EU-kommissionens nya åtgärder för att göra EU mer attraktivt för arbetskraft

Som en del av Europaåret för kompetens 2023 presenterade EU-kommissionen den 15 november en rad nya initiativ inom ett kompetens- och talangpaketet för att göra EU mer attraktivt för talanger i och utanför EU samt underlätta rörligheten i EU. Åtgärderna som presenteras omfattar bland annat en ny EU-talangreserv som ska matcha arbetsgivare i EU med arbetssökande i länder utanför EU samt åtgärder som ska främja erkännandet av kvalifikationer och rörlighet i utbildningssyfte.

En global kapplöpning efter talanger 

Bristen på arbetskraft och kompetens är inte bara en utmaning för norra Sverige utan den riskerar att hämma hela EU:s gröna och digitala omställning. Den gröna ekonomin förväntas skapa fem miljoner nya arbetstillfällen runt om i EU under de kommande årtiondena och i norra Sverige uppskattar man att den pågående gröna nyindustrialseringen kommer leda till över 100 000 nya jobb. Samtidigt åldras arbetskraften inom nyckelsektorer och det finns redan nu en betydande arbetskraftsbrist inom viktiga yrken i EU vilket är väl påtagligt i norra Sveriges regioner. Arbetslösheten är låg och demografiska förändringar förväntas försämra arbetsmarknadsutmaningarna, med en förväntad minskning av EU:s arbetsföra befolkning från 265 miljoner år 2022 till 258 miljoner år 2030.  

Mot bakgrund av dessa utmaningar ser EU-kommissionen att talang och kompetens också måste attraheras från tredjeländer, insatser inriktade på den befintliga arbetskraften i EU är inte tillräckliga. I dagsläget är EU inte den mest attraktiva destinationen för kvalificerade tredjelandsmedborgare utan fler vänder sig till arbetsmarknader som Canada, USA och Australien. Sverige sticker dock ut som det enda EU-landet bland de fem högst rankade länderna bland högutbildade arbetstagare enligt OECD:s attraktionskraftsindikator. 

EU-talangreserv: En plattform för enklare rekrytering från tredjeland  

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om inrättande av en EU-talangreserv för att underlätta internationell rekrytering från länder utanför EU till bristyrken inom unionen. 

På talangplattformen ska arbetskraft utanför EU kunna registrera sig och se jobbannonser från arbetsgivare i EU. Plattformen ska vara designad för at ta itu med brister inom både låg-, medel- och högkvalificerade sektorer, med särskild tonvikt på strategiska sektorer kopplade till den gröna och digitala omställningen.Den ska också att ge information om rekryterings- och migrationsförfaranden i medlemsstaterna och innehåller starka skyddsåtgärder för att säkerställa rättvisa rekryterings- och arbetsvillkor. 

Dessutom ska talangreserven spela en viktig roll i genomförandet av talangpartnerskap – ett skräddarsytt samarbete med länder utanför EU, som innebär möjligheter till rörlighet för arbete eller utbildning. Arbetssökande som kommer från dessa partnerskap kommer att få ett Talent Partnership Pass, som är synligt för deltagande arbetsgivare och intygar deras kvalifikationer. 

Deltagandet i plattformen kommer vara frivilligt för medlemsländer som också kommer vara de som är ansvariga för att sköta plattformen. Nationella kontaktpunkter för EU:s talangreserv kommer att inrättas i de deltagande medlemsstaterna för att genomföra verktyget på nationell nivå. 

Underlätta erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i tredjeland 

EU:s bristande attraktionskraft för arbetskraft från tredjeländer kan bland annat kopplas till att erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer är komplext och har bristande insyn. Förenkling av erkännandet av kvalifikationer och validering av kompetens från länder utanför EU menar EU-kommissionen ska underlätta anställning av kvalificerad arbetskraft och integrering av icke-EU-medborgare på EU:s arbetsmarknad. Målet med de föreslagna åtgärderna är att utveckla de nationella erkännande myndigheternas kapacitet att förenkla och påskynda förfarandena genom att förbättra jämförbarheten av kvalifikationer från tredjeland och av hur man bedömer arbetssökandes färdigheter. 

Rörlighet i utbildningssyfte  

Ett förslag till rådsrekommendation om möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för alla. Förslaget syftar till att främja rörlighet i utbildning för alla, inklusive skola, yrkesutbildning, högre utbildning, vuxenutbildning och ungdomsutbyten. EU-länder uppmanas integrera rörlighet i utbildning över hela utbildningsspektrumet. Förslaget är ett steg till att göra EU till en ännu mer attraktiv destination för lärande.  

De nordliga glesbefolkade regionernas synpunkter på EU:s talangreserv 

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, tog chansen att spela in synpunkter till EU-kommissionens samråd om utformningen av EU:s talangreserv. Där lyfte nätverket fram det akuta behovet av kompetens och arbetskraft i Europas nordligaste glesbebyggda regioner. NSPA betonade där bland annat behovet av olika kompetenser, inklusive okvalificerade jobb och att transparens och tillförlitlighet är avgörande i processen för att matcha intresserade tredjelandsmedborgare med lediga tjänster i EU.   

Luleå Kommun, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten spelade också in sina synpunkter på utformaningen av EU:s talangreserv. De betonade norra Sveriges unika förutsättningar och att regionen redan har extremt låg arbetslöshet. De varnade också för riskerna med kompetenskannibalism, där rekrytering från liknande områden bara förskjuter problemet. Aktörerna underströk vikten av lokal och regional myndighetsengagemang i att locka, välkomna och integrera individer.  

Vad händer nu? 

EU-kommissionens förslag om en EU-talangreserv ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. EU-kommissionen kommer att stödja EU-ländernas genomförande av rekommendationen om erkännande av kvalifikationer för medborgare i länder utanför EU och uppmana dem att rapportera om initiativ, reformer, god praxis och statistik på nationell nivå. Rekommendationen ”Europa på väg” kommer att läggas fram för ministerrådet för behandling och antagande. 

EU-institutionerna förhandlar för närvarande också om en översyn av direktivet om ett Singel Permit Direktiv, som ska skapa ett förenklat ansökningsförfarande för både arbets- och uppehållstillstånd och syftar till att främja lika och rättvis behandling av migrerande arbetstagare. 

/Alexander Castwall 

Läs mer om kompetens- och talangpaketet här

Läs mer om EU-talangreserv här

Läs mer om erkännandet av yrkeskvalifikationer i tredjeland här

Läs mer om underlättandet av rörlighet i EU här

Läs mer om NSPA:s synpunkter här

Läs mer om inspelen från regioner och kommuner i norra Sverige här

Läs mer om EU-kommissionens satsning för tillvaratagande av talanger här

Läs mer om migrationsförslaget här

Läs mer om EU:s tillvägagångssätt för att attrahera talanger utanför Europa här

 

06 Dec 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information