workplace-1245776_1920.jpg

Medborgarnas EU

EU:s politik för Medborgarnas EU

Allt EU gör är för unionens medborgare men Medborgarnas EU omfattar sociala och socioekonomiska policyfrågor för EU:s medborgare där North Swedens inte för ett aktivt påverkansarbete gentemot EU då EU inte har befogenhet att lagstifta över nationell lagstiftning på området.

För EU:s institutioner är det viktigt att säkra det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. För 2020 finns några nyheter som kan främja detta. Nya regler gäller för det europeiska medborgarinitiativet där EU-medborgare kan vända sig till Kommissionen med en uppmaning om att föreslå lagar som ska göra det enklare att registrera och samla in namn på nätet. Genom Konferensen om EU:s framtid, som planeras ha premiär på Europadagen den 9 maj 2020 och löpa under två år, ska EU upprätta en strukturerad dialog med EU-medborgarna om EU:s framtid. Något som tidigare varit förbehållet EU-institutionerna. 

EU:s engagemang i sociala frågor demonstreras sedan 2017 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och syftar till att jämna ut skillnader i sociala rättigheter mellan medlemsländerna. Hittills har en rad förslag och direktiv antagits på arbetsrättens område under 2018 och 2019 som ska genomföras i medlemsländerna. Den sociala dimensionen av EU är för 2020 en prioriterad fråga för den nya EU-kommissionen och en handlingsplan för ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter förväntas presenteras i början av 2021.

En nyhet för EU är att en EU-kommissionär för jämställdhet och jämlikhet tillsattes i och med tillträdet av den nya EU-kommissionen. Inom den nya portföljen kommer arbetet koncentreras kring frågor såsom könsbaserat våld, ett jämställdhetspaket med ny europeisk jämställdhetsstrategi och bindande åtgärder för lönetransparens, en ny antidiskrimineringslagstiftning och implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU:s mål inom ramen för folkhälsa är bland annat att öka EU-medborgarnas hälsosamma levnadsår. Den nya EU-kommissionen planerar att under 2021 genomföra ett förslag till en ny förordning inom medicintekniska produkter med syftet att undanröja hinder på den inre marknaden så att kliniska utvärderingar av medicinsk teknik görs unionsgemensamt, säkerställa Europas tillgång till prisvärda läkemedel, tillvarata e-hälsans potential och främja hälsodata, genomföra EU:s tvärsektoriella plan mot antibiotikaresistens, kämpa mot vaccinationsskepticism och ta fram en europeisk plan för att bekämpa cancer.

Inom migration, där Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson leder EU:s arbete, är målet att utveckla en ny migrations- och asylpakt mellan medlemsländerna där situationen varit låst sedan 2016. Utifrån ett regionalt perspektiv är det viktigt att medel från Asyl- och migrationsfonden, AMF, når den regionala nivån för arbete med mottagande eller integration av nykomna asylsökanden.

Genom EU:s Agenda för kultur uppmärksammas kulturens vikt för den sociala sammanhållningen i EU. Under 2019 startades Kommissionens arbetsplan för kultur 2019–2022 med fokus på fem områden där implementering sker genom arbetsgrupper med experter från olika medlemsländer. Att främja Europas kulturarv och kulturturism är för EU viktigt i syfte att skapa fler arbetstillfällen, bevara medlemsländernas kulturella diversitet och samtidigt stärka medborgarnas uppfattning om en europeisk kultur. Med stöd från Kreativa Europa, som ingår i pågående förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, vill EU-kommissionen främja mångfald inom medier och kultur samt accelerera näringarnas spridning genom bland annat ett ökat fokus på digitala lösningar. 

North Sweden och Medborgarnas EU

North Sweden bevakar frågor av betydelse för norra Sverige som inte alltid utvecklas genom lagstiftningsprocesser i Bryssel men där marknadsföring och påverkan kan ske genom aktiviteter och andra insatser på Brysselarenan.

North Sweden för dialog med regionens aktörer inom kulturella och kreativa näringar, folkhälsa och turism i syfte att stötta regionen i att visa upp och förstärka kunskapen om norra Sveriges attraktiva livsmiljöer. North Sweden bevakar relevanta sektorsprogram och kan ge stöd till berörda aktörer för att öka deltagandet i EU:s olika plattformar och aktiviteter. På EU-arenan är North Sweden därför aktiv i olika nätverk i syfte att inhämta information från EU:s institutioner i samspel med andra europeiska regioner och medverkar i arrangemang för att synliggöra regionens intressen, aktiviteter och aktörer. North Sweden vill gärna ha insyn i relevanta processer på hemmaplan och lära känna kollegor från dessa tematiska sektorer. På det sättet erhåller North Sweden kunskap om intresset hemifrån och den regionala verksamheten för att kunna ge input om pågående utlysningar, lämpliga nätverk och relevanta evenemang på EU-arenan.

Medborgarnas EU i norra Sverige

Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarna i regionen. Tack vare regionala insatser och regionalpolitikens finansiella stöd har dessa näringar vuxit och visat på ekonomiska och sociala mervärden för hela Sverige. Glädjande är exempelvis att besöksnäringen stadigt ökar och att matturism blivit ett populärt fenomen med smakupplevelser i fokus. Kulturarvet har ett högt värde och kulturturismen en enorm potential i regionen. Inom ramen för hälsa har regionen sedan långt tillbaka tagit fram innovativa lösningar på grund av kompetensbrist, långa avstånd och det geografiska läget. Region Norrbotten är en så kallad Referens site inom EU-kommissionens nätverk för aktivt och hälsosamt åldrande och är på så vis en viktig inspirationskälla för hela EU i arbetet med digitala lösningar och e-hälsa. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan varvid North Sweden stöttar samiska representanter att medverka vid arktiska evenemang i Bryssel. Enligt EU-rapporter har invånare i norra Sverige i jämförelse med andra EU-länder en mycket hög livskvalité. Ett exempel på hur regionen använt sig av detta är Umeås medverkan i EU-kommissionens framtagande av ett socialt välfärdsmått 2019 i samarbete med andra europeiska städer. Det finns således en rad viktiga frågor för norra Sverige att visa upp i olika EU-sammanhang inom ramen för det vi kallar Medborgarnas EU.

Kontakt

Julia Hanson

Communications and Office Manager
Sakområden: Folkhälsa, kultur, turism, demokrati- och medborgarfrågor samt koordinering och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post:  

Nyheter - Medborgarnas EU

Nyheter

Event - Medborgarnas EU

Missa inte EU Sustainable Energy Week (EUSEW) som äger rum den 25–28 oktober under temat: ”Mot 2030:...

Partner: Europeiska kommisionen

Plats: Digital

Datum: 25 okt - 28 okt

måndag 25 okt 2021

EU-kommissionen och European External Action Service anordnar tillsammans EU:s arktiska forum och de...

Plats: Digitalt/Bryssel

Datum: 10 nov - 11 nov

onsdag 10 nov 2021

Arctic spirit i Rovaniemi i finska Lappland är en konferens med fokus på arktiska frågor och Barents...

Partner: Arctic Centre at the University of Lapland, City of Rovaniemi med partners

Plats: Rovaniemi/online

Datum: 16 nov - 17 nov

tisdag 16 nov 2021

Arctic Futures Symposium blir i år ett hybridevent med möjlighet att både delta på plats i Bryssel e...

Plats: Bryssel/online

Datum: 06 dec - 07 dec

måndag 06 dec 2021

Arctic Frontiers kommer att hållas som hybridevent 31 januari till 3 februari 2022. Representanter f...

Plats: Tromsö/online

Datum: 31 jan - 03 feb

måndag 31 jan 2022
Kalender