Förslag till yttrande om långtidsbudget

Den 19 juni presenterade Brian Simpson från Europaparlamentets transportutskott förslag till yttrande gällande budgetutskottets interrimrapport. I stort handlade presentationen om EU-kommissionens förslag till långtidsbudget där det bland annat argumenterades för att den föreslagna budgetökningen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är realistisk och de minimum som krävs.

Simpson understryker att de riktade satsningarna som föreslås i CEF och Horizon 2020 är avgörande för att ge en uppsving för tillväxt och sysselsättning i Europa och att nedskärningar i dessa politikområden skulle klart stå i strid mot de uppsatta målen i Europa 2020-strategin.

Vad det gäller relationen mellan antalet i förväg utsedda projekt i bilagan till CEF-förordningen och de finansiella belopp tillgängliga i nästa fleråriga budgetram anser Simpson att alla försök från Europeiska rådet att fastställa nationella önskelistor utan att tillhandahålla lämplig finansiering bör avvisas. Vid minskning av beloppen i CEF bör Europeiska rådet åläggas att ange vilka projekt ska strykas från bilagan. Utskottsmedlemmar som replikerade delade i allmänhet föredragandens uppfattning. Flera uttryckte oro för att program med fokus på tillväxt kan falla offer för en uppgörelse om den nya fleråriga budgetramen.

Planerad tidplan på Europaparlamentet:

  • Deadline för ändringar: 10 juli 2012
  • Votering i transportutskottet: september 2012
  • Votering i budgetutskottet: oktober 2012
  • Votering i plenum November: 2012

 

/Mona Mansour

09 Jul 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information