workplace-1245776_1920.jpg

Medborgarnas EU

EU:s politik för Medborgarnas EU

På North Sweden omfattar "Medborgarnas EU" sociala och socioekonomiska policyfrågor som är viktiga för EU:s medborgare där regionen är ett ledande exempel för EU. North Swedens för inte ett aktivt påverkansarbete gentemot EU inom Medborgarnas EU då unionen oftast inte har befogenhet att lagstifta över nationell lagstiftning på området. Däremot är det möjligt att föra en dialog med EU:s institutioner för att föra fram aktörers arbete, anordna events eller kommunikationsinsatser på uppdrag av North Swedens verksamhetsägare. Nedan går att läsa några aktuella frågor som North Sweden följer inom Medborgarnas EU av intresse för norra Sverige:

Genom EU:s institutionernas gemensamma initiativ Konferensen om Europas framtid som lanserades i mars 2021 arrangerades medborgarledda debatter där människor från hela Europa kunde dela med sig av sina idéer om EU:s framtid. Konferensen om Europas framtid avslutades i maj 2022 då 49 förslag lämnades in till EU-institutionerna. En månad senare kom ett meddelande från EU-kommissionen, Från vision till konkreta åtgärder, med en handlingsplan för de förslag som lämnats in.

EU:s engagemang i sociala frågor demonstreras sedan 2017 i den Europeiska pelaren för sociala rättigheter och syftar till att jämna ut skillnader i sociala rättigheter mellan medlemsländerna. För kommissionen har den sociala dimensionen av EU blivit en allt mer prioriterad fråga och vi ser att sociala aspekter får mer och mer utrymme på EU-nivå.

Sedan 2020, i och med tillträdet av den nuvarande EU-kommissionen, har EU en EU-kommissionär för jämställdhet och jämlikhet. Kommissionen har dels gjort så att de interna generaldirektoraten ska präglas av jämställdhet, dels planerat för att fokusera på könsbaserat våld, ett jämställdhetspaket med ny europeisk jämställdhetsstrategi och bindande åtgärder för lönetransparens med mera. Den 12 april 2023 lade kommissionen fram en lägesrapport om genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer för perioden 2020–2025. 

EU:s hälsopolitik inriktas på att skydda och förbättra folkhälsan, ge lika tillgång till modern och effektiv hälso- och sjukvård för alla och samordna åtgärder mot allvarliga hälsohot som drabbar flera EU-länder. Det handlar bland annat om att säkerställa Europas tillgång till prisvärda läkemedel, tillvarata e-hälsans potential och främja hälsodata, genomföra EU:s tvärsektoriella plan mot antibiotikaresistens, kämpa mot vaccinationsskepticism och ta fram en europeisk plan för att bekämpa cancer. Covid-19 pandemin gjorde behovet av att stärka kapaciteten för snabba insatser och bättre samordnade sjukdomsförebyggande insatser tydligt. Programmet EU för hälsa (EU4Health) antogs som en reaktion på covid-19-pandemin och för att stärka krisberedskapen i EU. Programmet bidrar till de långsiktiga hälsoutmaningarna genom att bygga starkare, mer resilienta och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem.

Genom EU:s Agenda för kultur uppmärksammas kulturens vikt för den sociala sammanhållningen i EU. Under 2019 startades kommissionens arbetsplan för kultur 2019–2022 med fokus på fem områden där implementering sker genom arbetsgrupper med experter från olika medlemsländer. Med stöd från Kreativa Europa, som ingår i pågående förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, vill EU-kommissionen främja mångfald inom medier och kultur samt accelerera näringarnas spridning genom bland annat ett ökat fokus på digitala lösningar.

New European Bauhaus (NEB) är ett intressant initiativ som spänner över flera policyfrågor hos North Sweden. Initiativet lanserades 2020 av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och är en del av förverkligandet av den europeiska gröna given. Ett interdisciplinärt initiativ med målet om att bidra till en samhällsutveckling byggd på inkludering, mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation. Mycket av norra Sveriges hållbara samhällsbyggande kan lyftas fram som goda exempel inom det nya europeiska Bauhaus.

North Sweden och Medborgarnas EU

North Sweden bevakar frågor av betydelse för norra Sverige som inte alltid utvecklas genom lagstiftningsprocesser i Bryssel men där marknadsföring och påverkan kan ske genom aktiviteter och andra insatser på Brysselarenan.

North Sweden för dialog med regionens aktörer inom kulturella och kreativa näringar, folkhälsa och turism i syfte att stötta regionen i att visa upp och förstärka kunskapen om norra Sveriges attraktiva livsmiljöer. North Sweden bevakar relevanta sektorsprogram och kan ge stöd till berörda aktörer för att öka deltagandet i EU:s olika plattformar och aktiviteter. På EU-arenan är North Sweden därför aktiv i olika nätverk i syfte att inhämta information från EU:s institutioner i samspel med andra europeiska regioner och medverkar i arrangemang för att synliggöra regionens intressen, aktiviteter och aktörer. North Sweden vill gärna ha insyn i relevanta processer på hemmaplan och lära känna kollegor från dessa tematiska sektorer. På det sättet erhåller North Sweden kunskap om intresset hemifrån och den regionala verksamheten för att kunna ge input om pågående utlysningar, lämpliga nätverk och relevanta evenemang på EU-arenan.

Medborgarnas EU i norra Sverige

Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarna i regionen. Tack vare regionala insatser och regionalpolitikens finansiella stöd har dessa näringar vuxit och visat på ekonomiska och sociala mervärden för hela Sverige. Glädjande är exempelvis att besöksnäringen stadigt ökar och att matturism blivit ett populärt fenomen med smakupplevelser i fokus. Kulturarvet har ett högt värde och kulturturismen en enorm potential i regionen. Inom ramen för hälsa har regionen sedan långt tillbaka tagit fram innovativa lösningar på grund av kompetensbrist, långa avstånd och det geografiska läget. Region Norrbotten är en så kallad Referens site inom EU-kommissionens nätverk för aktivt och hälsosamt åldrande och är på så vis en viktig inspirationskälla för hela EU i arbetet med digitala lösningar och e-hälsa. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan varvid North Sweden stöttar samiska representanter att medverka vid arktiska evenemang i Bryssel. Enligt EU-rapporter har invånare i norra Sverige i jämförelse med andra EU-länder en mycket hög livskvalité. Ett exempel på hur regionen använt sig av detta är Umeås medverkan i EU-kommissionens framtagande av ett socialt välfärdsmått 2019 i samarbete med andra europeiska städer. Det finns således en rad viktiga frågor för norra Sverige att visa upp i olika EU-sammanhang inom ramen för det vi kallar Medborgarnas EU.

Kontakt

Julia Bergsten

Communications and Office Manager
Sakområden: Folkhälsa, kultur, demokrati- och medborgarfrågor samt koordinering och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 76 834 81 98
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post: julia.bergsten@northsweden.eu

Nyheter - Medborgarnas EU

Nyheter

Event - Medborgarnas EU

Inga aktiviteter hittades