Sveriges regioner och framtidens regionalpolitik

Diskussionen om EU:s framtida regionalpolitik efter år 2027 är redan i full gång. Om något år presenterar EU-kommissionen förslagen inför förhandlingarna om nästa EU-programperiod. EU-finansieringen har stor påverkan på möjligheterna att bedriva regional utveckling och det är därför viktigt att redan nu kraftsamla. SveReg, nätverket för de svenska region- och stadskontoren i Bryssel, anordnade därför genom North Sweden, Central Sweden samt Småland-Blekinge-Halland, en konferens 20–21 juni för att dela perspektiv mellan lokal, regional och EU-nivå om knäckfrågorna inför nästa programperiod och om hur framtidens regionalpolitik kan formas tillsammans.

SveReg är ett Brysselnätverk för de svenska stads- och regionkontoren samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som återkommande arrangerar konferenser där svenska regioner och städer möts i syfte att främja en regional och lokal dialog om aktuella EU-frågor. På grund av pandemin var det fyra år sedan senaste konferensen i Bryssel och denna gång var det kontoren för North Sweden, Central Sweden samt Småland-Blekinge-Halland som höll i arrangemanget i den Europeiska Regionkommitténs lokaler i Bryssel och fokus var på EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Konferensen ligger i linje med Cohesion Alliance – en koalition av intressenter som anser att EU:s sammanhållningspolitik bör förbli en hörnsten för EU i framtiden. 

Det är nu som framtidens regionalpolitik formas 

Just nu pågår diskussioner på EU-arenan kring vägval och innehåll i EU:s kommande långtidsbudget 2028–2034. Om bara något år presenterar EU-kommissionen förslagen inför förhandlingarna om nästa EU-programperiod och diskussionerna nu är avgörande för den framtida så kallade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik. EU:s regionalpolitik har stor påverkan på det regionala och lokala utvecklingsuppdraget och det är viktigt för Sveriges städer och regioner att redan nu kraftsamla tillsammans. Redan i samband med att konferensen hölls presenterade EU-kommissionen sin halvtidsöversyn avseende innevarande programperiod med förslag på förändringar i nuvarande olika regionalstöd för perioden 2021–2027 och nya satsningar att ta del av de medlen. 

Därför anordnades 2023-års SveReg-konferens för att informera om och diskutera sammanhållningspolitiken tillsammans med representanter från svenska städer och regioner. Målet är att främja en närmare regional och lokal dialog i samspel med nationell nivå för att kunna forma en bred svensk position om hur EU:s regionalpolitik ska se ut efter 2027. Genom att arrangera konferensen i Bryssel under det svenska ordförandeskapet för ministerrådet i EU, visade de svenska regionerna också att det finns ett intresse för frågorna i Sverige och att i samspel med andra regioner och aktörer runtom i EU bidra till diskussionen och formeringen av framtidens sammanhållningspolitik. Sverige räknas till de länder som inte prioriterar dessa delar av EU:s budget och policys och det har inte heller varit en fråga för ordförandeskapet. 

EU:s regionalpolitik: Huvudinstrumentet för hållbar utveckling i Europas regioner 

Knäckfrågan är om det överhuvudtaget kommer att bli någon sammanhållningspolitik för svenska regioner nästa programperiod och om det blir något, så är frågan hur svenska regioner och kommuner vill medverka till att utforma politiken? Detta var några av frågorna som diskuterades under SveReg-konferensen som samlade ledande företrädare på EU-nivå, policyexperter och internationella nätverk tillsammans med representanter från Sveriges städer och regioner i Europeiska Regionkommitténs lokaler den 20–21 juni i Bryssel.  

North Sweden var med och initierade konferensen och modererade ett flertal sessioner. Från norra Sverige var även Isak Utsi, Norrbottens kommuner, Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten samt Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör Jämtland Härjedalen med i programmet.  

Dagarna inleddes med att Mikael Janson, North Sweden European Office, och Johanna Bond, Central Sweden, satte in konferensen i sitt sammanhang och de frågor som är på agendan att diskuteras för framtidens regionalpolitik i EU med betydelse för Sveriges utveckling på regional och lokal nivå. Johanna lyfte fram den konferens som North Sweden, Central Sweden och Småland-Blekinge-Halland medverka till med Sveriges Kommuner och Regioner i Stockholm i inledningen av året, som på hemmaplan initierade diskussionerna att nu tas vidare i EU. Mikael återgav Europeiska Regionkommitténs besök i Kiruna under våren där det antogs en Kirunadeklaration kopplat till den Cohesion Alliance som etablerats mellan regioner och nätverk runtom i EU kring att slå vakt om sammanhållningspolitikens grund i att bidra till hållbar tillväxt runtom i hela EU, även om alla ser att det kommer att bli behov av förändringar. Frågan är vilka förändringar som ger vilka mervärde. Det är en diskussion där det också finns en förväntan på Sverige att bidra till.    

Regionkommitténs president Vasco Cordeiro hänvisade under sitt öppningsanförande till budskapen i den Kirunadeklaration som antogs i Kiruna tidigare i år av Regionkommitténs politiska byrå. 

Sammanhållningspolitiken har en grundläggande roll som EU:s viktigaste investeringspolitik för att stödja platsbaserad utveckling i alla europeiska territorier, inte minst i avlägsna regioner som norra Sverige, betonade Regionkommitténs president.  

En regionalpolitik att kunna hantera EU:s utmaningar 

Första panelen bestående av Fabian Zuleeg, verkställande direktör och chefsekonom vid tankesmedjan European Policy Centre (EPC), Stef Blok, Nederländsk ledamot i Europeiska revisionsrätten, samt Europaparlamentariker Ilan De Basso breddade perspektivet genom att diskutera vilken storpolitisk kontext som EU:s nya regionalpolitik nu förhandlas fram inom och vilka andra prioriteringar som konkurrerar om EU:s uppmärksamhet och budgetmedel. Mikael Janson, direktör på North Sweden, modererade samtalet. Fabian Zulleg gav en dyster bild av utvecklingen med krig och kris i omvärlden och avsaknad av ett politiskt ledarskap i EU att hantera det, medan Ilan de Basso poängterade att det gäller att tänka nytt och att kriser och öppnar möjligheter. Stef Blok gav i sin tur en överblick över de allt mer omfattande och komplicerade stödstrukturerna i EU som behöver fås ordning i för att göra nytta och stödja rätt saker. 

Dagens andra panel bestod av Vania Freitas, koordinator för institutionella relationer och påverkansarbete för det europeiska nätverket Assembly of European Regions, Eleni Marianou, generalsekreterare för det europeiska nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och Dorthe Nielsen direktör på det europeiska nätverket för städer Eurocities. De europeiska nätverken arbetar alla aktivt med att lyfta fram regionernas och städernas roll i EU:s politik och är viktiga samarbetspartners för Sveriges regioner och städer på EU-arenan i diskussionerna kring framtidens regionalpolitik. Paneldeltagarna reflekterade kring hur de tror att regionalpolitiken kan komma att se ut i framtiden med blandad skepsis och optimism. Den stora frågan som blev tydligt är vilken roll de territoriella perspektiven får framöver, att verkligen stödja olika lokala förutsättningar för utvecklingsarbete, eller om det blir uppifrån styrt via nationella system som tar helt över vart medlen fördelas? 

Tidsfönstret för att påverka är här och nu 

Huvudtalaren Alison Hunter, Senior rådgivare på EPC, delade med sig av insikter från sitt diskussionspapper ”Addressing Cohesion Policy’s identity crisis in a changing European Union” som bland annat efterlyser att EU på nytt bekräftar regionalpolitikens roll som strukturomvandlande politik. Hunter  uppmanade svenska regioner och kommuner att vara proaktiva:  

– Det är nu det gäller att agera, tidsfönstret för att påverka är öppet nu. Agera tillsammans och kroka även arm med andra europeiska regioner i liknande sits. Och det gäller inte bara att prata med EU-kommissionen utan framförallt måste ni rikta er mot nationell nivå. 

John Kostet, North Sweden, modererade en panel med Sofia Alves, direktör för EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och Mikel Landabaso Alvarez, direktör för enheten för rättvis och hållbar ekonomi vid EU-kommissionens Joint Research Center (JRC). Direktörerna reflekterade över framtida verktyg för regional utveckling och hur olika generaldirektorat kan ha olika syn på framtidens regionalpolitik. Båda talare uppmanade konferensdeltagarna att ta chansen att komma med exempel till EU-kommissionen om när EU:s regionalpolitik har fungerat och hur det skapat mervärden förSveriges kommuner och regioner, samt ge exempel på när det inte fungerar.  

I ett avslutande pass med bland annat Jeanette Lund, Regionalpolitiskt råd, Sveriges ständiga representation vid EU diskuterades vägen framåt och hur den lokala, regionala och nationella dialogen kan tas vidare för att forma en bred svensk position. Regionala och lokala aktörer uppmanandes att ta fram positioner så snart som möjligt, för att hinna spea in positioner till rätt aktörer och inom tidsramen. 

Svenska regioner och städer är redo att delta i samtal om EU:s framtida prioriteringar 

Löpande under konferensen fick regionala utvecklingsdirektörer möjlighet att reflektera kring det som sagts.. EU:s regionalpolitik har över tid spelat en betydande roll för utvecklingen av Sveriges regioner och städer, inte minst i norra Sverige. Med största sannolikhet kommer det att göra det även fortsättningsvis men det kräver betydligt mer regionalt inflytande och regional anpassning till regionernas olika förutsättningar. Även om världsläget är instabilt med utmaningar atthantera krig ochkriserså behövs mer långsiktiga investeringsstrategier. Styrning på flera nivåer tar tid. Det var samlade budskap från de regionala utvecklingsdirektörerna som kommer föra frågan vidare på hemmaplan.  

Nedresta politiker från hemmaregionerna fick också möjlighet att reflektera över vad som var sagt och Isak Utsi från Norrbottens Kommuner och Arjeplog pekade på att någon form av regionalpolitik blir det i EU och där måste svenska aktörer vara med och se till att den ger stöd för olika regioners och kommuners förutsättningar, såsom en glesbygdskommun som Arjeplog. Lars-Gunnar Nordlander från Härjedalens kommun påtalade att EU:s gröna omställning måste ses som en bredare samhällsomställning att ges stöd från EU   

SveReg 2023 var en del av ett långsiktigt påverkansarbete för att säkerställa att den framtida EU-budgeten ligger i linje med Sveriges lokala och regionala behov. SveReg-konferansen 2023 var även en uppföljningskonferens till den konferens som SKR arrangerade i Stockholm i februari där regionalt utvecklingsansvariga tillsammans med Regeringskansliet och EU-kommissionen inledde diskussionerna på hemmaplan om EU:s regionalpolitik.  

/Maria Boström

Läs mer om Sveregkonferensen med bilder och dokumentation här  

Läs mer om SKR-konferensen i Stockholm här.

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik här. 

Läs mer om Cohesion Alliance här.

Läs mer om EU-kommissionens reflektionsgrupp om EU:s regionalpolitik här. 

Läs mer om statens utredning av sammanhållningspolitiken här 

Läs Kirunadeklarationen här.

Läs Alison Hunters diskussionsunderlag här. 

Läs mer om den åttonde sammanhållningsrapporten här. 

Läs CPMR:s fem scenarion för den framtida sammanhållningspolitiken här. 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information