Revidering av statsstöd till flygplatser

Intresserade myndigheter och organisationer inbjuds att inlämna synpunkter på de föreslagna riktlinjerna till Näringsdepartementet

Som ett led i kommissionens moderniseringsarbete med EU:s regelverk för statligt stöd har kommissionen publicerat sitt utkast till EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag.  Näringsdepartementet kommer att sammanställa och bereda frågan inom Regeringskansliet och skickar in materialet till Europeiska kommissionen. Intresserade myndigheter och organisationer inbjuds att inlämna synpunkter på de föreslagna riktlinjerna till Näringsdepartementet som del i dess arbete med att ta fram svenska ståndpunkter.

Svar inlämnas till Näringsdepartementet senast den 2 september 2013. Vid svar till departementet uppge dnr. N 2013/3391/MK på e-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Deadline för inlämnande av synpunkter till Europeiska kommissionen är den 25 september 2013. 

Europeiska kommissionens meddelande

Pressmeddelandet från Europeiska kommissionen

FAQ 

/Mona Mansour

12 Jul 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information