kompenseras till motsvarande nivåer inom ramen för nationella anslag för regional tillväxt eller genom liknande satsningar.

Norra Sverige vill se bättre möjligheter till fondsamordning

EFNS vill se bättre möjligheter till fondsamverkan då det regionala utvecklingsarbetet hanterar komplexa frågor som spänner över en rad områden vilka inte alltid ryms inom ramen för en enskild projektsatsning. Fondsamverkan kan vara ett sätt att bejaka det, samt bidra till bättre och mer hållbara resultat. Det skulle kunna skapa goda förutsättningar för parallella projekt eller så kallade pärlbandsprojekt, som bygger vidare på projektresultat för att långsiktigt förändra strukturer. För att fondsamverkan ska fungera i praktiken behöver det dock tydliggöras hur de olika fonderna kompletterar och skiljer sig från varandra och hur synergier kan möjliggöras.

Nästa steg

Budgeten för ESF+ är nu beslutad på EU-nivå och ska fördelas på nationell nivå. Därefter kommer förvaltande myndighet, ESF-rådet, att erbjuda de regionalt utvecklingsansvariga att skriva fram regionala handlingsplaner för hur det nationella ESF-programmet ska kunna genomföras i Sverige. Förhoppningsvis är det nya programmet igång med de första utlysningarna redan till hösten 2021.

Läs ställningstagandet i sin helhet här

Läs tidigare ställningstagande om det nationella programmet för ESF+ här

Läs mer om Europaforum här

/John Kostet

03 Mar 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information