workplace-1245776_1920.jpg

Medborgarnas EU

EU:s politik för medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. EU:s engagemang i de sociala frågorna demonstreras i den Sociala pelaren som antogs vid toppmötet i Göteborg 2017 och som lagt grunden för en mer socioekonomiskt inkluderande union. Utöver målet om att eftersträva en hållbar cirkulär ekonomi ska unionen bidra till en socialt hållbar utveckling runtom i hela EU.

Genom den Sociala pelaren vill EU att sociala rättigheter ska komma alla EU:s medborgare till godo. Hälsa för tillväxt ska hjälpa till att jämna ut klyftor inom arbetslivsmiljö och folkhälsa samt öka EU-medborgarnas hälsosamma levnadsår. Genom program som Erasmus+ vill EU öka internationella utbyten och tillgodose unionens kompetensbehov på arbetskraftsmarknaden. Genom stöd från det som kallas Kreativa Europa vill EU-kommissionen främja mångfald inom medier och kultur samt accelerera näringarnas spridning genom bland annat digitalisering.

Europas kulturarv och kulturturism är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen, bevara medlemsländernas kulturella diversitet och samtidigt stärka medborgarnas uppfattning om en gemensam europeisk kultur. Dessutom arbetar EU för en förbättrad integration av människor från andra länder och de som står utanför arbetsmarknaden. För att främja solidariteten hos EU:s medborgare implementeras sociala insatser för att stärka människors förmåga och samhällsengagemang genom utbyten och samordning snarare än via konkret lagstiftning på EU-nivå.

North Sweden och Medborgarnas EU

North Sweden för en nära dialog med regionens aktörer som arbetar inom kultur och kreativa näringar, hälsa, utbildning, kompetensutveckling, turism och attraktiva livsmiljöer. North Sweden arbetar med att bevaka relevanta fonder och sektorsprogram och ge stöd till berörda aktörer för att öka deltagandet i EU:s olika program och plattformar för utbyten. På EU-arenan är North Sweden aktiv i olika nätverk i syfte att inhämta information från EU:s institutioner i samspel med andra europeiska regioner och medverkar i arrangemang för att synliggöra regionens intressen, aktiviteter och aktörer. North Sweden vill därför ha insyn i relevanta processer på hemmaplan och lära känna kollegor från dessa tematiska sektorer. På det sättet erhåller North Sweden kunskap om den regionala verksamheten och kan ge input om pågående utlysningar, lämpliga nätverk och evenemang på EU-arenan.

Medborgarnas EU i norra Sverige

Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Tack vare regionala eldsjälar inom olika sektorer och regionalpolitikens finansiella stöd har näringar grott och visat på ekonomiska och sociala värden genom exempelvis en uppåtgående besöksnäring. Inom ramen för hälsa har regionen varit kreativ och tagit fram lösningar på grund av kompetensbrist och långa geografiska avstånd. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. Med en region som har ett unikt kulturellt och historiskt arv finns möjligheter att på EU-arenan vara framträdande i olika sammanhang.

Då norra Sverige har utmaningar med långa avstånd och en åldrande befolkning som påverkar förutsättningarna för regionernas attraktionskraft och attraktiva livsmiljö är det viktigt att ta till vara på regionens unika möjligheter kopplade till innovationskapacitet och en hälsosam livsmiljö. Tack vare kunskapen om att invånarna i norra Sverige har EU:s bästa livskvalité, enligt en EU-undersökning, finns förutsättningen att exportera regionens koncept.

Kontakt

Julia Hanson

Adviser in European Affairs and Office Coordinator
Sakområden: Attraktiv livsmiljö, miljö, hälsa, kultur, turism och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post:  

Nyheter - Medborgarnas EU

Nyheter

Event - Medborgarnas EU

Inga aktiviteter hittades