Books 1845614 1920

Rapporter

Här hittar du senaste dokumenten så som, rapporter, analyser, presentationer och PM som North Sweden European Office har tagit fram eller som berör våra verksamhetsområden. Dokumenten är kunskapsunderlag inför stora händelser och uppdateras inte över tid.

Aktuellt 

OECD rapport om Norra Sverige 

I OECS:s studie av Northern Sparsely Populated Areas framhävs den tillväxt som regionerna skapar till gagn för hela Europa. Den fastslår att regionernas konkurrenskraft har potential att öka ytterligare, förutsatt att det regionala utvecklingsarbetet bedrivs långsiktigt, sammanhållet, målinriktat och utgår från regionernas respektive komparativa fördelar. Läs mer

Nya förutsättningar för regional utveckling 

Rapporten ger en överblick över de största förändringarna baserat på EU-kommissionens förslag som lades fram maj och juni 2018. En genomgående förändring som beskrivs i rapporten är ökad betydelse och fokus på regionernas arbete med smart specialisering. Läs mer

Om EU:s lagstiftning relaterad till miljö, energi, klimat och bioekonomi, regionalt utvecklingsarbete och skogsindustrin i Jämtland och Västernorrland

På uppdrag av Mid Sweden European Office har konsultbyrån Tyréns tagit fram denna rapport som redogör förutsättningarna som EU:s lagstiftning utgör för bioekonomisektorn i Jämtland och Västernorrland. Läs mer

 

Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland - en del av EU:s strategi för Arktis

Rapporten undersöker vilken plats Jämtland Härjedalen och Västernorrland har i EU:s arktiska politik. Rapporten visar på de möjligheter som regioner i det europeiska Arktis har att lyfta sina unika förutsättningar i arbetet med Artic Stakeholder Forum.  Läs mer

OECD:s rapport om samiska näringar i Sverige

OECD:s studie av den samiska befolkningen handlar om möjligheter att utveckla och expandera samiska näringar som del i den regionala utvecklingen. Ljus riktas mot vilka utmaningar samerna står inför samt hur de på ett bättre sätt borde inkluderas i nationella och regionala utvecklingsstrategier. Läs mer

Sociala pelaren

En rapport om EU-kommissionens vision om att förena tre grundprinciper inom området sociala frågor i syfte att stärka EU:s sammanhållningspolitik och den inre marknaden. Läs mer

Den nya sidenvägen

En rapport om relationen mellan Europeiska unionen, Kina och den nya Sidenvägen från Xi’an, Kina till Kouvola, Finland och möjligheterna som detta erbjuder Övre Norrland. Läs mer

Samerna och EU

Denna rapport kartlägger samernas kontaktvägar mot Europeiska Unionen. I rapporten undersöks vilka kanaler som samerna använder för att göra sina röster hörda, något som blivit all viktigare när EU blivit mer involverad i de arktiska frågorna. Läs mer