EU vill bli mer attraktivt för talanger från länder utanför Europa

Som en del av EU:s kompetensagenda och Europaåret för kompetensåret kommer EU-kommissionen att anta ett paket som syftar till att göra EU mer attraktivt för talanger från länder utanför Europa och att uppmuntra talanger inom EU att utnyttjas till fullo. Paketet kommer att omfatta ett meddelande med åtgärder för att underlätta rörlighet för talanger, en rekommendation från kommissionen om erkännande av tredjelandsmedborgare, ett lagstiftningsförslag om en EU-talangreserv som ska stödja matchning av arbetskraft och ett förslag till rådets rekommendation om en ram för rörlighet i utbildningssyfte. Fram till 12 oktober finns det möjlighet att lämna synpunkter för de två första delarna av paketet.

Bristen på arbetskraft och kompetens är inte bara en utmaning i norra Sverige utan det riskerar att hämma hela EU:s gröna och digitala omställning. Den gröna ekonomin förväntas skapa fem miljoner nya arbetstillfällen runt om i EU under de kommande årtiondena och i norra Sverige uppskattar man att den pågående gröna nyindustrialseringen kommer leda till över 100 000 nya jobb. Samtidigt åldras arbetskraften inom nyckelsektorer och det råder redan nu en betydande arbetskraftsbrist inom viktiga yrken i EU vilket också är väl påtagligt i norra Sveriges regioner. Inom vård och omsorg saknas exempelvis redan omkring två miljoner arbetstagare i EU, och fram till 2030 förväntas upp till en miljon nya arbetstillfällen uppkomma för hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom långvarig vård och omsorg.  

I paketet om kompetenser och talanger från 2022 konstaterade EU-kommissionen att insatser inriktade på den befintliga arbetskraften i EU är inte tillräckliga för att lösa utmaningarna med kompetens och arbetskraftsbrist utan en internationell dimension behövs. Dock är EU i dagsläget inte den mest attraktiva destinationen för många kvalificerade tredjelandsmedborgare är, även om Sverige sticker ut som det enda EU-landet bland de fem högst rankade länderna bland högutbildade arbetstagare enligt OECD:s attraktionskraftsindikator. EU:s bristande attraktionskraft på kan bland annat kopplas till att erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer är komplext och har bristande insyn. Krångliga processer med erkännande av kvalifikationer kan avskräcka eller utestänga potentiella sökande och därmed begränsa ett lands möjligheter att locka till sig den typ av och mängd arbetstagare som krävs för att åtgärda arbetskraftsbrister. Svårigheter att förstå utländska kvalifikationers äkthet, omfattning och nivå utgör också ett hinder för EU:s arbetsgivare att rekrytera tredjelandsmedborgare. En annan konsekvens av svårigheter med erkännande av kvalifikationer från tredjelandsmedborgare är att många har arbeten som de är överkvalificerade för och att all kompetens därför inta tas till vara på inom EU.  

Mot bakgrund av detta vill EU-kommissionen integrera migrationspolitiken med politiken för kompetens och hjälpa medlemsstaterna att använda sitt EU-medlemskap som en tillgång för att locka till sig talanger. Även om politiken för integration av migranter i första hand faller under medlemsstaternas behörighet så vill EU införa åtgärder för att stödja medlemsstaterna på detta område. 

Nytt paket för att göre EU mer attraktivt 

Som en del av EU:s kompetensagenda och Europaåret för kompetens kommer EU-kommissionen att anta ett paket som syftar till att utnyttja alla möjligheter i rörlighet för talanger. Paketet kommer att omfatta ett meddelande med åtgärder för att underlätta rörlighet för talanger, en rekommendation från kommissionen om erkännande av tredjelandsmedborgare, ett lagstiftningsförslag om en EU-talangreserv som ska stödja matchning av arbetskraft för tredjelandsmedborgare samt ett förslag till rådets rekommendation om en ram för rörlighet i utbildningssyfte. Syftet är att göra EU mer attraktivt för talanger från länder utanför Europa och att uppmuntra talanger inom EU att utnyttjas till fullo. De övergripande målen handlar också om att minska arbetsgivarnas kostnader för att rekrytera migranter, säkerställa att migranter på bästa sätt kan utnyttja sin kompetens och sina kvalifikationer, fördjupa samarbetet med länder utanför EU kring lagliga migrationsvägar och stödja rörligheten för studerande. Nu finns inbjudan från EU-kommissionen att lämna synpunkter för de två första delarna av paketet. 

Meddelandet om att maximera potentialen för rörlighet för talanger 

Meddelandet om att maximera potentialen för rörlighet för talanger som en del Europaåret för kompetens kommer att innehålla både långsiktiga systemåtgärder och resultat på kort sikt inom olika politikområden, bland annat kompetenspolitik, medlemsstaternas erkännande av yrkeskvalifikationer, utbildningspolitik och politik för laglig migration och integration. Där kommer man att lägga särskild tonvikt på åtgärder för att komma till rätta med kompetensbrister inom yrken som stöder den gröna och den digitala omställningen. Meddelandet ska också redogöra för EU:s talangreserv och förslaget till rådets rekommendation om rörlighet i utbildningssyfte och ange hur dessa kommer att samverka med andra planerade åtgärder för att hjälpa EU att locka begåvade tredjelandsmedborgare. Meddelandet kommer att innehålla en allmän politisk strategi och ange uppföljningsåtgärder. 

Rekommendation om erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer 

Rekommendationen om erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer kommer att innehålla riktlinjer för att förenkla och påskynda erkännandet av kvalifikationer som förvärvats i länder utanför EU i olika sammanhang. Rekommendationen ska fokusera på att underlätta erkännande som ger tillträde till reglerade yrken, i synnerhet inom bristsektorer, på erkännande som ett led i förfaranden för laglig migration, på att underlätta tillgång till sysselsättning, och på handläggningen av ansökningar om erkännande som rör prioriterade yrken. Syftet med rekommendationen är att öka EU:s attraktionskraft och att komma till rätta med den allvarliga bristen på arbetskraft inom unionen. Rekommendationen kommer att vara en icke-bindande unionsakt. 

Lämna synpunkter på initiativen innan 12 oktober 

Nu uppmanar EU-kommissionen berörda parter att framföra sina synpunkter på det kommande meddelandet och den kommande rekommendationen. De välkomnar bidrag från allmänheten och i synnerhet från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, tredjelandsmedborgare som är bosatta i unionen eller som är intresserade av att söka arbete i en EU-medlemsstat, fackföreningar, nationella och regionala myndigheter som arbetar med erkännande av kvalifikationer eller validering av kompetens, samt grupper i det civila samhället inklusive migrantorganisationer och internationella organisationer.  EU-kommissionen efterfrågar bland annat kompetensuppgifter som tas fram på regional nivå som skulle kunna användas mer strategiskt som underlag för EU:s politik för arbetskraftsmigration och erkännande av kompetens och kvalifikationer. Lämna dina synpunkter på rekommendationen och meddelandet innan 12 oktober. Initiativen ska presenteras i slutet av 2023. 

EU-kommissionen har även samrått med medlemsstater om rekommendationen om erkännandet av kvalifikationer för människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina. Därtill kommer EU-kommissionen basera utformningen av initiativen på diskussioner med berörda parter som anordnas som en del av Europaåret för kompetens och det riktade samrådet för att förbereda initiativet om en EU-talangreserv. Där lämnade bland annat det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där norra Sveriges regioner ingår, in sina synpunkter på hur EU:s talangreserv bör utformas. En konsekvensbedömning håller för närvarande på att genomföras för det kommande lagstiftningsförslaget om en EU-talangreserv.  

 /Maria Boström 

Lämna dina synpunkter på Rekommendation om erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer här

Lämna dina synpunkter på Meddelande om att maximera potentialen för rörlighet för talanger här

Läs mer om Northern Sparsely Populated Areas samrådssvar för EU:s talangreserv här 
 

27 Sep 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information