EU-kommissionens har lanserat Harnessing Talent Platform

EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik har lanserat Harnessing Talent Plattform (HTP), en plattform som ska fungera som en samlingsplats för EU:s åtgärder för att ta itu med de demografiska utmaningarna och för att bevara talanger i Europas regioner. Region Västerbotten och Region Norrbotten har blivit utvalda till särskilda arbetsgrupper inom plattformen efter uppmaningar från North Sweden att söka.

Plattformen har sitt ursprung i EU-kommissionens meddelande “Harnessing Talent in Europe's Regions”, eller att “Att tillvarata talang i Europas regioner" som EU-kommissionen lade fram 17 januari. Där presenterades en rad åtgärder för att hantera bristen på arbetskraft och demografiska utmaningar runt om i Europas regioner, Harnessing Talent Plattform (HTP) var en av dem.  

Syftet med plattformen är att regioner med demografiska utmaningar ska få vägledning, information och kunskap som de behöver för att utarbeta, utveckla och genomföra skräddarsydda och omfattande strategier för att utbilda, locka till sig och behålla talanger. Via plattformen ska EU-kommissionen dela relevant information, ge tekniskt stöd och rådgivning, inklusive en särskild helpdesk samt lyfta fram bästa praxis från olika regioner.  

Västerbotten och Norrbotten utvalda till särskilda arbetsgrupper inom Harnessing Talent Platform 

EU-kommissionen har inrättat särskilda arbetsgrupper inom HTP som sammanför intressenter från olika territoriella nivåer för att diskutera utmaningar med att bevara talanger och de territoriella konsekvenserna av de demografiska förändringarna. Syftet är att hjälpa regioner att ta itu med specifika yrkesmässiga eller territoriella utmaningar som påverkar en regions förmåga att vara konkurrenskraftig och attraktiv för ung och högkvalificerad arbetskraft. Region Västerbotten blev utvald till en plats inom arbetsgruppen för forskning och innovation och Region Norrbotten blev utvald till arbetsgruppen om territoriell utveckling.  

Dessa arbetsgruppers arbete ska också ge EU-kommissionen djupare inblick i hur kopplingar mellan landsbygd och stad och livskvalitet kan påverka en regions förmåga att vara konkurrenskraftig och attraktiv för ung och kvalificerad arbetskraft. Arbetsgrupperna ska formulera utmaningar, dela erfarenheter, utforska potentiella lösningar och omvandla resultaten till policyrekommendationer och teknisk vägledning. Att sitta med i arbetsgrupperna är därför ett bra läge att spela in perspektiv på norra Sveriges utmaningarna med kompetens- och arbetskraftsbrist direkt till EU-kommissionen. 

Northern Sparsely Populated Areas inspel på EU:s initiativ för att bevara talanger 

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som representerar de 13 nordligaste regionerna I Norge, Finland och Sverige har tidigare kommit med inspel på EU-kommissionens initiativ för att attrahera och bevara talanger i Europas regioner. NSPA betonar där bland annat att det finns ett behov av att bevara och attrahera att det finns ett behov av all form av arbetskraft, inte bara högkvalificerad arbetskraft, i de nordliga glesbefolkade regionerna. Nätverket uppmanar också EU-kommissionen att se på utmaningar både i regioner med stora demografiska utmaningar och på regioner som står inför stora investeringar och tillväxt men kämpar för att attrahera tillräckligt med arbetskraft. 

/Alexander Castwall 

Läs mer om åtgärder för att hantera bristen på arbetskraft och demografiska utmaningar här

Läs mer om Harnessing Talent Platform här

Läs mer om arbetsgrupperna här

Läs NSPA:s positionspapper här

14 Dec 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information