Nu är det klart: Norra Sverige fullvärdig del av EU:s transportkarta

Nu är det äntligen klart. Botniska Korridoren genom norra Sverige via Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan och vidare mot Norge och Finland, är nu en del fullvärdig del av EU:s stomnätskorridorer. Detta i och med att Europaparlamentet nu godkänt överenskommelsen med Ministerrådet utifrån de förslag från EU-kommissionen som förhandlats allt sedan 2018.

EU banar väg för Botniska Korridoren 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF), som är en del av det stora budgetpaketet för EU under programperioden 2021—2027, är nu fastställd och i den ingår också möjliga stöd för utbyggnaden av Botniska Korridoren, men även andra delar av transportsystemet i hela EU och norra Sverige. Fokus ligger dock på de så kallade stomnätskorridorerna inom Core Network i EU:s transeuropeiska transportnätverk (TEN-T). 

Det var en stor framgång, efter ett långsiktigt arbete från norra Sverige, när EU-kommissionen lade sitt förslag om att utöka stomnätskorridorsystemet med också Botniska Korridoren (BK). Det kräver ytterst att även det enskilda medlemslandet också prioriterar stråket i den egna nationella infrastrukturplaneringen. Det har inte varit givet, men i och med EU:s intresse för att koppla samman norra Sverige med övriga EU, som också hänger samman med EU:s i ambitioner i arbetet med den nuvarande arktiska policyn från 2016 och prioriteringen inom ramen för den om att knyta Europa mot Arktis genom en utbyggd järnväg, har Botniska Korridoren integrerats i processerna från EU:s sida i förberedelserna och diskussionerna med Sverige inför den programperiod som nu inletts.  

Från EU:s sida har norra Sverige varit en viktig samtalspartner alltsedan regionen genom sin samverkan inom Botniska Korridoren och de ingående delarna Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan samt motsvarande aktörer på finsk sida, fick EU att ta med de olika delarna från Stockholm och utmed Norrlandskusten och varvet runt ned mot Helsingfors i det så kallade annexet till EU:s stomnätskartor. Det var ett intensivt arbete inför förra programperioden 2014—2021 och under den programperioden har också olika delar av Botniska Korridoren redan kunnat påbörjas med stöd av EU, såsom Haparandabanan och den så kallade Dovasträckan från Umeå mot Skellefteå. Det omfattar även många andra förarbeten för kommande utbyggnad och därtill anslutande delar av transportnätet som får ökad prioritet kopplat till EU:s stomnät genom norra Sverige.  

Norra Sverige äntligen fullt ut en del av EU:s stomnätskorridorskarta 

Det viktiga har sedan varit, för att bygga vidare på den framgången och tillförsäkra ett långsiktigt engagemang från EU och nationell nivå, att ta steget till att bli en fullvärdig del av stomnätskorridorerna inom stomnätet, som är de nio huvudkorridorer som genomkorsar Europa med fokus från EU att byggas samman till ett fungerande sammanhängande nätverk för transporter genom hela EU. Det är en del av att skapa en inre marknad med fri rörlighet och det gäller förstås människor men, inte minst, också gods att på ett stabilt och klimatsmart sätt kunna nå Europas viktiga industrier. Det har givetvis varit nyckelargument för EU i dialogen med norra Sveriges politik och näringsliv, utöver ambitionen att överlag knyta alla EU:s delar till varandra, även de nordligaste arktiska regionerna. 

Det beslut som nu fattats innebär att den stora förändringen för kommande programperiod vad gäller EU:s transportkartor är att Botniska Korridoren nu fullt ut blir delar av dels den huvudkorridor som går från Medelhavet till Skandinavien (ScanMed) som tidigare för svensk del stannade i Stockholm, respektive från finsk sida också kopplas samman med korridoren Nordsjön-Östersjön (NSB). Det innebär att aktörerna utmed Botniska Korridoren nu blir en del av de korridorsforum som anordnas från samordnarna av respektive korridorer för planeringen och genomförandet av dessa och det är ett arbete som i realiteten redan inletts, men nu blir formellt befäst i och med beslutet som nu fattats. 

Framgångsrikt arbete som burit frukt 

Det är en stor framgång och det illustreras av de ord som Pat Cox yttrade när han på inbjudan av North Sweden medverkade vid Europaforum Norra Sverige den 3 juni. Pat Cox, tidigare Talman i Europaparlamentet, är den av EU utsedda samordnaren för ScanMed-korridoren, med uppdrag att tillse utbyggnaden av korridoren i dess fulla längd, och har varit en viktig kontakt med stort intresse för norra Sverige alltsedan han träffade regionens företrädare, näringslivet och även akademin vid ett möte i Köpenhamn arrangerat av North Sweden. North Sweden European office har givetvis varit en aktör som hållit i och drivit processerna gentemot i EU i samspel med regionens olika aktörer. 

Pat Cox gratulerade helt enkelt hela norra Sverige och poängterade den framgång detta var och vilket fantastiskt arbete regionen bedrivit och visade sin stora uppskattning för den många möten som varit i Bryssel men också möjligheten att besöka regionen i olika sammanhang och även vara med i Almedalen för att prata med viktiga aktörer. Det är ett arbete som han återkommande lyfter i olika sammanhang som ett gott exempel för andra att följa.  

Till det ska nämnas många andra viktiga möten och aktiviteter med EU-kommissionen på allra högsta nivå och Europaparlamentariker med inflytande i processerna samt förstås det arbete som bedrivits på hemmaplan gentemot nationell nivå. Det är ett långt och gediget arbete som nu burit frukt. Med det gäller det att nu också se till att få fram planer, underlag och äskanden med intresse från Trafikverk och andra myndigheter som kan få Botniska Korridoren på plats, med sikte på att vara det till 2030 enligt EU:s uppställda mål. 

/Mikael Janson 

Läs om beslutet I Europaparlamentet här.

Läs Norrbotniabanans kommentarer när beslutet blev känt här.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige 3 juni här. 

Läs om att norra Sveriges arbete uppmärksammas nationellt här.

Läs om arbetet med Korridorsförlängningen när förslaget lades av EU-kommissionen här. 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information