Nätverket Northern Sparsely Populated Areas välkomnar initiativet om en EU-talangreserv

Målet med EU-kommissionens initiativ om en talangreserv är att underlätta internationell rekrytering till sektorer där det råder arbetskraftsbrist i Europa. Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) lämnade in sina synpunkter på hur EU:s talangreserven bör utformas under EU-kommissionens öppna samråd. NSPA välkomnar initiativet då kompetens- och arbetskraftsbristen är några av de största flaskhalsarna för den gröna omställningens utveckling i de nordliga glesbebyggda regionerna i Sverige, Finland och Norge. Flera kommuner och regioner i norra Sverige tog också chansen att tycka till om initiativet där de lyfte fram norra särskilda förutsättningar och utmaningar i norra Sverige.

Medlemsländerna i EU står inför en demografisk nedgång, en åldrande befolkning och minskande arbetskraft. Det innebär att det råder kompetensbrist inom många yrkesgrupper runt om i EU. Inte minst saknas det kompetens kopplade till den gröna och den digitala omställningen, samt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Mot bakgrund av detta vill EU-kommissionen lansera en talangreserv (EU Talent Pool) för att underlätta internationell rekrytering från länder utanför EU. Det övergripande målet med initiativet är att tillgodose internationell rekrytering till sektorer där det råder arbetskraftsbrist genom att underlätta erkännandet av kvalifikationer och facilitera matchningen mellan lediga arbetstillfällen i EU och kvalificerade tredjelandsmedborgare från länder utanför EU. Mellan den 18 februari och 16 mars fanns det möjlighet att tycka till om hur EU:s talangreserv bör utformas.

Utmaningar med kompetensförsörjning är minst sagt en brinnande fråga för regionerna i norra Sverige, Finland och Norge i och med de snabbt växande gröna industrierna i området som leder vägen för EU:s gröna omställning. Man beräknar att det i regionen finns investeringspotentialer på mer än 160 miljarder i gröna industriprojekt av hög strategisk relevans för EU, såsom fossilfri stålproduktion, klimatsmarta batterier, förnybar energi och hållbar gruvdrift innan 2030. Denna snabba gröna omställning och tillväxt kommer dock att öka behovet av arbetskraft och kompetens i regionen enormt. Bara i norra Sverige uppskattas det att över 100 000 nya människor behöver attraheras till att flytta dit till 2035. Kompetens- och arbetskraftsbristen är några av de största flaskhalsarna för att den gröna omställningens fulla potential i Europas nordligaste region ska nås.

NSPA:s synpunkter på EU:s initiativ om en talangreserv i EU

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland, tog chansen att spela in synpunkter till EU-kommissionens samråd om utformningen av EU:s talangreserv från där de lyfte fram det akuta behovet av kompetens och arbetskraft i Europas nordligaste glesbebyggda regioner. I sin position välkomnade NSPA EU-kommissionens initiativ för en talangreserv i EU och EU:s ambitioner att bidra till att underlätta internationell rekrytering, stärka EU:s attraktionskraft för kvalificerad arbetskraft och hjälpa arbetsgivare att hitta den arbetskraft de behöver.

NSPA lyfte fram följande punkter:

  • Behovet av arbetskraft är en gemensam europeisk utmaning som berör många sektorer och yrken. Att ta itu med frågan tillsammans skulle kunna vara ett mer effektivt tillvägagångssätt jämfört med att varje medlemsstat agerar ensam. NSPA vill betona att det finns ett behov av all arbetskraft, inklusive okvalificerade jobb. Det är därför viktigt att satsningen syftar till att attrahera personer med olika kompetens, utan att göra omfattningen för snäv.
  • NSPA stöder målet att använda initiativet för att komplettera de befintliga bilaterala rekryteringskanalerna. Det är avgörande att de gemensamma europeiska åtgärderna planeras på ett sätt som inte komplicerar genomförandet av de befintliga nationella förfarandena. Initiativet bör söka efter lösningar som kan delas inom det europeiska sammanhanget, såväl som lösningar som erkänner de specifika förutsättningarna och utmaningarna i olika regioner, såsom NSPA .
  • Det är viktigt att anpassa initiativet till EU:s talangpool med andra initiativ som syftar till att ta itu med behovet av färdigheter och talang, såsom att utnyttja talang i Europas regioners kommunikation. EU:s övergripande politiska strategi bör vara konsekvent när det gäller laglig migration och rekrytering av talang. EU:s talangpool länkar direkt till flera andra pågående EU-initiativ.
  • För att underlätta ankomsten av arbetskraft bör EU leta efter sätt att göra det lättare för potentiellt intresserade tredjelandsmedborgare att hantera de administrativa kraven. Att resa mellan länder till exempel på grund av visumkrav tar tid och ansträngning.
  • Processen att koppla samman intresserade tredjelandsmedborgare och lediga tjänster i EU:s medlemsstater måste vara transparent och tillförlitlig. Det måste noggrant övervägas hur denna process tar hänsyn till rekryteringsbehoven men även de individuella prioriteringarna.

NSPA understryker också hur de lokala och regionala myndigheter I NSPA -regionerna har en lång erfarenhet av att stödja den lokala kompetensförsörjningen genom nära samarbete med utbildningssektorn, industrin och företag. Genom detta samarbete finns det en omfattande kunskapsbas som kan vara till stor nytta för utformning av EU:s talangreserv och andra EU-initiativ som rör kompetensfrågor. Nätverket uppmuntrar EU-kommissionen att dra nytta av detta och framhäver att nätverket fortsätter dialogen med EU-kommissionen om internationell rekrytering och att hjälpa arbetsgivare att hitta den arbetskraft de behöver.

Inspel från regioner och kommuner i norra Sverige

Även Luleå Kommun, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten tog chansen att tycka till om hur EU:s talangreserv bör utformas där de lyfte fram norra särskilda förutsättningar och utmaningar såsom att arbetslösheten redan är bland de lägsta i Europa och att det därmed inte räcker att rekrytera inom regionen för att möta det enorma behovet som finns. Regionerna och kommunerna i norra Sverige lyfte också fram riskerna med så kallad kannibalism inom kompetensförsörjning, där rekrytering sker från andra områden eller sektorer som står inför samma utmaningar, vilket bara förflyttar problemet. Aktörerna i norra Sverige framhöll också hur lokala och regionala myndigheter spelar en nyckelroll i arbetet med kompetensförsörjning och att attrahera, välkomna och integrera individer. I samrådssvaren lyfter även fram gräns- och sektorsövergripande föregångsexempel inom kompetensförsörjning i norra Sverige såsom de EU-finansierade projekten Grön framtidskompetens – Boden & Luleå, North Sweden Green Deal och Erasmusprojeket ALLBATS. 

/Maria Boström

Läs NSPA:s ståndpunkt om EU:s talangreserv i sin helhet här

Hitta samtliga samrådssvar om EU:s talangreserv här.

Läs NSPA:s position om kompetensflykt här

Läs OECD:s rapport om EU:s talangpool här

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information