Irlands prioriteringar för transport

Den 21 januari presenterade den irländska transportministern Leo Varadkar det irländska ordförandeskapets prioriteringar vid transportkommittén i Europaparlamentet.

"Våra främsta prioriteringar inom transportområdet kommer att vara TEN-T och Connecting Europe Facility (CEF). Jag kommer att försöka skydda så mycket av budgeten som möjligt" sade Leo Varadkar, minister för transport, turism och idrott.

Parlamentsledamöterna välkomnade hans önskan att "visa medborgarna att EU arbetar för dem", genom att stärka passagerarnas rättigheter och förbättra kryssningsfartygens säkerhet. Ordförandeskapet kommer också att verka för en överenskommelse med parlamentet om förbättrade digitala färdskrivare och harmoniserade tekniska kontroller av fordon.

Ministern meddelade att det irländska ordförandeskapet skulle fokusera på att föra fram lagstiftning som syftar till att ge stabilitet, sysselsättning och tillväxt i Europa. För transport är den övergripande prioriteringen att främja ett säkrare, mer integrerat, mer effektivt och hållbart nätverk, inte minst för att stödja Europas globala konkurrenskraft och genomförandet av en enhetlig marknad.

Att förbättra den europeiska transportinfrastrukturen är särskilt viktigt för Irland, eftersom deras återhämtning bygger mycket på export. TEN-T och CEF var därför högsta prioritet, liksom överenskommelse om fleråriga budgetramen.

Däremot betonade ministern att överenskommelse inte ska sökas för sakens skull, som alltför ofta händer, att bra förslag silas ner till den minsta gemensamma nämnaren.

Ordförandeskapet kommer att organisera konferenser om trafiksäkerhet, intelligenta transportsystem och om kulturarvsturism.

Ledamöterna stödde ministerns ståndpunkt att lagstiftningen måste ge ett mervärde och vara i linje med målen för konkurrenskraft, tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Effektiva TEN-T-projekt och tillräcklig CEF-finansiering är därför av yttersta betydelse och likaså är slutförandet av det gemensamma europeiska luftrummet och det fjärde järnvägspaketet. 

Programmet för det irländska ordförandeskapet lanserades officiellt i Dublin den 9 januari 2013. Här följer ett sammandrag av Irlands prioriteringar för transportområdet.

Connecting Europe Facility (CEF)

Hållbara och sammanlänkade transport-, energi-och digitala nät är prioriteringar för EU:s sociala och ekonomiska utveckling. CEF, som ingår i den fleråriga budgetramen (MFF), kommer att avgöra hur unionens resurser kommer att investeras inom transport-, energi-och telekommunikation/digital infrastruktur.

En gemensam digital marknad är också bra för konsumenter och företag. Utvecklingen av en sammanlänkad energimarknad i hela EU kommer att vara till stor fördel för konsumenterna. Det kommer också att vara av särskild betydelse för att säkerställa långsiktig energiförsörjning och främjande av alternativa energikällor.

Integrerade kommunikationer är avgörande för Europas konkurrenskraft. Riktade investeringar för att hantera flaskhalsar och felande länkar kommer att stödja EU:s ekonomiska återhämtning på längre sikt.

Ordförandeskapet kommer att prioritera CEF:en och även ett antal av de enskilda förslag som kommer att göra ett sammanlänkat Europa till en realitet.

Transeuropeiska nät - Transport (TEN-T)

TEN-T består av en uppsättning riktlinjer och krav för utvecklingen av det europeiska transportnätet under de kommande fyra decennierna till 2050. TEN-T:s vision om ett övergripande transportnät kommer att stödja den inre marknaden och Europas konkurrenskraft. Detta kommer att göras på ett hållbart sätt med hänsyn till EU:s behov av energieffektivitet och klimatförändringar.

Diskussioner om TEN-T är redan långt framskridna och ordförandeskapet hoppas kunna uppnå en överenskommelse med Europaparlamentet.

Fjärde järnvägspaketet

Järnvägspaketet är ett av tre transportärenden som återfinns i den andra inremarknadsakten, för att främja en mer konkurrenskraftig och modern infrastruktur för kollektivtrafik i hela EU. Detta kommer att erbjuda konsumenter och företag större urval och mer kostnadseffektiva alternativ. Ordförandeskapet kommer att arbeta för att göra framsteg i ärendet.

Flygplatspaketet

Irlands situation som önation innebär att kommersiella luftfarten är en viktig prioritering för både konsumenter och exportörer. Antalet flygpassagerare inom EU har också fortsatt att växa under de senaste decennierna, vilket ökat tryck på att stödja infrastrukturen. Idag är 70 % av alla förseningar i flygtrafiken orsakade av problem på marken och inte i luften.

Flygplatspaketet syftar till att ta itu med frågor om effektivitet, kvalitet och kapacitet på europeiska flygplatser. Det finns ett särskilt fokus på marktjänster, slottider och bullerreducering. Ett förväntat förslag om flygpassagerares rättigheter syftar också till att klargöra passagerarnas rättigheter, särskilt i fall av inställda flygningar, förseningar och nekad ombordstigning. Ordförandeskapet hoppas att få till förhandlingarna om flygplatspaketet på ett tillfredsställande sätt. Man kommer att lansera förhandlingar om passagerares rättigheter när förslaget publiceras.

Övrig lagstiftning inom transportrådet

Ordförandeskapet strävar också mot att säkerställa en överenskommelse om förslag att genomdriva den maritima arbetskonventionen och en ny färdskrivarförordning. Man vill också göra goda framsteg på andra viktiga ärenden som påverkar transportsektorn, inklusive ett nytt 'Clean Power for transport'- paket för att främja en ökad användning av förnybara bränslen. Även ett antal säkerhetsrelaterade förslag som 'Väg värdighet'-paketet och säkerhet för passagerarfartyg. Två andra transportrelaterade ärenden som återfinns i andra inremarknadsakten - nästa fas av 'Single European Sky' och 'Blue Belt' initiativet, syftar till att minska de administrativa bördorna för sjöfarten i EU - förväntas offentliggöras och presenteras under Irlands ordförandeskap.

För mer information kontakta Mona Mansour

/Eric Lundvall

01 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information