Midway Alignment närmare målet

Igår blev det klart att även den finska regeringen godkänner att Midway Alignments-projektansökan lämnas in till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport. I början av februari fattade den svenska regeringen beslut om att ställa sig bakom att Midway-Alignment-projektansökan inlämnas till EU-kommissionen.

Den 5 februari tillstyrkte Sveriges regering Midway Alignment-projektet som ett av 38 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionen för medfinansiering från CEF-Transport (Connecting Europe Facility) dvs EU:s finansieringsinstrument för genomförande av det transporteuropeiska transportnätverket TEN-T. Enligt pressmeddelandet från regeringen innebär regeringsbeslutet att regeringen ställer sig bakom ansökningarna om medfinansiering av transportprojekt.

Midway Alignments nu inlämnade projektansökan är ett samarbete inom ett brett PPP-konsortium för att konsolidera en hållbar sjömotorväg mellan Västerbotten och Österbotten. Ansökan avser medfinansiering för genomförande av fas 2 av det nyligen avslutade projektet vilket även det genomförts med medfinansiering från EU:s TEN-T program. Midway Alignment-projektet omfattar många innovativa inslag bl a investeringar i hamnarna och en ny färja och även med bäring på ett flertal transportslag och där arbetet har bedrivits i offentlig-privat samverkan. 

Målet för Midway Alignment är att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande och internationellt betydande regioner i Sverige och Finland genom att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket. Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom den botniska korridoren och tillika stomnätet i den nordliga Skandinavien.

EU-kommissionen meddelar tidigast i sommar vilka ansökningar som godkänns.

Läs mer om:

Beviljade TEN-T ansökningar 2013

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

/Mona Mansour

17 Feb 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information