CPMR vill förändra EU:s förslag till social klimatfond

Den 28 februari arrangerade Europaparlamentets intergrupp Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas (SEArica), och Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) ett event med uppdateringar och diskussioner gällande Fit for 55 och initiativen FuelEU Maritime, ReFuelEU Aviation, och EU:s förslag till Social klimatfond. Tomas Mörtsell, viceordförande för Östersjökommisionen deltog och framförde att den sociala klimatfonden måste anpassas bättre efter olika regioners förutsättningar.

Den 28 februari anordnade Europaparlamentets intergrupp Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas (SEArica) tillsammans med Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) ett uppföljningsevent efter det tidigare eventet ”Towards a Maritime Sector Fit for 55” som hölls i december 2021. Syftet med eventserien är framför allt att uppdatera läget kring förhandlingarna om förslagen inom EU:s klimatpaket Fit for 55 och diskutera dess potentiella effekter för regioner runtom i Europa. Den 28 februari diskuterades EU-initiativen FuelEU Maritime, Social klimatfond samt RefuelEU Aviation.

Av särskilt intresse för norra Sverige var diskussionen om den sociala klimatfonden, programmet som är tänkt att kompensera för de sociala och ekonomiska kostnaderna i och med införandet av EU:s utsläppshandelssystem (ETS2). Tomas Mörtsell, viceordförande för Östersjökommissionen, företrädde CPMR och bidrog med perspektiv från Västerbotten för hur fonden bör utformas.

Den sociala klimatfonden

Sessionen om den sociala klimatfonden inleddes av Sofie Defour från Transport & Environment och följdes upp av Klaus Röhrig från Climate Action Network (CAN) Europe. De båda är i stort sett positivt inställda till ETS2 och ser den sociala klimatfonden som ett nödvändigt komplement för att motverka en ojämn fördelad ekonomisk belastning som en konsekvens av den gröna omställningen.

När Tomas Mörtsell fick ordet framförde han CPMR:s synpunkter på fonden. Han avstod från att ta ställning för eller emot EU:s utsläppshandelssystem och den sociala klimatfonden, utan framförde i stället hänsynstaganden som CPMR anser är nödvändiga för utformningen av den sociala klimatfonden.

CPMR kräver territoriell dimension

Den första punkten som Mörtsell lyfte upp var att det nuvarande förslaget behöver ta territoriella kontexter i beaktning, och att det därmed behöver ges större inflytande till regionala aktörer för att säkerställa att medlen levereras dit behoven är som störst. Mörtsell var positiv till att det finns möjlighet att överlåta implementeringen till regional nivå så som förslaget är utformat i dagsläget, men ser hellre att det blir ett krav snarare än ett alternativ för nationell nivå.

Mörtsell uttryckte också oro över hur den sociala klimatfonden i praktiken ska kunna samverka med redan befintliga fonder och program. Så som fonden är formulerad i nuläget ser inte CPMR att den kommer tillföra något större mervärde eller ha en kompletterande funktion. Som ett exempel pekade han på vad som möjligen blir överlappningar med EU:s regionala utvecklingsfond. Ett nytt instrument kan i stället leda till ytterligare administrativ belastning.

Mörtsell avslutade med att betona vikten av att kanalisera medlen till områden med störst behov, om den sociala klimatfonden blir verklighet. Han uppgav att perifera områden, inte minst de nordliga glesbefolkade områdena, bör få extra uppmärksamhet för distributionen av medlen. Motiveringen till det var att de tillhör geografiska områden där både effekterna av den globala uppvärmningen är som kraftigast och kostnaderna att bekämpa den och ställa om är som högst.

FuelEU Maritime & ReFuelEU Aviation

Sessionen om sjötransport inleddes med en lägesuppdatering av FuelEU Maritime (EU:s initiativ om användningen av förnybara och koldioxidsnåla marina bränslen) och direktivet om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Deltagande intressenter representerade maritima regioner, frakt- och hamnorganisationer samt civilsamhället. SEAricas event avslutades sedan med sessionen om ReFuelEU Aviation (EU:s initiativ om hållbart flygbränsle). Där låg fokuset på olika förväntningar av förslagets effekter för regioner beroende av flygtransport. Företrädare för regioner och civilsamhällesaktörer fick möjlighet att framföra sina perspektiv.

Läs CPMR:s brev om den sociala klimatfonden här.

Läs mer om Fit for 55 här.

Läs mer om hållbart flygbränsle här.

/Hanna Bergman

02 Mar 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information