BK och Gruv & mineral

I anslutning till Västerbotten på Grand Hotel 2014 som arrangeras för 24e året i rad i Stockholm, anordnades Framtidens Gruv- och mineral 2014 samt ett seminarium för den Botniska korridoren.

Den 27 januari 2014 hölls ett seminarium för projektet den Botniska korridoren. Inbjudna talare från regeringskansliet och industrin belyste vikten av robust transportinfrastruktur för såväl gods- som passagerartrafik. Stellan Lundberg på ÅF Infraplan presenterade studien 'Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - exemplet norra Sverige". Studien visar på stora vinster för Sverige vid en fullt utbyggd Botnisk korridor samt anslutande tvärstråk; det skulle medföra en ökning i sysselsättningsgraden, högre inkomster motsvarande 5 procent eller SEK 4,8 miljarder högre lönesumma per år, en ökning med SEK 10 miljarder i förädlingsvärde per år samt ytterligare SEK 40-50 miljarder i skatteintäkter per år i en funktionell region. Därtill en återbetalningstid på 10 år av en uppskattad totalkostnad på SEK 65 miljarder (40 år normalt sätt).

BK Grand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I paneldiskussionen om betydelsen av en fungerande transportkorridor genom hela Sverige medverkade bl a Crister Fritzson (Vd, SJ AB), Magnus Svensson (Näringslivets transportråd) och Karl-Owe Svensson (Logistikchef, Boliden).  Seminariet samlade ett 60-tal inbjudna gäster från Riksdagen, näringsliv och offentlig förvaltning. 

Det 2-åriga projektet Botniska korridoren avslutas i maj 2014. Projektledare Olle Tiderman går tillbaka till sin heltidstjänst som teknisk chef på Norrtåg. Nu pågår diskussioner bland huvudmännen om fortsättningen och lämpligt framtida upplägg för korridorförvaltning.

På eftermiddagen den 27 januari invigdes 'Framtidens gruv- och mineraldagarna 2014'. Konferensen som arrangeras årligen av  Georange i samarbete med Nordic Publishing bjuder in nyckelpersoner från regeringen, myndigheter, branschfolk från gruv- och mineralindustrin och underleverantörer, för att diskutera utmaningar, trender och tendenser idag och i framtiden bl a Barentsregionens betydelse och roll, hållbarhet, energi, råvarupriser och dialog med andra intressenter.

Lena Ek

Miljöminister Lena Ek höll invigningstal och enhetschef på DG Enterprise Mattea Pellegrini presenterade Europeiska kommissionens initiativ och arbete inom området: Råvaruinitiativet, Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror samt råvaruKICen. Branschfolk från hela värdekedjan såsom industri, akademi, representanter för miljöorganisationer och rennäringen, offentlig förvaltning samt politiken på lokal, regional och nationell nivå, fanns på plats.

/Mona Mansour

29 Jan 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information