samråd Rek infra

Detta samråd genomförs av Regionkommittén (ReK) i samarbete med OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Om du fyller i frågeformuläret har du en unik möjlighet att på EU-nivå och internationell nivå föra fram dina lokala och regionala myndigheters synpunkter på de utmaningar som ni ställs inför vid investeringar.

Lokala och regionala myndigheter stod för mer än två tredjedelar av de totala offentliga investeringarna i EU under 2013. Det blir dock allt svårare för dem att finansiera infrastrukturprojekt med hänsyn till de rådande budgetåtstramningarna. Med tanke på de enorma infrastrukturbehoven är det viktigt att öka förståelsen av vilka utmaningar de ställs inför och dra lärdom av god praxis.

Frågeformuläret bygger på de viktigaste frågorna i OECD:s rekommendation om effektiva offentliga investeringar på alla styresnivåer som antogs av OECD under 2014 och stöds av Regionkommittén.

Resultatet från undersökningen
Resultaten från undersökningen kommer att läggas fram i juni 2015 av OECD och Regionkommittén i en sammanfattande rapport som skickas ut till alla deltagare. 

Resultaten kommer också att bidra till ReK:s övervakningsverksamhet och politiska verksamhet i samband med starten för de europeiska struktur- och investeringsfondernas operativa program för 2014–2020 (det elfte tematiska målet om administrativ kapacitet), genomförandet av Junckers investeringsplan och den pågående översynen av Europa 2020-strategin. Under 2015 kommer verksamheten att omfatta politiska debatter och utbyte av god praxis, bland annat särskilda workshoppar. Resultaten från denna verksamhet kommer att sammanfattas i ReK:s sjätte övervakningsrapport om Europa 2020-strategin (oktober 2015).

Vem ska besvara frågeformuläret?
Frågeformuläret bör besvaras av företrädare för lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för planering, finansiering eller genomförande av investeringar (tjänstemän, politiker eller andra).

Praktisk information:

  • Undersökningen pågår till den 29 maj 2015.
  • Det tar högst 15–20 minuter att besvara frågorna.
  • Du kan fylla i frågeformuläret på något av de officiella EU-språken.


Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk

/Martha Bahta

14 Apr 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information