Botniska korridoren

Botniska korridoren puff
Foto: Mats Janson SR

Under det informella transport-ministerrådsmötet i Polen den 6 september överlämnade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med sin finska kollega transportminister Merja Kyllönen ett brev till transportkommissionär Siim Kallas. Brevet innehåller synpunkter på det förslag i EU:s långtidsbudget som rör transportkorridorerna som ryms inom EU:s transportnätverk, TEN-T. I dagsläget saknas den botniska korridoren i budgeten.

Ministrarna vill med brevet poängtera vikten av effektiva råvarutransporter från norra Europa ner till övriga delar av unionen.

- En väsentlig del av EU:s råvarubehov kommer från norra Sverige och Finland. Därför är det olyckligt att den botniska korridoren i dagsläget saknas i EU:s långtidsbudget, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

- Den botniska korridoren är av stort strategiskt värde och Sverige och Finland vill därför betona vikten av att den hänger ihop med Europas övriga transportkorridorer, säger Merja Kyllönen.

Fler nyheter om Botniska korridoren:

Botniska korridoren i Bryssel

Se även gemensamt yttrande till Trafikverket från de nordligaste länen där bl. a. Norrbotniabanan Umeå-Luleå som en del av den Botniska korridoren lyfts fram. 

/Joel Larsson, Hanna Högberg

06 Sep 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information