Transportbidrag

Det kan innebära extra kostnader att driva företag i glesbefolkade områden där det är långt till leverantörer och till en större marknad. Därför finns det möjlighet för transportbidrag i Northern Sparsley Poulated Areas, som i Sverige omfattar de fyra nordligaste länen.

I Sverige är det Tillväxtverket som har fått regeringens uppdrag att administrera transportstödet och är därigenom ansvarig för att informera och behandla ansökningar. Bidraget ges för kostnader för transporter antingen in eller ut från de glesbefolkade områdena. Syftet med stödet är inte bara att kompensera för kostnader utan även skapa mervärden och bygga bort de hinder som finns för företagen området, därför ska det som transporteras genomgå betydande bearbetning i regionen för att kunna vara föremål för stöd.

Det finns även vissa andra krav på bidragsberättigade transporter, de måste t.ex. överstiga 401km och ske genom järnväg eller yrkestrafik på väg eller till sjöss.

Storleken på bidraget beräknas utifrån transportens längt och vikt samt en andel av denna summa beroende på vilken ort som är avsändare/mottagare för godset. Det rör sig mellan 45 och 10 procent av den beräknade kostnaden. Se karta för information om vad som gäller för de olika orterna. Max 15 miljoner kronor beviljas till ett och samma produktionsställe per år. 

Ansökan för transportbidraget görs till transportverket via deras hemsida där inloggning sker via e-legitimation. Ansökningar behandlas halvårsvis, 31:a mars och 31:a september.

Vid frågor kontakta Mona Mansour

Läs tillväxtverkets information om transportbidraget

/Niklas Johansson

09 Maj 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information