Tyck till: Halvtidsutvärdering för Europeiska regionala utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning 2021–2027

EU-kommissionen samlar nu in synpunkter för en halvtidsutvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). EU-kommissionen ska granska fondernas ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet med annan politik och mervärde för EU. Synpunkterna ska vara inlämnade senast 9 oktober och kommer användas när EU-kommissionen arbetar vidare med programmen efter 2024 samt utarbetandet av politiken efter 2027.

Syftet med halvtidsutvärderingen är att bedöma läget för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) under 2021—2027 för att få underlag för översynen av programmen efter 2024 och utarbetandet av politiken efter 2027. Utvärderingen kommer omfatta fondernas ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde. För att sammanhållningspolitikens mål ska uppnås och för att möta de olika utvecklingsbehoven i EU:s regioner frigörs under finansieringsperioden 2021–2027 investeringar till ett värde av totalt 545 miljarder euro, varav 378 miljarder euro finansieras av EU. 

Viktiga utvecklingsmedel för norra Sverige 

Sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, riktar sig till alla regioner och städer i EU för att stödja skapandet av arbetstillfällen, stärka företagens konkurrenskraft, främja ekonomisk tillväxt, bidra till en hållbar utveckling, minska social- och territoriell ojämlikhet samt förbättra medborgarnas livskvalitet. Norra Sverige får genom regionalfonden extra stöd för att hantera de specifika gleshetsutmaningarna. För norra Sverige har dessa utvecklingsmedel haft stor betydelse för utvecklingskraften, från att bygga bredband till att etablera samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle samt utveckla olika näringar såsom besöksindustrin. Fonden för rättvis omställning riktar sig särskilt till industriomställningen i Övre Norrland. Samtidigt finns det utmaningar med krånglig hantering och ändrade regler och stödnivåer över tid att se hur det påverkar nyttan med stödet och möjlighet till samverkan mellan de olika fonderna.  

Det är viktigt att ta nu ta vara på tillfället att spela in synpunkter under halvtidsutvärderingen för att bidra till diskussionen och formeringen av framtidens regionalpolitik i EU. Synpunkterna som samlas in kommer användas som underlag för EU-kommissionens översyn av programmen efter 2024 och utarbetandet av politiken efter 2027. På grund av tidspressen och svårigheterna att i detta tidiga skede följa upp utfallet av fonderna kommer inget bredare samråd att genomföras i ett andra steg av utvärderingen som ska vara gjord senast 2024. Det kommer i ett andra steg att vara berörda myndigheter och aktörer som engageras i direkta dialoger för att utvärdera fonderna. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Europeiska regionala utvecklingsfonden är ett utav det viktigaste finansieringsinstrumentet för EU:s sammanhållningspolitik. Fonden syftar till att stärka ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan EU:s regioner genom att minska utvecklings skillnaderna mellan regionerna samt främja Europas konkurrenskraft. Eruf är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för regional utveckling genom investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i norra Sveriges regioner samt för att möta de strukturella utmaningar som regionernas gleshet och långa avstånd medför. 

Fonden för en rättvis omställning   

Fonden för en rättvis omställning (FRO) är ett finansieringsinstrument vars syfte är att ge stöd till regioner som står inför omfattande socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till klimatneutralitet. Det huvudsakliga målet med fonden är att mildra konsekvenser av omställningen genom att finansiera en diversifiering och modernisering av den lokala ekonomin i Europas gröna omställning. I Sverige har den fått fokus på stål- och mineralindustriernas omställning i norra Sverige samt cementindustrin på Gotland..  

Lämna dina synpunkter på Fonden för rättvis omställning och Fonden för regional utveckling 

Aktörer som är direkt involverade i programplaneringen och genomförandet av den sammanhållningspolitiska verksamheten 2021–2027, t.ex. förvaltande myndigheter, centrala samordningsorgan, förmedlande organ samt övervaknings- och utvärderingsorgan har nu möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Likaså experter på sammanhållningspolitik och tjänstemän från kommissionen och andra EU-institutioner och EU-organ. Sista dag för synpunkter är 9 oktober. 

Sveriges regioner och framtidens regionalpolitik 

SveReg, nätverket för de svenska region- och stadskontoren i Bryssel, anordnade genom North Sweden, Central Sweden samt Småland-Blekinge-Halland, en konferens 20–21 juni 2023 för att dela perspektiv mellan lokal, regional och EU-nivå om knäckfrågorna inför nästa programperiod och om hur framtidens regionalpolitik kan formas tillsammans. Målet med konferensen var att främja en närmare regional och lokal dialog i samspel med nationell nivå för att kunna forma en bred svensk position om hur EU:s regionalpolitik ska se ut efter 2027. Konferensen låg i linje med Cohesion Alliance – en koalition av intressenter som anser att EU:s sammanhållningspolitik bör förbli en hörnsten för EU i framtiden. I samband med att Europeiska Regionkommittén genom North Sweden besökte Kiruna under det svenska ordförandeskapet antogs en Kirunadeklaration om vikten av anpassade stöd för regional utveckling i regioner som norra Sverige. 

Läs mer om halvtidsutvärderingen och lämna din synpunkter här

Läs mer om fonden för en rättvis omställning här

Läs mer om europeiska regionala utvecklings fonden här

Läs mer om konferensen här

Läs om Regionkommitténs besök i Kiruna och Kirunadeklarationen här

/Alexander Castwall 

27 Sep 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information