Fonden för rättvis omställning - EU:s stöd till norra Sverige

Den 14 januari 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till Fonden för en rättvis omställning (FRO) som ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet samt tackla de socioekonomiska utmaningar som följer av omställningen. Den 26–29 april anordnade EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och energi, ett webbinarium med fokus på hur EU kan säkerställa en rättvis omställning i regioner med kol- och växthusgasintensiva industrier. Deltog gjorde bland annat Nils-Olov Lindfors, regionråd vid Region Norrbotten.

EU:s medlemsländer är just nu i full gång med sammanställningen av de nationella programmen för Fonden för en rättvis omställning (FRO). I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet som nu har  föreslagit ett nationellt program till regeringen. Webbinariet som anordnades den 26–29 april är därmed högaktuellt för Sveriges regioner och inte minst för regionerna i norra Sverige. webbinariet deltog bland annat EU-kommissionären med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira, EU:s energikommissionär Kadri Simson och Nils-Olov Lindfors, regionråd vid Region Norrbotten.  

Bakgrund till Fonden för rättvis omställning   

Den 11 december 2019 presenterade EU-kommissionen den europeiska gröna given som med en rad olika politiska initiativ ska bidra till att EU r sitt mål om klimatneutralitet senast 2050i syfte att nå ett klimatneutralt EU på ett effektivt och rättvist sätt, föreslog EU-kommissionen att man skulle inrätta en mekanism för en rättvis omställning, där en ny fond  skulle ingå. EU-kommissionen slog fast att mekanismen bör inriktas på de regioner och sektorer som påverkas mest av omställningen på grund av deras beroende av fossila bränslen, däribland kol, torv och oljeskiffer, och på växthusgasintensiva industriprocesser. Fonden för en rättvis omställning kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja de regioner som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet och för att undvika en ökning av socioekonomiska skillnader mellan regionerna.   

Viktigt att EU:s regioner deltar aktivt i framtagandet av fonden 

Elisa Ferreira, EU:s kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer, öppnade webbinariet med att tala om EU-kommissionens arbete med Fonden för en rättvis omställning. Ferreira beskrev vikten av att resurser blir prioriterade där de behövs mest och underströk att regionerna kan lita på EU-kommissionens stöd i detta arbete. Ferreira betonade hur viktigt det är att alla nivåer, nationella, regionala och lokala, blir involverade i arbetet. Hon uttryckte vidare att omställningsarbetet bör ske på en gräsrotsnivå, med platsbaserade strategier som bygger på lokal erfarenhet och kunskap.  

EU:s energikommissionär, Kadri Simson, talade om hur de flesta EU-länder redan har börjat arbetet med utfasningen av den inhemska kolindustrin, vilket enligt Simson är bra, men hon konstaterade samtidigt att omställningen behöver ske snabbare. Simson betonade att för en framgångsrik omställning behövs tre saker: (1) diversifierade investeringar i olika sektorer för att utveckla regionernas ekonomi, (2) ökade investeringar i människor genom exempelvis skolor och sjukvård och (3) fler investeringar och ett utökat arbete för att regionerna ska vara attraktiva att bo i.  

Nils-Olov Lindfors, regionråd vid Region Norrbotten, inledde med att berätta om basindustrin i Norrbotten där stålproduktionen står för 92 procent av de industriella utsläppen i Norrbotten. Samtidigt dominerar stålproduktionen, tillsammans med gruvindustrin, den regionala ekonomin och utgör ungefär 25 procent av den svenska exporten. Hur omställningen sker har alltså stor inverkan på regionen, både för den lokala arbetsmarknaden, men även för den regionala ekonomin och för Sverige i stort. Lindfors avslutade med att berätta om hur Norrbotten vill ta en ledarroll i EU:s gröna omställning där företag som LKAB, H2 Green Steel och Hybrit alla arbetar för att ställa om sin produktion till att bli mer koldioxidneutral. Men för att detta ska bli möjligt, behövs fler investeringar i infrastruktur, för både transporter och elektrifieringen, betonade Lindfors.  

Norra Sverige tycker till om Fonden för en rättvis omställning  

Europaforum Norra Sverige (EFNS), nätverket för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland tog ställning till Fonden för rättvis omställning i ett positionspapper som publicerades den 12 mars 2020. positionspappret välkomnar EFNS EU-kommissionens arbete inom den gröna given och menar att FRO kan vara ett betydelsefullt kompletterande verktyg till EU:s sammanhållningspolitik, men betonar samtidigt att inrättandet av en ny fond inte får ske på bekostnad av ordinarie insatser inom sammanhållningspolitiken. I samma text tydliggör EFNS även att regional kunskap och regionala strategier bör ligga till grund för fondens implementering och att framtagandet av regionala omställningsplaner bör genomsyras av flernivåstyre, transparens och samhandling. 

Läs mer om webbinariet här. 

Läs mer om EFNS:s position här.  

/ Matilda Albertsson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information