NSE10

Norra Sverige om påverkansarbete vid SKR:s internationella dag

Den 27 januari arrangerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Internationella dagen 2020 på temat Agenda 2030 och internationellt partnerskap. Glenn Nordlund (S), ordförande Europaforum Norra Sverige (EFNS), fick möjlighet att berätta om det intensiva arbetet från norra Sveriges sida kring förlängningen av EU:s stomnätskorridorer som nu blir verklighet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar årligen en internationell dag - en heldag för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med intresse för internationella frågor. Den 27 januari var det dags för årets konferens och temat var Agenda 2030, internationella partnerskap och aktuella EU-frågor.

Förmiddagen ägnades åt Agenda 2030, hur långt Sverige har kommit i arbetet och hur vi alla kan bidra till de globala målen. Under eftermiddagen hölls parallella seminarier med fokus på internationella partnerskap där North Sweden fått inbjudan att bidra med ett gott exempel i ett seminarium med rubriken ”Hur driver en region strategiskt en sakfråga med hjälp av internationella projekt och nätverk?”. Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande i Västernorrland och ordförande i EFNS, medverkade tillsammans med Mårten Edberg, infrastrukturstrateg i Region Västerbotten och Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs, vid North Sweden-kontoret.

Glenn Nordlund berättade inledningsvis om EFNS, hur nätverket en gång bildats och behovet av att samla sig kring frågor för att få större genomslag. Norra Sverige har under ett antal år arbetat för en justering av EU:s transportkartor så att även norra Sverige inkluderas i EU:s högst prioriterade stomnätskorridor, Skandinavien-Medelhavet (ScanMed), vilket nu blir verklighet. Detta arbete utgjorde exempel på lyckad samverkan vid seminariet. Glenn förklarade arbetets gång i EFNS där positionspapper utgör ett mandat för vad strateger både i regionerna och i Bryssel kan driva, men att samverkan även skett i andra grupperingar som till exempel Botniska korridoren där de sju nordligaste regionerna arbetar tillsammans inom transportpolitik. Mårten och Lotta berättade utifrån sina perspektiv om arbetet, att påverkansarbete kan ske på många olika sätt och att goda kontakter såväl inom EU:s institutioner som nationellt är avgörande.

Avslutningsvis blickade Glenn framåt och berättade om det arbete som sker inom EFNS och Botniska korridoren för att understryka vikten av ett heltäckande system i hela Sverige av järnvägar som tillåter 250 km/h, något som skulle ge stora regionala nyttor och en skjuts i klimatarbetet.

/Lotta Rönström

Läs mer om Europaforum Norra Sverige på deras hemsida här

Läs mer om North Swedens policyarbete kopplat till Europas stomnätskorridorer här 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information