Flygets gröna omställning

Norra Sverige är engagerade i flygets gröna omställning och det pågår en rad spännande projekt i regionen som bidrar till en hållbar flygsektor. Den 29 oktober arrangerar North Sweden ett informationstillfälle för att uppmärksamma detta och berätta om finansieringsmöjligheter och relevant lagstiftning i EU:s kommande budget.

En grön omställning av transportsektorn

Hållbara transporter är en central del för att EU ska uppnå målet om klimatneutralitet till år 2050 i linje med europeiska gröna given. Transportsektorn är den enda sektor som visat på en ökning av utsläpp sedan 1990, varvid den snabbaste uppgången utgörs av internationellt flyg och sjöfart. Flygets klimatpåverkan är således stor och växthusgasutsläppen från internationella flyg har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren. I arbetet för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål behöver därför luftfarten säkerställa en hållbar utveckling i syfte att minska flygets klimatpåverkan och bidra till kraftigt mindre utsläpp.

Just nu pågår flera satsningar i norra Sverige gällande flygets gröna omställning inom såväl testarenor, elektrifiering av flyg som hållbart flygbränsle. De olika satsningarna drivs av flertalet nätverk, kluster och företag som arbetar för att utveckla ett hållbart flygande och en grön omställning inom flygsektorn.

De fyra nordligaste regionerna i flygets gröna omställning

Sveriges fyra nordligaste regioner har påbörjat satsningar vad gäller en grön omställning inom flygsektorn. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland besitter en bred kompetens vad gäller hållbart flygbränsle och elflyg, vilket i kombination med en fördelaktig geografi skapar goda förutsättningar för bland annat testarenor för flyg. Utöver stora skogsområden finns det tillgång till både berg och hav som utgör ett lämpligt landskap för testbäddar. Regionerna har även tillgång till förnybar energi, samt råvaran och kunskapen för att utveckla hållbara flygbränslen, vilket också är en bidragande faktor till varför dessa regioner är särskilt attraktiva.

Nedan listas fyra pågående projekt inom flygets gröna omställning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

  • TreePower är ett regionalt partnerskap som syftar till att skapa nästa generations bioflygbränsle baserat på lokala skogsråvaror. Genom att ta vara på Norrbottens unika möjligheter ska projektet bidra till att skapa ett fossilfritt inrikesflyg, samt öka sysselsättning och tillväxt i Norrbotten. Projektet ska pågå fram till år 2023 och finansieras av EU:s strukturfonder tillsammans med offentliga och privata medfinansiärer.

  • Green Flyway är en testarena för elflyg och drönare i Östersund och Sveg i Sverige, samt i Röros och Trondheim i Norge. Projektet är finansierat av Interreg Sverige-Norge och tillhandahåller unika testbäddar för elflyg. Tillsammans med regionerna i Norge erbjuder Jämtland Härjedalen både lämplig infrastruktur och kunskap som skapar goda förhållanden för testbädd för elflyg. Den 1 oktober 2020 invigdes Green Flyways testarena i Östersund då två elflyg testflögs på Frösöpark. Under dagen erbjöds besökarna att delta på flera seminarier gällande drönare och elflyg.

  • Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electronical Regional Aviation (FAIR) är ett utbrett partnerskap mellan Västernorrland och Västerbottens aktörer som i maj blev beviljat EU-finansiering. Kvarkenregionens så kallade flaggskeppsprojekt syftar till att implementera en regional flygtrafik driven av el. Med en omställning till regionala elflyg hoppas projektet kunna möta de regionala utmaningar som bland annat Kvarkenområdet står inför, däribland långa avstånd och bristande kommunikationsförbindelser i glesbefolkade regioner. Under torsdagen den 6 oktober arrangerades ett kick-off event för att berätta om möjligheterna med elektrisk luftfart, samt vilka fördelar som finns med en tidig implementering av regionala elflyg.

  • Luftfartsverkets Aviation Research Center (LARC) i Örnsköldsvik är en testarena för flygets och flygplatsernas utveckling. De syftar till att utveckla smarta lösningar genom digitalisering och automatisering för framtidens flygplatser och fordonsrörelser. I början av 2021 kommer LARC:s test- och demonstrationsanläggning på Örnsköldsviks flygplats att invigas, där bland annat deras egna små och stora elflyg kommer kunna testas. 

North Sweden arrangerar ett informationstillfälle

Norra Sverige har vad som krävs för EU:s omställning till hållbara flygtransporter då naturresurser för biobaserat flygbränsle, kapacitet och verksamhet inom både testbäddar och teknikutveckling finns i regionen. North Sweden arrangerar ett virtuellt informationstillfälle den 29 oktober för att bland annat upplysa norra Sveriges aktörer om EU:s finansieringsmöjligheter inom flygbränslen, testbäddar, flygplatser och flyg. Tillfället kommer även informera om förändringar inom EU:s lagstiftning inför kommande programperiod som kan vara av intresse gällande flygets gröna omställning.

Anmäl dig till North Swedens event Framtidens Flyg: EU:s resurser och prioriteringar 2021–2027 senast den 28 oktober här.

Läs mer om TreePower här.

Läs mer om Green Flyway här.

Läs mer om FAIR här

Läs mer om Luftfartsverkets Aviation Research Center (LARC) här

/Elvira Ahlring

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information