workplace-1245776_1920.jpg

Medborgarnas EU

EU:s politik för medborgarnas EU

Vad innebär Medborgarnas EU? Allt EU gör är för dess medborgare men med Medborgarnas EU menar vi horisontella frågor som berör regionen utanför det traditionella policyarbetet. För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. EU:s engagemang i sociala frågor demonstreras exempelvis i den Sociala pelaren som antogs 2017 och lade grunden för en mer socioekonomiskt inkluderande union där EU strävar efter att jämna ut skillnader i sociala rättigheter mellan medlemsländerna. EU jobbar för att förbättra folkhälsan i hela EU med målet att öka unionmedborgarnas hälsosamma levnadsår. För att främja solidariteten hos EU:s medborgare implementeras sociala insatser för att stärka människors samhällsengagemang genom utbyten och samordning snarare än via konkret lagstiftning på EU-nivå. Genom stöd från det som kallas Kreativa Europa vill EU-kommissionen främja mångfald inom medier och kultur samt accelerera näringarnas spridning genom bland annat digitalisering. Att främja Europas kulturarv och kulturturism är för EU viktigt i syfte att skapa fler arbetstillfällen, bevara medlemsländernas kulturella diversitet och samtidigt stärka medborgarnas uppfattning om en europeisk kultur.

North Sweden och Medborgarnas EU

Med Medborgarnas EU menar North Sweden att bevakning även görs av frågor av betydelse för norra Sverige som inte utvecklas genom lagstiftningsprocesser i Bryssel men där marknadsföring och påverkan kan ske genom aktiviteter och andra insatser på Brysselarenan.

North Sweden för dialog med regionens aktörer inom kulturella och kreativa näringar, folkhälsa och turism i syfte att stötta regionen i att visa upp och förstärka kunskapen om norra Sveriges attraktiva livsmiljöer. North Sweden bevakar relevanta sektorsprogram och kan ge stöd till berörda aktörer för att öka deltagandet i EU:s olika plattformar och aktiviteter. På EU-arenan är North Sweden därför aktiv i olika nätverk i syfte att inhämta information från EU:s institutioner i samspel med andra europeiska regioner och medverkar i arrangemang för att synliggöra regionens intressen, aktiviteter och aktörer. North Sweden vill därför ha insyn i relevanta processer på hemmaplan och lära känna kollegor från dessa tematiska sektorer. På det sättet erhåller North Sweden kunskap om den regionala verksamheten och kan ge input om pågående utlysningar, lämpliga nätverk och evenemang på EU-arenan.

Medborgarnas EU i norra Sverige

Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier viktiga för medborgarna. Tack vare regionala eldsjälar och regionalpolitikens finansiella stöd har dessa näringar vuxit och visat på ekonomiska och sociala mervärden för hela Sverige. Glädjande är att besöksnäringen stadigt ökar och att matturism blivit ett populärt fenomen med smakupplevelser i fokus. Kulturarvet har ett högt värde och kulturturismen en enorm potential. Inom ramen för hälsa har regionen sedan långt tillbaka tagit fram innovativa lösningar på grund av kompetensbrist, långa avstånd och det geografiska läget. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan. Enligt EU har invånare i norra Sverige i jämförelse med andra EU-länder en mycket hög livskvalité vilket är ett säljande koncept samt bör främja ett stolt ambassadörskap hos var och en i regionen. 

Kontakt

Julia Hanson

Adviser in European Affairs and Office Coordinator
Sakområden: Attraktiv livsmiljö, miljö, hälsa, kultur, turism och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post:  

Nyheter - Medborgarnas EU

Nyheter

Event - Medborgarnas EU

Inga aktiviteter hittades