SoP CEF & TEN-T

Såsom North Sweden tidigare rapporterat om, träffades EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel den 7-8 februari då en överenskommelse nåddes om den fleråriga budgetramen för EU inklusive de belopp som tilldelats CEF, finansieringsinstrumentet för finansiering av EU:s infrastuktur inom områdena transporter, energi och telekommunikationer.

Rådets förslag innebar en reducering av det ambitiösa förslaget som Europeiska kommissionen lade fram i oktober 2011. Vid jämförelse med kommissionens ursprungliga förslag på 22 miljarder till transportdelen i CEF, är utgången av februarimötet en besvikelse. Men sett till den riktiga världen och den budget som finns för TEN-T idag för programperioden 2007-2013, innebar överenskommelsen en reell ökning med 5,2 miljarder EUR eller drygt 65 % för TEN-T vilket inte alls är illa. Det visar på ett starkt åtagande bland EU:s medlemsländer att färdigställa TEN-T-nätet, som en viktig motor för att frigöra potentialen för den inre marknaden. Det sägs att Rådet var inne på att reducera CEFs transportdel till dagens nivåer på 8 miljarder, men att det irländska ordförandeskapet lyckades tillse att det till slut landade på 13,2 miljarder EUR plus de 10 miljarder EUR som överförs från sammanhållningsfonden.

Kan det bli tal om att ta bort objekt? Det är inte troligt, för det verkar ändå bli som medlemsstaterna önskar, nämligen att vi får en förordning som inte är bindande i och med att Rådet fört in ett antal undantag i Allmänna inriktningar för TEN-T i mars 2012. Det gör det möjligt för medlemsländerna att avstå från att genomföra vissa projekt, om nödvändiga resurser saknas eller om projekten kräver ytterligare planering. Överenskommelsen föreskriver vidare att EU-kommissionen ska ta hänsyn till den ekonomiska situationen i EU samt i de enskilda medlemsländerna när översyn av implementering av stomnätet genomförs i slutet av 2023. Transportministrarna införde även ett antal undantag i de krav som ställs på TEN-T:s stomnät, bland annat undantas investeringar i järnvägssträckor där de tekniska kraven medför att investeringar inte kan rättfärdigas i en kostnad/nyttoanalys. Å andra sidan, strävar Europaparlamentet under pågående TEN-T triloger att TEN-T blir en bindande förordning ifråga om deadline för fullbordande. Så inget är klart förrän allt är klart. 

Då CEF-budgeten är reducerad och om antalet för-identifierade objekt i CEF förblir konstanta, sker det sannolikt justeringar nedåt i stödnivåer då det blir en tolkningsfråga vad man avser med att bidrag beviljas med "upp" till en viss procentsats, t ex upp till 30% för "flaskhalsar", vilket innebär lägre bidragsnivåer per projekt  men fler projekt som kan genomföras. Vidare, finns det i kommissionens förslag en öppning som gör det möjligt att gå in med CEF-finansiering av investeringar, som är viktiga för fullbordande av Ten-T, i tredje land som gränsar till EU (Norge och Ryssland för vår del). Det försvåras nu med en bantad budget. För telekommunikationsdelen var sänkningen från 9 till 1 miljard en rejäl smäll, men inte helt otippat. I regionalfonden har man å andra sidan öppnat upp för att finansiera infrastrukturprojekt och då främst bredband och IKT-relaterade investeringar.

Trilogerna (trepartssamtalen) mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T och CEF pågår för fullt. Två triloger för TEN-T har hittills hållits. Under den andra som hölls 21 mars, har man vad vi förstått enats om kartorna utifrån Kommissionens förslag, Rådets allmänna inriktning (mars 2012), Europaparlamentets antagna förslag (december 2012) vilka godkänts av respektive medlemsstat och därtill vissa tekniska ändringar som föreslagits av medlemsstater. Vad vi har förstått, innebär det enbart mindre tekniska justeringar i kartorna och inga ändringar avseende Övre Norrland. Europeiska kommissionen presenterar uppdaterade kartor på nästa trilog som ska hållas i slutet på april, då man även kommer diskutera bl a kapitel II "Comprehensive network" och kapitel III "Core network". En fjärde (och sista?) TEN-T trilog hålls troligtvis i maj.  

Den första CEF-trilogen hölls 19 mars och avseende bilagorna har Europaparlamentet sagt att de inte gärna öppnar upp bilagorna för justeringar. Det är oklart hur det ska tolkas. Den 12 april hölls rådsarbetsgruppsmöte för CEF. Syftet med mötet var att följa upp det första trepartsmötet och de efterföljande tekniska mötena där vissa kompromissförslag diskuterades rörande ett antal artiklar i förordningsförslaget. Ett informellt möte/trilog om transportdelen i CEF hölls igår den 16 april.

North Sweden bevakar och återrapporterar löpande om trepartssamtalen för TEN-T och CEF.

/MM

17 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information