FERRMED-konferens

Den 10 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala transporter och förbättringar i infrastrukturen på de viktigaste euro-asiatiska järnvägsförbindelser för att få till stånd ökad handel mellan EU och Kina.

FERRMED:s årliga konferens på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser samt multimodala länkar i EU och angränsande länder sammanförde ett hundratals intressenter från EU:s institutioner och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling och förbättringar för att få till stånd ökad handel och ytterst en högre ekonomisk tillväxt i EU. 

Herald Ruijters, tillförordnad direktör på EU-kommissionens MOVE B, gav i öppningssessionen en statusuppdatering om transportpolitikens utveckling mellan EU och Kina. LI Xin, vice direktör China Railways belyste nutida och framtida villkor för utveckling av infrastrukturen och logistiken på EU-Kina järnvägsrutter kopplat till "One Belt, One Road".

MC
Michael Cramer, ordförande Transportutskottet, Europaparlamentet 

Michael Cramer, ordförande transportutskottet, Europaparlamentet, berättade i sessionen Infrastruktur och utveckling av frakt på de viktigaste euro-asiatiska korridoreren  - flaskhalsar och lösningar kopplat till angränsande länder, hubbar och intermodala terminaler om möjligheten för anpassningar i EU:s penetrationskorridorer till de krav som den trans-sibiriska trafiken ställer.  

Från Sverige medverkade Nils Alm, Trafikverket Region Norr, med en intervention om flaskhalsar och åtgärdsbehov på transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten såväl nordsydligt som östvästligt och uppmärksammade kopplingen till de euro-asiatiska korridorerna av dels den nordliga delen av Northern Axis och dess länk till den Botniska korridoren och dels en förlängning av SkanMed norrut i Sverige.

NA
Nils Alm, strategisk planerare, Trafikverket Region Norr

Nils Alm lyfte särskilt fram flaskhalsar och åtgärdsbehov på Malmbanan, Norrbotniabanan samt Luleå hamn samtliga delar i TEN-T:s Core Network. 

På Northern Axis finns kapacitetsproblemen på stora delar av Malmbanan och på den svensk-finska gränspassagen kännetecknas flaskhalsar av olika spårvidd samt avsaknad av elektrifiering på sträckan Kemi-Haparanda. Kapacitetsproblem återfinns på stora delar av befintlig stambana i norra Sverige exempelvis branta lutningar och 600m längd och medförda begränsningar på sträckan Boden-Umeå samt axellastrestriktioner på sträckan Sundsvall-Söderhamn. Förslag på åtgärder för att öka kapaciteten är förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg, partiella dubbelspår, 32.5 ton axellast på Malmbanan, elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda och åtgärder på bangården där, muddring av farleden i Luleå hamn, utbyggnad av Norrbotniabanan (NBB) en ny sträckning och etapp för stambanan längst kusten Umeå-Luleå (260 km), dubbelspår på ostkustbanan samt slutförande av 25 ton axellast och förlängning av mötesstationer för 750m långa tåg längst hela den Botniska korridoren.

Den svenska regeringen har i infrastrukturpropositionen presenterat ramarna för nästa infrastrukturplan och just nu pågår arbetet med att fastslå prioriteringar, objekt och finansiering för den kommande planperioden 2018-2029. 

FERRMED-konferensen tilldrog ett stort deltagande från industrin i EU samt Asien. North Sweden European Office var en av medarrangörerna och tillsåg att Trafikverket Region Norr kunde delta för en presentation av transportsystemet i norra Sverige kopplat till de trans euro-asiatiska handelsrutter och transportkorridorer.

/Mona Mansour

14 Nov 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information