workplace-1245776_1920.jpg

Medborgarnas EU

EU:s politik för Medborgarnas EU

På North Sweden omfattar "Medborgarnas EU" sociala och socioekonomiska policyfrågor som är viktiga för EU:s medborgare där regionen är ett ledande exempel för EU. North Swedens för inte ett aktivt påverkansarbete gentemot EU inom Medborgarnas EU då unionen oftast inte har befogenhet att lagstifta över nationell lagstiftning på området. Däremot är det möjligt att föra en dialog med EU:s institutioner för att föra fram aktörers arbete, anordna events eller kommunikationsinsatser på uppdrag av North Swedens verksamhetsägare. Nedan går att läsa några aktuella frågor som North Sweden följer inom Medborgarnas EU av intresse för norra Sverige:

För EU:s institutioner är det viktigt att säkra det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Genom Konferensen om EU:s framtid, som hade premiär på Europadagen den 9 maj 2020 och som löper under två år, är ambitionen att upprätta en strukturerad dialog med EU-medborgarna om EU:s framtid. 

EU:s engagemang i sociala frågor demonstreras sedan 2017 i den Europeiska pelaren för sociala rättigheter och syftar till att jämna ut skillnader i sociala rättigheter mellan medlemsländerna. Hittills har en rad förslag och direktiv antagits på arbetsrättens område sedan 2018 som ska genomföras i medlemsländerna. För kommissionen är den sociala dimensionen av EU en prioriterad fråga 2021 och vi ser att sociala aspekter får mer och mer utrymme på EU-nivå.

Sedan 2020, i och med tillträdet av den nuvarande EU-kommissionen, har EU en EU-kommissionär för jämställdhet och jämlikhet. Kommissionen har dels gjort så att de interna generaldirektoraten ska präglas av jämställdhet, dels planerat för att fokusera på könsbaserat våld, ett jämställdhetspaket med ny europeisk jämställdhetsstrategi och bindande åtgärder för lönetransparens med mera.

EU:s mål inom ramen för folkhälsa är bland annat att öka EU-medborgarnas hälsosamma levnadsår. EU-kommissionen planerar att under 2021 genomföra ett förslag till en ny förordning inom medicintekniska produkter med syftet att undanröja hinder på den inre marknaden så att kliniska utvärderingar av medicinsk teknik görs unionsgemensamt, säkerställa Europas tillgång till prisvärda läkemedel, tillvarata e-hälsans potential och främja hälsodata, genomföra EU:s tvärsektoriella plan mot antibiotikaresistens, kämpa mot vaccinationsskepticism och ta fram en europeisk plan för att bekämpa cancer. Sedan början av 2020 har EU riktat stort fokus på Covid-19-pandemin och infört en rad åtgärder för att stötta länderna i att ta fram vaccin samt i återhämtningen mot att stabilisera medlemsländerna ekonomier. 

Genom EU:s Agenda för kultur uppmärksammas kulturens vikt för den sociala sammanhållningen i EU. Under 2019 startades kommissionens arbetsplan för kultur 2019–2022 med fokus på fem områden där implementering sker genom arbetsgrupper med experter från olika medlemsländer. Med stöd från Kreativa Europa, som ingår i pågående förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, vill EU-kommissionen främja mångfald inom medier och kultur samt accelerera näringarnas spridning genom bland annat ett ökat fokus på digitala lösningar.

New European Bauhaus är ett intressant initiativ som spänner över flera policyfrågor hos North Sweden.  

North Sweden och Medborgarnas EU

North Sweden bevakar frågor av betydelse för norra Sverige som inte alltid utvecklas genom lagstiftningsprocesser i Bryssel men där marknadsföring och påverkan kan ske genom aktiviteter och andra insatser på Brysselarenan.

North Sweden för dialog med regionens aktörer inom kulturella och kreativa näringar, folkhälsa och turism i syfte att stötta regionen i att visa upp och förstärka kunskapen om norra Sveriges attraktiva livsmiljöer. North Sweden bevakar relevanta sektorsprogram och kan ge stöd till berörda aktörer för att öka deltagandet i EU:s olika plattformar och aktiviteter. På EU-arenan är North Sweden därför aktiv i olika nätverk i syfte att inhämta information från EU:s institutioner i samspel med andra europeiska regioner och medverkar i arrangemang för att synliggöra regionens intressen, aktiviteter och aktörer. North Sweden vill gärna ha insyn i relevanta processer på hemmaplan och lära känna kollegor från dessa tematiska sektorer. På det sättet erhåller North Sweden kunskap om intresset hemifrån och den regionala verksamheten för att kunna ge input om pågående utlysningar, lämpliga nätverk och relevanta evenemang på EU-arenan.

Medborgarnas EU i norra Sverige

Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarna i regionen. Tack vare regionala insatser och regionalpolitikens finansiella stöd har dessa näringar vuxit och visat på ekonomiska och sociala mervärden för hela Sverige. Glädjande är exempelvis att besöksnäringen stadigt ökar och att matturism blivit ett populärt fenomen med smakupplevelser i fokus. Kulturarvet har ett högt värde och kulturturismen en enorm potential i regionen. Inom ramen för hälsa har regionen sedan långt tillbaka tagit fram innovativa lösningar på grund av kompetensbrist, långa avstånd och det geografiska läget. Region Norrbotten är en så kallad Referens site inom EU-kommissionens nätverk för aktivt och hälsosamt åldrande och är på så vis en viktig inspirationskälla för hela EU i arbetet med digitala lösningar och e-hälsa. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan varvid North Sweden stöttar samiska representanter att medverka vid arktiska evenemang i Bryssel. Enligt EU-rapporter har invånare i norra Sverige i jämförelse med andra EU-länder en mycket hög livskvalité. Ett exempel på hur regionen använt sig av detta är Umeås medverkan i EU-kommissionens framtagande av ett socialt välfärdsmått 2019 i samarbete med andra europeiska städer. Det finns således en rad viktiga frågor för norra Sverige att visa upp i olika EU-sammanhang inom ramen för det vi kallar Medborgarnas EU.

Kontakt

Maria Boström

Communications and Office Manager
Sakområden: Folkhälsa, kultur, turism, demokrati- och medborgarfrågor samt koordinering och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 6458545
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post:  

Nyheter - Medborgarnas EU

Nyheter

Event - Medborgarnas EU

Inga aktiviteter hittades