EU:s regionala ledare antar en Kirunadeklaration till stöd för Europas glesbefolkade regioner

Den 26–28 april samlades den Europeiska Regionkommitténs byrå med drygt 100 regionala och lokala representanter från alla EU:s länder i Kiruna. Regionkommittén representerar EU:s regionala politik och under det svenska ordförandeskapet valde de att förlägga sitt presidiemöte i Kiruna för att lära sig mer om möjligheter och utmaningar i de nordliga glesbefolkade regionerna. Genom möten och panelsamtal med lokala och regionala representanter samt studiebesök fick delegationen se hur norra Sverige är en region i framkant inom många olika områden, samtidigt som det också finns stora strukturella utmaningar där EU:s fortsatta investeringar behövs. Vid mötet beslutades om en Kirunadeklaration till stöd för vikten av EU:s engagemang i regioner med särskilda utmaningar som de arktiska regionerna.

Unik möjlighet att visa norra Sveriges utmaningar och möjligheter 

Med inspiration från EU-kommissionens besök i Kiruna i början av året och med det växande intresset för utvecklingen som sker i norra Sverige, valde Europeiska Regionkommittén, regionernas och kommunernas röst i EU, att förlägga sitt presidiemöte i Kiruna. Under några intensiva dagar i slutet av april samlades över sjuttio lokala och regionala förtroendevalda från alla EU:s medlemsländer samt ytterligare 30-talet samordnande tjänstepersoner och policymedarbetare mitt i det europeiska Arktis för att diskutera möjligheter och utmaningar som följer av den gröna omställningen för glesbefolkade regioner. North Sweden har spelat en avgörande för att mötet ägde rum och för att säkerställa de lokala och regionala perspektiven i de olika delmötena. Dessutom har de varit drivande att frambringa Kirunadeklarationen som manifesterade mötets politiska ställningstaganden, för att föras vidare på EU-arenan. Region Norrbotten och Kiruna kommun stod som värd för arrangemanget. 

Genom möten och panelsamtal med lokala och regionala företrädare samt studiebesök på LKAB, Ishotellet och rymdcentret Esrange, fick delegationen insikt i några av de möjligheter som norra Sverige har att erbjuda EU. Det var dessa perspektiv som lockade många av ledamöterna till Kiruna. Genom besöket fick EU:s regionala beslutsfattare en djupare förståelse för de specifika strukturella utmaningarna som nordliga glesbefolkade regionernas står inför, samt den betydelse som EU:s stöd och investeringar har haft för att övervinna dessa. Mötet kulminerade i antagandet av en deklaration från Europeiska Regionkommitén, där man efterlyser mer EU-stöd till glesbefolkade områden för att frigöra deras fulla potential för den gröna omställningen. Detta är särskilt relevant då diskussionerna om nästa programperiod i EU redan pågår och det förväntas att förslag kommer att presenteras om ungefär ett år. I denna debatt spelar Regionkommittén en viktig roll i att lyfta dram de lokala och regionala perspektiven och betona behovet av anpassade regionala stöd.  

Regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro, North Swedens direktör Mikael Janson, Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku, John Kostet, North Sweden och Isolde Ries, ledamot i Regionkommittén, utanför Kirunas nya stadshus där klocktornet spelade EU-hymnen för att välkomna företrädarna från EU.

Människor i centrum för en hållbar utveckling i det europeiska Arktis 

Dagarna i Kiruna inleddes med att Kommunstyrelserna ordförande i Kiruna, Mats Taaveniku, hälsade välkommen i Stadshuset och redogjorde för stadsflytten och samhällsomvandlingen. Följande dag genomfördes ett intensivts besöksprogram där möjligheter att träffa lokala företrädare från Sametinget som Svenska Tornedalingars Riksförbund med flera. Dagarna i Kiruna avslutades på fredagen med ett formellt byråmöte som leddes av ordföranden Vasco Alves Cordeiro och där Civilminister Erik Slottner höll ett anförande följt av två panelsamtal. Panelsamtalen med lokala, regionala och nationella representanter och experter diskuterade hållbar utveckling i avlägsna och glesbefolkade regioner och väckte stort intresse bland regionkommitténs ledamöter som fick möjlighet att ställa frågor till panelerna.  

Stor nyfikenhet när Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna, berättar om stadsflytten och den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna och de möjligheter och utmaningar som kommunen möter.

I ett samtal ledd av Åsa Ågren Wikström, vice ordförande för nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, som också är ledamot i Regionkommittén, betonades vikten av inkluderande dialog med människorna som lever och verkar i Arktis. Vidare betonades betydelsen av fortsatta samhällsinvesteringar för att Arktis ska vara en attraktiv plats att leva i, samt behovet av bättre politik som är anpassad efter lokala förhållanden.   

– “One-size-fits-all" funkar definitivt inte i norra Sveriges regioner utan EU:s politik och stödstrukturer måste utgå från varje plats unika förutsättningar, sa Åsa Ågren Wikström.  

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande för nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) modererade panelen om hållbar utveckling i det europeiska Arktis.

Mirja Vehkaperä, ledamot i regionkommittén och rapportör för EU:s arktiska politik, tryckte på att EU:s stöd behövs trots de stora investeringarna:  

– Den investeringspotential på över 160 miljarder euro som vi har i de nordliga glesbefolkade regionerna erbjuder hållbar utveckling inte bara för våra regioner utan för hela EU. Men vi har också några gemensamma strukturella utmaningar såsom långa avstånd och brist på människor som vi behöver stöd för att tackla om vi ska kunna fortsätta leda vägen för EU:s gröna omställning och nå vår fulla potential. 

Isak Utsi, Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog och rapportör i EFNS framhöll små kommuners bristande egen kapacitet och utmaningar inom näringslivsutvecklingen i små kommuner med långa avstånd till marknader och bristande arbetskraft som leder till territoriella marknadsmisslyckanden.  

-EU behöver en fortsatt ambitiös investeringspolitik i det europeiska Arktis som fortsätter främja innovation och industriomställningen, som skapar tillväxt och jobb för en fortsatt hållbar platsbaserad utveckling i regionen. Där har EU:s strukturfonder varit och kommer fortsätta att vara nyckelinstrument för våra regioner, underströk Isak Utsi.  

Isak Utsi, Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog och rapportör i EFNS.

Kompetensförsörjning – en av de största utmaningarna för de nordliga glesbefolkade regionerna 

Päivi Ekdahl, ordförande för Northern Sparsely Populated Areas – det nätverk som representerar ett nära samarbete mellan de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, ledde ett samtal om de utmaningar som kommit med den gröna omställningen kopplat till kompetensförsörjningen i de nordliga glesbefolkade regionerna.  

– Kompetensförsörjningen är en utav de största flaskhalsarna för de nordliga glesbefolkade regionerna gröna omställning. Vi måste bli fler. Till industrierna men framförallt till alla jobb runtomkring som behövs för att upprätthålla hållbara samhällen, däribland skola, vård och omsorg. Vi behöver stöd och kraft från EU att skapa attraktiva samhällen där människor vill leva och bo, sa Päivi Ekdahl. 

Päivi Ekdahl, ordförande för Northern Sparsely Populated Areas

Jonny Lundin, ledamot i Regionkommittén och rapportör i EFNS pratade om hur den gröna omställningen i norra Sverige lett till ett enormt behov av ökad arbetskraft, samtidigt som befolkningen åldras.  

– För att omställningen ska nå sin fulla potential behöver vi bli fler i hela norra Sverige. Vi kommer behöva attrahera människor hit inte bara från Sverige och EU men även utanför unionens gränser, sa Jonny Lundin.  

Jonny Lundin, rapportör i EFNS och Sari Rautio, Ledamot i Regionkommittén och medlem i EU:s högnivågrupp för sammanhållningspolitikens utformning, i panel om kompetensförsörjning.

Kirunadeklaration efterlyser mer platsbaserat stöd till Europas glesbefolkade regioner  

På eftermiddagen den 28 april antog Regionkommitténs byrå en Kirunadeklaration som uppmanar EU-institutionerna  att ta hänsyn till de avlägsna och glesbefolkade områdenas särskilda situation när EU:s budgetramar nu ses över. Kirunadeklarationen betonar sammanhållningspolitikens grundläggande roll för att stödja platsbaserad utveckling i alla Europas regioner samt behovet av fortsatt lokalt och regionalt inflytande inom EU:s sammanhållningspolitik.  Regionkommittén uppmanar även alla regioner i Europa att ansluta sig till sammanhållningsalliansen och visa hur deras specifika geografiska situation kan bli en modell för den gröna och digitala omställningen, samt påvisa  fördelarna med användningen av strukturfonderna och fonden för en rättvis övergång för det dagliga livet för människor i avlägsna områden.  

– Kirunadeklarationen är mycket värdefull i vårt arbete. Den visar på stöd och förståelse från Europeiska Regionkommittén och på sikt förhoppningsvis även från EU-kommissionen och kommer därmed att påverka EU:s politik att stödja glesbygdsområden så att vi kan bidra till den gröna omställningen på en mer jämlik nivå inom EU, sade Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna och Civilminister Erik Slottner under en pressträff efter antagandet av Kirunadeklarationen. Även Civilministern underströk vikten av lokalt och regionalt inflytande.

EU-fonderna är verktyg är viktiga verktyg för Norrbotten. Antagandet av Kirunaförklaringen är ett erkännande av våra unika utmaningar och stärker oss inför vårt framtida arbete, sade Glenn Berggård, vice ordförande för regionstyrelsen i Norrbottens som var på plats i Kiruna. 

Glenn Berggård, vice ordförande för regionstyrelsen i Norrbottens och Regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro under presskonferensen.

Regionkommittén åtar sig också enligt deklarationen att arbeta närmare med lokala och inhemska aktörer och sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter i Europas avlägsna regioner och hänvisar där till Northern Sparsely Populated Area Network där North Sweden är en aktiv part. Ordföranden Vasco Alves Cordeiro påpekade återkommande hur EU måste hålla samman och att det är i regionerna EU:s politik genomförs och “EU sker också i norra Sverige” likaväl som att norra Sverige i sin tur är en viktig del av EU. 

Framtidens sammanhållningspolitik för de nordliga glesbefolkade regionerna 

Den Kirunadeklaration som nu antogs har också en länk till det tidigare svenska ordförandeskapet 2009, då ett av de sista mötena arrangerades i Kiruna med bland annat Regionkommittén på plats. Vid mötet etablerades begreppet ”Make use of the territorial potentials”, vilket har påverkat mycket av debatten kring EU:s sammanhållningspolitik under åren efter. Detta ledde till bland annat etablerandet av det som kallas smart specialisering, där varje region ska hitta sina unika utvecklingspotentialer att får stöd för genom EU:s strukturfonder inom sammanhållningspolitiken. Dessa frågor   är nu återigen på bordet för utformningen av regionalpolitiken framöver, när alltmer går i riktningen mot centralisering och att vara nationella redskap. Genom mötet i Kiruna betonas det återigen att Europa ser olika ut och att EU måste beakta och representera alla dessa olika delar. 

Även om den nuvarande programperioden just börjat så pågår redan debatten om EU:s nästa långtidsbudget, som sträcker sig från 2028–2035. Det är nu viktigt att norra Sveriges intressen lyfts fram på EU-arenan. Kirunadeklarationen sätter Kiruna och norra Sverige mitt i EU:s formering av framtidens regionalpolitik och stödstrukturer. Den kan därför bli ett viktigt verktyg för aktörer i norra Sverige att använda i debatten.  

En uppvisning av norra Sveriges unika besöksnäring, hållbara gruvnäring och rymdindustri i världsklass 

De genom North Sweden arrangerade studiebesöken i LKAB:s gruva, Ishotellet i Jukkasjärvi och Esrange rymdcenter bidrog till förståelsen av den utveckling som sker. De visade även prov hur strukturfonderna i praktiken bidrar till i regional utveckling då EU:s stöd har varit avgörande för utvecklingen av just turismnäringen, rymdindustrin och de gröna investeringarna som nu sker.  

Europas största järnmalmsproducent, LKAB, deras produktion av koldioxidfri järnsvamp och tillgångarna av kritiska råvaror imponerade på Regionkommittén som i olika grupper fick ta del av det som pågår.
Besöket fortsatte till Ishotellet i Jukkasjärvi där besökarna fick en inblick i den växande arktiska turismnäringen. En utveckling som möjliggjorts med hjälp av EU:s stöd.
Avslutningsvis fick de regionala beslutsfattare besöka Esrange rymdcenter för att göra en djupdykning i regional innovation i norra Sverige. Även för rymdindustrin i norra Sverige har EU:s fonder spelat en avgörande roll.

Europeiska Regionkommittén 

Europeiska Regionkommittén företräder regionerna i EU och består av 329 ledamöter från lokal och regional nivå. För svensk del nominerar SKR 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare utifrån partiernas storlek. Regionkommmittén skall höras i alla frågor med påverkan på lokal och regional nivå samt kan ta egna initiativ att leverera de lokala och regionala perspektiven till EU:s beslutsorgan. Regionkommittén har således en central roll i utformningen av bland annat EU:s olika struktur- och investeringsverktyg.  

/Mikael Janson & Maria Boström 

Läs hela Kirunadeklarationen här 

Läs mer om Regionkommittén här 

Läs om sammanhållningsalliansen här  

Läs om EU-kommissionens besök i Kiruna under invigningen av det svenska EU-ordförandeskapet här 

Läs om den debattartikeln som publicerades i Europaportalen inför antagandet av Kirunadeklarationen här 

Läs Region Norrbottens artikel om Kirunadeklarationen här  

Se en intervju med Regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro i Kiruna här

Se den publika delen av mötet inspelat här 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information