EU-kommissionen har lanserat en ny reflektionsgrupp för framtidens sammanhållningspolitik

EU-kommissionen har lanserat en expertgrupp vars syfte är att ompröva och omforma sammanhållningspolitikens roll i EU baserat på de utmaningar som publicerades i den åttonde sammanhållningsrapporten från 2022. Innovationsklyftan mellan medlemsländernas regioner och demografiska förändringar står högst på agendan. Gruppen kommer sammanträda i Bryssel där mötena kommer gå att följa digitalt och dess slutsatser kommer offentliggöras av EU-kommissionen i början av 2024.

Den nuvarande programperiod, 2020–2027 kan tyckas precis ha börjat men redan nu har dialogen om hur sammanhållningspolitikens framtid och kommande programperiod, 2028 – 2034, påbörjats.

Generaldirektoratet för regional och stadspolitik (DG-REGIO) har sammansatt en grupp av specialister inom sammanhållningspolitik från akademin, politiker, socioekonomiska partners och företrädare för civilsamhället.

Expertgruppen ska fokusera på hur sammanhållningspolitikens roll i unionen kan omprövas och omformas baserat på de utmaningar som publicerades i den åttonde sammanhållningsrapporten från 2022, däribland återfinns innovationsklyftan och demografiska förändringar mellan olika medlemsländer och regioner. Arbetet inkluderar även hur Europeiska socialfonden+ (ESF+) har implementerats kopplat till utmaningar för den europeiska integrationen och utvecklingen av den europeiska tillväxtmodellen. Vidare ska gruppen se över hur sammanhållningspolitiken kan uppfylla sitt huvudmål om social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i EU och samtidigt bidra till en rättvis digital och grön övergång som är socialt inkluderande.

Vid lanseringen av expertgruppen betonade EU-kommissionären för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, att gruppens arbete bör förstås i ljuset av hur i den gröna och digitala omställningen har lett till att det blir allt svårare att hitta personer med rätt kompetens samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar i många av Europas regioner.

Reflektionsgruppen kommer sammanträda nio gånger under 2023 och slutsatserna kommer offentliggöras av EU-kommissionen i början av 2024. Mötena sänds på EU-kommissionens hemsida och dess slutsatser och andra relevanta dokument offentliggörs på InfoRegios hemsida. Expertgruppens väntas i slutet av 2023 presentera rekommendationer om framtidens sammanhållningspolitik, post 2027.

Bakgrund

Vart tredje år publicerar EU-kommissionen en sammanhållningsrapport som utgör underlaget i diskussionerna kring framtidens sammanhållningspolitik. Rapporten analyserar EU:s regionalpolitiks resultat för medlemsländernas regioner på NUTS 2-nivå, för norra Sveriges del Övre Norrland och Mellersta Norrland, och ska fungera som en vägledning för hur EU ska arbeta för att nå en balanserad och hållbar utveckling i alla regioner. Den åttonde versionen presenterades i februari 2022 där minskade regionala skillnader, ökad regional tillväxt och sammanhållningspolitikens växande betydelse för offentliga investeringar var några av slutsatserna.

Följ livesändningen här 

Läs mer om Europaforum norra Sveriges senaste position om sammanhållningspolitiken här

Läs mer om den åttonde sammanhållningsrapporten här

Läs CPMR:s fem scenarion för den framtida sammanhållningspolitiken här

Läs mer om expertgruppen här

/Andreas Lindström

15 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information