EU-kommissionens förslag om CEF-förordning

Den 6 juni 2018 publicerade EU-kommissionen förslag till CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för 2021-2027. EU-kommissionen föreslår förlängning av TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) på sträckan Narvik/Uleåborg-Luleå-Umeå-Stockholm enligt Annex 1 i CEF-förslaget. ScanMed förlängs därmed från Stockholm norrut längs Norrlandskusten och vidare till svensk-norska gränsen till Narvik och till svensk-finska gränsen Haparanda-Torneå. EU-kommissionen föreslår även förlängning av Nordsjö-Östersjökorridoren på sträckan Luleå-Helsingfors-Tallinn-Riga. 

EU-kommissionens motivering till förlängning av TEN-T:s stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) i Sverige är: "Korridornätet i Sverige sträcker sig hittills endast till cirka 40 procent av järnvägsnätet. Den föreslagna förlängningen av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet kommer att anslutas till de svenska stomnätshamnarna i Luleå i Sverige och Narvik i Norge. Ingen av dessa hamnar ingår för närvarande i korridornätet. Föreslagen förlängning förutsätter växande betydelse för den arktiska politiken." Korridorförlängningen är förenlig med TEN-T:s metodologi enligt vilken stomnätet skall knytas ihop via noder. För norra Skandinavien innebär noderna Core hamnen Luleå och Core hamnen Narvik. EU-kommissionens förslag om förlängning är vidare i överensstämmelse med den svenska regeringens förfrågan från den 21 mars 2018.

Alla

Norrbotten och Västerbotten i samtal med korridorsamordnaren den 3 juni 2015 i Köpenhamn

Förlängningen av ScanMed skapar betydelsefulla möjligheter för norra Sverige. Den är linje med det arbete som bedrivits av North Sweden på uppdrag av och i nära samarbete med våra huvudmän i Norrbotten och Västerbotten. Maria Stenberg, regionråd och landshövding Magdalena Andersson landshövding samt företrädare för politiken och industrin har medverkat från starten i att driva detta arbete exempelvis på det allra första mötet med Pat Cox år 2015 för diskussioner om utveckling av transportsystemet och korridorförlängning och likaså Erik Bergkvist regionråd och Sven-Erik Österberg landshövding har varit engagerande från starten. 

All Luleå

Pat Cox besöker Luleå och Kiruna den 31 maj-1 juni 2016

Samarbetet om förlängningsfrågan har även skett inom EFNS, med regionala företrädare för norra Norge och norra Finland och i dialog med nationell nivå, med europeiska samordnaren Pat Cox samt med EU-kommissionen DG MOVE och med många fler vänner och allierade. 

MMPCMona

Köpenhamnsmötet den 3 juni 2015 

EU-kommissionen föreslår även att Nordsjö-Östersjökorridoren förlängs från Finland till Luleå på sträckan Luleå-Helsingfors-Tallinn-Riga enligt Annex 1. Detta innebär att Sverige kommer omfattas av två stomnätskorridorer i kommande programperiod.

 EU-kommissionens CEF-förslag 2021-2027 i korthet

CEF-förordningen är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätet inom 3 områden: transporter, energi och digitalisering. Förslaget till CEF-förordningen omfattar en totalbudget på 42,265 miljarder EUR. 

De transeuropeiska näten är strategiska för utveckling av hållbara transportslag och för genomförande av Energiunionen och den Digitala Inre Marknaden d.v.s. för en fungerande inre marknad som tillhandahåller en uppsättning av regler som möjliggör fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. EU-kommissionen understryker i förslaget vikten av fortsatta investeringar på infrastrukturen längs gränsövergångar, borttagande av flaskhalsar och bygget av saknade länkar. EU-mervärdet är ett nyckelkriterium. EU-kommissionen föreslår bättre utnyttjande av synergier mellan CEF-Transport, CEF-Energi och CEF-digital till exempel genom infrastruktur för alternativa bränslen eller hållbara och smarta nät i linje med målsättningarna i den digitala inre marknaden och energiunionen. Vidare föreslås förenklingar i regelverk och förfaranden för genomförande av CEF.

EU:s långtidsbudget sätter ett övergripande mål på att 25% av EU:s utgifter ska bidra till klimatmålen. Ett ambitiöst mål på 60% för CEF:s budget för att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. Det kommer mätas genom en rad olika indikatorer som sätts upp av EU-kommissionen. För att minska koldioxidutsläppen föreslås exempelvis fortsatta satsningar på utbyggnad av laddningsinfrastruktur och på alternativa bränslen eller prioritering av miljövänliga transportsätt. För CEF-Energi är fokus på att slutföra prioriterade delar av energinät som är väsentliga för den inre marknaden. Det inbegriper också att leverera smarta och digitaliserade energinät för att uppnå målen om sammankoppling och för att förbättra försörjningstryggheten. 

CEF-Transport

Fokus i CEF-transport kommer fortsatt vara fullbordande av uppsatta mål för det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för alla transportslag dels i det strategiska stomätet senast 2030 och dels i nätets mer omfattande lager d.v.s. det övergripande nätet senast 2050. 

EU-kommissionen föreslår en ökad budget för CEF till 42,265 miljarder EUR från dagens 33,3 miljarder EUR. CEF-transport föreslås få en budget på 30,6 miljarder EUR varav 12,8 miljarder för den allmänna delen vilket är en minskning pga Brexit och UK:s utträde från EU vilket motsvarar de 10% som är UK:s andel i CEF. I likhet med nuvarande programperiod föreslår EU-kommissionen att 11,3 miljarder EUR överförs till CEF-transport från sammanhållningsfonden och öronmärks för insatser i sammanhållningsländerna. Vidare föreslår kommissionen att CEF-transport förstärks med 6,5 miljarder EUR för att anpassa strategisk infrastruktur till militär mobilitet. Militär mobilitet är ett nytt initiativ för samarbete i en Försvarsunion som presenterade av EU-kommissionen den 28 mars. 

CEF transport

EU-kommissionens budgetförslag för CEF-Transport 

75% av budgeten allokeras till projekt inom stomnätskorridorerna, 10% till projekt på stomnätet utanför stomnätskorridorerna och 15% till projekt på det övergripande nätet. CEF-Transportbudgeten fördelas enligt följande:

- 60% till "Åtgärder för effektivt och sammankopplande nätverk". Det avser åtgärder för att genomföra stomnätet på urbana noder, maritima hamnar, inre hamnar och järnvägsterminaler. Genomförande av stomnätet kan innehålla element belägna på det övergripande nätet när det är nödvändigt för att optimera investeringen. Vidare avses projekt för att genomföra gränsöverskridande länkar på det övergripande nätet och åtgärder för att sammanlänka TEN-T med angränsande länders nätverk mm.

- 40% går till "Åtgärder för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet" t ex Motorways of the Sea, tjänster för frakttransporter, system för telematiska applikationer mm.

En nyhet i CEF är att stödformen kommer vara bidrag. Stödberättigande nivåerna för projekt fastställs till 50% för studier och upp till 30% för fysiska interventioner för alla projektformer, i vissa fall upp till 50% i stöd för fysiska interventioner för gränsöverskridande projekt som uppfyller särskilda villkor t ex för åtgärder som visar en särskilt hög grad av integration i planering och genomförande särskilt genom inrättande av ett gemensamt projektföretag, en gemensam styrningsstruktur och en bilateral rättsligram, för projekt som stöder telematiska applikationssystem, för åtgärder som stöder ny teknik och innovation, för åtgärder som stöder förbättringar av infrastruktursäkerhet i enlighet med relevant EU-lagstiftning och för åtgärder i yttersta randområdena.

CEF-transport föreslås fortsatt ge stöd till utbyggnad av europeiska trafikledningssystem för alla transportslag med särskilt fokus på luftfart och järnväg. CEF-transport skall bidra till EU:s övergång till smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet till exempel genom inrättande av ett europeiskt nätverk för laddningsinfrastruktur för alternativa bränslen. EU-kommissionen beräknar att slutförande av TEN-T:s stomnät före 2030 kommer att generera 7,5 miljoner arbetsår mellan 2017 och 2030 och en ytterligare BNP-ökning med 1,6% i Unionen 2030. 

Nästa steg

Nu inleds trepartssamtalen mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen och EU-kommissionens förhoppning är att en överenskommelse nås om rättsakten innan Europarlamentsvalet i maj 2019. Förordningen träder i kraft från och med den 1 januari 2021 och gäller för tidperioden 2021-2027.

Läs EU-kommissionens förordningsförslag om CEF:

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

ANNEX MEMO Extension of the Transseuropean Transport Network/Extensions of the TEN-T core network corridors by country

Läs om North Swedens påverkansarbete på vår hemsida och bl a om:

Högnivåmöte - Företrädare för Norrbotten och Västerbotten träffar Pat Cox i Köpenhamn

Högnivåmöte - Pat Cox besöker Luleå och Kiruna 

Arktisk infrastruktur diskuterades i Almedalen

/Mona Mansour

 

06 Jun 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information