Högnivåmöte i Köpenhamn

Stark uppslutning från politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten på det av North Sweden anordnade högnivåmöte med Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), den 3 juni i Köpenhamn.

North Sweden anordnade ett högnivåmöte den 3 juni i Köpenhamn för företrädare från politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten samt Pat Cox, samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed), för samtal om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T och hur EU skulle kunna vara engagerad i att länka våra transportstråk till SkandMed. 

Magdalena Andersson, landshövding Länsstyrelsen i Västerbotten och Maria Stenberg (S), ordförande landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting, höll inledningsanföranden.

Magdalena Andersson belyste vikten av fungerande transportinfrastruktur som instrument för att säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt i den Skandinaviska Arktis samt framförde slutsatserna i "Growth from the North" den statliga utredningen som pekar på behov och förutsättningar i den Europeiska Arktis som i Sverige omfattar Norrbotten och Västerbotten.

Rapporten har tagits fram av en oberoende expertgrupp som tillsatts av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland, och i vilken landshövding Magdalena Andersson ingått, och är ett första samlade grepp för att definiera drivkrafter och åtgärder. För den Skandinaviska Arktis, betonade Magdalena, är det avgörande att länka samman infrastrukturen i norr med TEN-T.

Alla
Norrbotten och Västerbotten i samtal med korridorsamordnaren. Från vänster: Per Bondemark (SSAB samt Näringslivets Transportråd), Andreas Lind (Länsstyrelsen i Norrbotten), Menno van der Kamp (EU-kommissionen), Niklas Nordström (Luleå kommun), Magdalena Andersson (Länsstyrelsen i Västerbotten), Pat Cox (Korridorsamordnare Skandinavien-Medelhavet), Maria Stenberg (Norrbottens läns landsting), Karl-Owe Svensson (Boliden), Henrik Vuorinen (Luleå hamn), Lorents Burman (Skellefteå kommun), Anders Björnström (LKAB)

Maria Stenberg lyfte fram transportinfrastrukturen i regionen kopplat till TEN-T. Norrbotten och Västerbotten ligger i den nordligaste delen av Sverige, i den Europeiska Arktis, med stora utmaningar och möjligheter. Tillgängligheten till EU:s marknader för råvaror från norra Sverige och den Europeiska Arktis kräver funktionella järnvägs- och sjöförbindelser. Viktiga transportinfrastrukturobjekt i vår del av EU ingår i EU:s TEN-T och utgör viktiga strukturer för transporter av viktiga råvaror och andra förädlade produkter på den europeiska marknaden. 

Norrbotten och Västerbotten står för stora godsflöden i transportsystemet på såväl järnvägs- som sjöfartssystemet, och dessa flöden har en enorm inverkan på SkandMed. Maria Stenberg uppmanade EU-kommissionen att utse en europeisk samordnare samt att inkludera våra regioner som angränsar till SkandMed i arbetsgrupper tillägnade stomnätskorridoren. Det skulle påskynda implementering av infrastrukturen tack vare ett starkare stöd från den europeiska samordnaren. Dessutom skulle det ge oss stöd från EU-kommissionen att undersöka hur transportinfrastrukturen i vår del av EU integreras i stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, avslutade Maria Stenberg.

Pat Cox höll ett anförande om TEN-T samt SkandMed med beröring på nuläge och planerade aktiviteter, liksom övriga deltagare som framförde utifrån sina perspektiv behoven av fungerande infrastruktur.

Högnivåmötet är ett viktigt steg i dialogen med Bryssel om utformande av stomnätet i CEF post 2020 samt TEN-T post 2030 och vid förhandlingarna om EU:s mångåriga budget för nästkommande programperiod.

mmpc2k
Köpenhamnsmötet. På bild Mona Mansour (North Sweden European Office) och Pat Cox (Korridorsamordnare Skandinavien-Medelhavet) 

North Sweden European Office-Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för regionen att agera framgångsrikt på EU-arenan. Vi arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. 

Ett viktigt mål för EU:s transportpolitik är att bidra till att den inre marknaden uppnås genom väl fungerande gränsöverskridande transportsystem. TEN-T, det Transnationella nätverket för transporter är det viktigaste instrumentet för detta.

Goda transporter inom såväl som till och från Norrbotten och Västerbotten är en nödvändighet för att regionen ska vara attraktiv för företag och invånare. Att synliggöra regionens behov av intermodala transportlösningar är också av stor vikt i en geografisk stor men glest befolkad region med ett transportintensivt näringsliv. 

North Swedens arbete inom området Transportpolitik 

Europaforum Northern Sweden view in response to the open consultation on "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system"

Growth from the North - How can Norway, Sweden and Finland achieve sustainable growth in the Scandinavian Arctic?

/Mona Mansour

 

17 Jun 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information