Förhandlingar om CEF pågår juni 2013

I trilogerna eller trepartssamtalen mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för CEF är parterna överens i det stora hela men det återstår ett antal utestående frågor. 

Förhandlingarna pågår ännu mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om CEF - framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten (TEN) i områdena transport, energi och telekommunikation. En lägesrapport om förslaget till förordning om inrättande av CEF presenterades på TTE-rådet den 10 juni.

Det råder enighet om de flesta transportfrågor - Vissa begrepp och definitioner förtydligas bl a om gränsöverskridande sektioner vilka i TEN-T ska avse sträckor som säkerställer kontinuiteten i ett projekt mellan de närmaste urbana noder på både sidor om gränsen mellan två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett grannland. Med flaskhals i transportsektorn avses nu förutom fysiska och tekniska barriärer även funktionella barriärer bl a som leder till avbrott i systemet och som påverkar kontinuiteten i transportkapaciteten av långväga flöden och över landgränser. Vissa sektoriella målsättningar betonas bl a borttagande av flaskhalsar och överbryggande av felande länkar, och, i synnerhet förbättrande av sektioner vid gränsövergångar. Måluppfyllelse mäts med antalet nya eller förbättrade förbindelser vid gränsövergångar, antalet flaskhalsar som avlägsnats och antalet sträckor som införts för ökad kapacitet för alla transportslag. Även miljöanpassning av alla transportslag lyfts fram för att bidra till övergång till innovativa koldioxidsnåla och energieffektiva transporttekniker, och för optimerad kompatibilitet och säkerhet.

Det råder likaså enighet om bestämmelser för användning av innovativa finansiella instrument (t ex projektobligationer) och om mervärdesskatt bör vara en stödberättigad kostnad. Initiativet om projektobligationer kommer att starta upp successivt inom ett tak på 230 miljoner EUR under år 2014 och 2015. Det fullständiga genomförandet av initiativet är ännu föremål för diskussioner. En nyhet i CEF är att moms blir en stödberättigad kostnad. Det gäller dock inte i de 10 miljarder EUR som överförs från sammanhållningsfonden.

En överenskommelse om finansieringsnivåer finns nu för alla projektformer; bl a för järnvägsprojekt uppgår stödet till 30% för flaskhalsar och 40% för gränsövergångar (20% allmännivå). Vägsektioner ges prioritet endast vid gränsövergångar där stödnivån uppgår till inte mer än 10%. Anslutningar till och utveckling av multimodala logistikplattformar inkl anslutningar till inland och kusthamnar samt flygplatser mm (20%). MoS är stödberättigade upp till 30% och Europeiska kommissionen uppmanas att skapa förutsättningar som gynnar utveckling av MoS-projekt med tredje land. Stöd för Frakttjänster (20%), och Bullerbekämpning vid järnvägstransporter (20%). Nya tekniker och innovationer är ett nytt inslag i CEF (20%). För ERTMS-komponenter på land eller ombord är stödnivån 50%.

Ett antal utestående frågor kvarstår bl a om belopp som ska fördelas till CEF från MFF vilket är relaterat till pågående förhandlingar mellan Rådet och Europaparlamentet om nästa MFF för åren 2014-2020, och även om integrering av TEN-T korridorerna med godskorridorerna och behovet av att anpassa definitioner i CEF med de i TEN-T. Ingen enighet finns ännu om TEN-E då kompromisstexten är under bearbetning och det återstår en del utestående frågor bl a efterfrågar en del medlemsländer en mer balanserad prioritering mellan elektricitetsprojekt å ena sida och gasprojekt, där elektricitet ändå kommer prioriteras och utgöra ungefär 2/3 av förslagen. Vad gäller TEN-telekommunikationer har delar i förslaget ifrågasatts av många medlemsländer, främst avseende mervärdet av att finansiera bredbandsprojekt via TEN, och därtill med tanke på den begränsade budgetposten på 1 miljard EUR som tilldelas telekommunikationer. En ny text presenterades av Europeiska kommissionen 28 maj och den delen av TEN har därför inte varit föremål för diskussionerna under det irländska ordförandeskapet. Förslaget kommer nu att diskuteras av Rådet och Europaparlamentet och frågan är högt prioriterad av det Litauiska ordförandeskapet. 

Håll utkik på vår hemsida och Facebook sida där vi publicerar senaste nytt.

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

12 Jun 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information