EU-kommissionens åtgärder för brist på kompetens och arbetskraft

Den 20 mars 2024 presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan med åtgärder för att ta itu med bristen på kompetens och arbetskraft i EU. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med arbetsmarknadens parter som har en viktig roll i att genomföra förslagen i praktiken. Åtgärderna är ett resultat av Europaåret för kompetens och ska vidare verka för ökad konkurrenskraft och stärka den ekonomiska och sociala motståndskraften i EU.

Med anledning till att bristen på arbetskraft och kompetens har förvärrats det senaste decenniet utsågs år 2023 till Europaåret för kompetens av EU-kommissionen. Den nya handlingsplanen är ett resultat av året och har tagits fram av EU-kommissionen tillsammans med arbetsmarknadens parter. I den presenteras ett antal åtgärder och uppmaningar inom fem områden som bör vidtas av EU-kommissionen, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter. De fem områdena är:  

  • Få ut underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden 
  • Stödja kompetensutveckling och utbildning 
  • Förbättra arbetsvillkoren i vissa sektorer  
  • Förbättra den rättvisa rörligheten för arbetstagare och inlärare i EU  
  • Attrahera talanger från länder utanför EU 

EU-kommissionen ska bland annat inrätta nya kompetenspartnerskap, samfinansiera fler kompetenscentrum för yrkesutbildning, få ut unga på arbetsmarknaden som varken arbetar eller studerar och undanröja långtidsarbetslösheten.  

Medlemsländerna uppmanas att reformera läroplaner, genomföra välfärdsreformer som får ut människor på arbetsmarknaden, genomföra skattereformer som underlättar för personer med mer än ett jobb samt att snabbt anta och genomföra ministerrådets rekommendation “Europa på väg” vilket innebär möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte.  

Vidare har arbetsmarknadens parter för avsikt att bland annat förbättra arbetsvillkor genom kollektivförhandlingar, få ut underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden, stödja lärlingsutbildningar och deras partnerskap, stödja personcentrerad omsorg och digitalisering inom vården.  

Europaåret för kompetens 

I maj 2023 startade Europaåret för kompetens med syfte att adressera kompetensbrister inom EU och främja EU:s kompetensstrategi. Befolkningsutvecklingen, efterfrågan på ny kompetens i samband med den tekniska utvecklingen och den gröna och digitala omställningen, försvars- och säkerhetsbehoven samt utmaningarna kopplade till arbetsvillkoren i vissa sektorer och på vissa platser är några av orsakerna till den ökade arbets- och kompetensbristen. Initiativet syftar därmed till att främja och hjälpa människor att omskola sig med fokus på digital och grön teknik.  

NSPAs positionspapper på kompetensflykt 

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, har tidigare publicerat ett positionspapper på EU-kommissionens initiativ till att minska kompetensflykt bristen på kvalificerad arbetskraft i europeiska regioner. NSPA vill se att initiativet till större del omfattar alla typer av kompetensgrad, utbildade som icke utbildade. Vidare önskar NSPA att initiativet tar större hänsyn till specifika utmaningar; regioner som kämpar med demografiska förändringar där grundläggande tjänster kan komma att brista och regioner med stora investeringar och tillväxt som inte har tillräckligt med arbetskraft.  

/Jenny Hammersland 

Läs mer om handlingsplanen här

Läs mer om NSPAs position på kompetensflykt här

Läs mer om europaåret för kompetens här

Läs mer om fler åtgärder till följd av Europaåret för kompetens för att göra EU mer attraktivt för arbetskraft här 

27 Mar 2024 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information