Lansering av nya aktiviteter för järnvägen i norra Sverige

I dagarna har såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan, båda delar av den Botniska korridoren, lanserat nya aktiviteter inför den kommande nationella transportplanen som presenteras nästa år.

Trafikverket har påbörjat sitt arbete med den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Trafikverket har redan hållit dialogmöten runt om i Sverige.

Stödet för Norrbotniabanan på det nordligaste dialogmötet var enormt och den kollektiva uppfattningen att ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige. Grundat på detta har Norrbotniabanegruppen lanserat en kampanj på Facebook för att allmänheten som ska få en chans att visa sin vilja. Det blir möjligt att ”boka” biljett som blir en röst för att banan ska byggas. En röst som Norrbotniabanegruppen tar vidare till Trafikverket.

Nya Ostkustbanan har uppdragit åt tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande längs Ostkustbanan. Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Utredarnas roll är att hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar.

Bakgrund - Flaskhalsar på den Botniska korridoren

Norrbotniabanan – en ny järnvägssträcka mellan Umeå-Luleå

Flaskhals: För att skapa ett robust system (redundans) med snabba (halverad restid) och effektiva (hög kapacitet) kommunikationer krävs en ny kustnära järnväg på hela sträckan Umeå-Luleå. Även om Stambanan genom övre Norrland skulle byggas ut med fler mötesstationer skulle varken kapacitet, redundans eller restider förbättras nämnvärt, till en kostnad som motsvarar kostnaden av en ny järnväg längs kusten.

Nya Ostkustbanan - Dubbelspår Gävle –Sundsvall – Härnösand

Kapacitetsproblemen: Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. De nya mötesstationerna innebär att banan kan ta cirka tio fler tåg per dygn, men det påverkar inte restiderna positivt – snarare negativt. Kapacitetsökningen på 10 tåg per dygn räcker heller inte långt. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

Läs mer om:

Norrbotniabanans kampanj

Uppdraget om bostadsbyggande längs Ostkustbanan

För mer information kontakta;
Mona Mansour
Senior Adviser in European Affairs

E-post: mona.mansour@northsweden.eu

In English

Mona Mansour & Sanna Schumacher 

23 Mar 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information