OECD på studiemission i Övre Norrland

Den 23 till 27 oktober besökte en delegation från Organisationen för Ekonomisk Samverkan och Utveckling (OECD) Norrbotten och Västerbotten för sin fortsatta turné i de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge. Det är en del av den pågående OECD-studien som finansieras av EU-kommissionen och samordnas av North Sweden European Office. Syftet med processen är att bidra till underlag för regionerna att genomföra den gröna omställningen med bättre anpassade stöd från EU och nationell nivå. Utöver insamling av data och statistik med jämförelsetal från hela världen för OECD:s analyser och rekommendationer, så är de veckovisa study missions med två regioner i taget en viktig del med studiebesök, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella företrädare kring utmaningar och möjligheter.

Teamet från OECD i dialog med företrädare från Norrbotten under ett av heldagsseminarierna.

Viktigt redskap för norra Sveriges positioner i EU och nationellt

Efter tidigare en vecka i Jämtland Härjedalen och Västernorrland i mellersta Norrland, var det nu Övre Norrlands tur med besök i Norrbotten och Västerbotten för teamet från OECD, som bestod av Stefano Barbieri, Senior Policy Advisor, som håller i studien för OECD, Paolo Rosso, Policy Advisor, samt Jenny Vyas, Policy Analyst. Mikael Janson från North Sweden, samordnare för projektets formering och koordinator för de svenska regionerna medverkade också under besöken i Sverige och för Norrbotten håller Per-Erik Andersson och Carl Rova, Region Norrbotten, i samordningen och för Västerbotten Ramona Dolan samt Jörgen Niemann, Region Västerbotten.

Det var intensiva dagar från morgon till kväll under veckan för att ge möjlighet till dialoger och utbyten med olika aktörer och därmed lite mer kött på benen för OECD-företrädarna när de ska analysera och förstå all den data och andra underlag som de har tillgång till och bearbetas av mängder av experter och analytiker i OECD:s huvudsäte i Paris. Det utgör underlag för att bedöma trender och potentialer för de 14 regionerna i NSPA var för sig, samlat och därtill utifrån såväl sina nationella kontexter i Sverige, Finland och Norge samt också för EU som helhet. Genom en ansökan via Statsrådsberedningen i Sverige samt UD i Finland, framtagen av North Sweden i dialog med OECD, får projektet finansiering av EU-kommissionens Generaldirektorat för att stödja EU:s reformagenda inom den gröna omställningen och digitaliseringen; DG Reform. De norska regionerna kan dock inte få detta EU-stöd och står därför för alla kostnader med egna medel.

Det följer på den tidigare OECD-studien som North Sweden initierade för NSPA och som genomfördes 2015-2016 med stor lansering i den Europeiska Regionkommittén 2017 och som spelat stor roll för EU:s intresse och möjlighet att i sina förslag lägga in extra gleshetsstöd till norra Sverige och att peka ut viktig investeringar för regionen såsom behovet av infrastruktur och digital uppkoppling med mera med påverkan också på nationell nivå genom att visa på den vikt norra Europas regioner har för sina respektive länder och hela EU med sina specifika utmaningar att hantera. Är det någon internationell aktör Sverige och EU lyssnar till när det gäller ekonomisk utvecklingspolitik så är det just OECD med sin unika kunskapsbank om vad som bidrar till hållbar utveckling.

Diskussion om skogens betydelse med företrädare från skogsbolaget Holmen i deras 95-åriga skog i Bygdsiljum snart redo för avverkning och nyplantering.

Intensiv vecka från morgon till kväll

Norrbotten och Västerbotten bjöd på lite vinterkänsla och resor över stora ytor för att visa på såväl utvecklingen i industrikommuner utmed den mer befolkade kuststräckan som det vidsträckta inlandet med sina potentialer men också utmaningar. Genomgående kunde två teman utkristalliseras; dels att det finns behov av fler människor som kan betala kommunal skatt och ta alla de jobb som idag finns inom i stort sett alla områden, dels att nationell nivå behöver samla sig mer för att bidra till att frigöra potentialerna i den utveckling som är och överbygga de problem som finns och däri ligger också frågan om vilken roll EU:s olika stöd kan spela med en bättre samordnad hantering och anpassning till de olika förutsättningarna runtom i regionerna.

Huvudfokus under veckan låg på en heldag i Luleå kring Norrbottens förutsättningar med dialoger med olika företrädare från kommuner, region, statliga myndigheter samt näringsliv och akademi plus en dialog kring den utmanande markfrågan med företrädare från Sametinget och Tornedalsrådet med flera och en motsvarande övning i Västerbotten i dels Skogs- och Samemuséet i Lycksele, dels i Regionens Hus i Umeå. Därutöver hanns det också med några stopp på vägen med fortsatta dialoger med olika aktörer.

Under dagarna hann teamet besöka Sunpine i Piteå och deras anläggning för produkter från tallolja, ta en snabb titt på såväl Sara Kulturhus med Wood Hotel som Northvoltfabriken samt föra en dialog med Skellefteå kommun före ett stopp på vägen mot Lycksele för dialog kring skogens roll för den lokala ekonomin och hela den gröna omställningen med en fika i skogen samt rundvandring på Holmens (Martinsons) sågverk i Bygdsiljum. Färden till det sista stoppet i Umeå gick avslutningsvis via besök på Rototilt i Vindel med sina flexibla redskap för tunga maskiner och dialog med företrädare från Vindelns kommun kring deras satsning för att utveckla sitt lokala industrikluster.

Besök för teamet från OECD på Sunpines anläggning i Piteå för talloljebaserade biodrivmedel och biomassa från skogsråvara.

Bättre verktyg för hållbart tillväxtarbete att mejslas ut under våren

Det blir givetvis inte möjligt att fånga alla perspektiv eller prata med alla relevanta aktörer och ens att fara runt i alla delar av geografin med den begränsade tid som är. Det är att se som olika brottstycken i det pussel OECD lägger från alla olika diskussioner samt därtill omfattande enkäter med olika frågor för regionerna att svara på samt all den data och andra underlag som ska läggas samman med besöken i alla regioner för att fånga en så god helhetsbild som möjligt nu arbeta vidare med.

Under februari kommer utkastet till rapport att skickas ut till alla regionala kontaktpersoner för påsyn och att fylla på med kommentarer för att tas in i den slutrapport som planeras vara klar till efter sommaren. Före det ska också anordnas fler möten och dialoger, inklusive med nationell nivå i Stockholm, som en del av att fånga in viktiga perspektiv och också mejsla fram bra praktiska handledningar för alla som arbetar med regional utveckling runtom i NSPA, att ha som stöd för arbetet framåt med tillgång till bättre anpassade stöd givet de rekommendationer som OECD kan ge även nationell nivå och EU i de delarna.

Avsikten med den nu pågående processen är att utöver analyser och rekommendationer också kunna visa på mer handfasta verktyg för det lokala utvecklings- och tillväxtarbetet i bättre samspel med policys och stödinsatser från nationell nivå och EU samt hur regionerna inom NSPA kan stärka sin samverkan för hållbara strategiska tillväxtsatsningar. En del av processen handlar i sig om att de lokala och regionala aktörerna får chans att sitta i samma rum och lyssna till varandra i en gemensam dialog kring utmaningar och möjligheter att framåt samla sig kring och också kunna hitta samverkan om för mer utvecklingskraft med andra regioner med liknande utmaningar och förutsättningar.

/Mikael Janson     

Läs om bakgrunden till den pågående OECD-studien här 

Läs om den tidigare motsvarande studieresan i mellersta Norrland här 

Läs om uppstartsmötet i Stockholm för den nu pågående processen här

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information