Grönbok om framtidens TEN-T

Ett väl fungerande trans- Europeiskt transportnät är grunden för effektiva och säkra transporter av gods och människor inom EU men också över gränsen till tredje land. Kommissionen har identifierat tre huvudsakliga punkter för den framtida TEN-T politiken. Det första är att kombinera alla typer av transporter så att olika transportslag kompletterar varandra. Det andra är att upprätta internationellt gångbara transportsystem och till sist att uppmuntra utvecklingen av ny teknik på energi och transportområdet.

Kommissionen nämner att särskild uppmärksamhet ska riktas bland annat mot utvecklingen av infrastruktur kring hamnar för att möta den ökande efterfrågan på sjötransporter och även att fokusera på viktiga järnvägskorridorer. För att de senare ska kunna bli verklighet måste arbetet med att få bort så kallade flaskhalsar från vitala transportsystem intensifieras.

Kommissionen bjuder nu in medlemsländernas regeringar samt forskare, investerare, lokala- och regionala myndigheter och andra med intresse för dessa frågor att delta i diskussionerna kring Grönboken.

Läs mer Grönboken

Grönboken på svenska

Förklaringar

Grönbok: Kommissionens diskussionsdokument inför kommande lagstiftning
Lissabonstrategin: EU:s tillväxtstrategi sedan år 2000  
TEN-T: Trans- European Network for Transport

/Karla Wixe

04 Feb 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information