Delta i samråd: utvärdera programmet för det transeuropeiska transportnätet TEN-T

Just nu pågår ett samråd om utvärdering av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för programperioden 2007–2013. Syftet är att utvärdera programmets resurseffektivitet och uppfyllda mål, samt att formulera slutsatser och eventuella rekommendationer vad gäller genomförandet av TEN-T-programmet. För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland.

Översyn av TEN-T

Den nuvarande förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) trädde i kraft 2014 och följde på den tidigare förordningen för programperioden 2007-2013. EU har genom nuvarande TEN-T definierat nio prioriterade kärnkorridorer som ska utvecklas fram till 2030 och utgöra ryggrad i Europas transportsystem. Sverige är sammankopplat med TEN-T genom ScanMed-korridoren, The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är Europas längsta transportkorridor och länkar samman Norden och Medelhavet och under innevarande period sträcker sig till Stockholm i Sverige. Senast år 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T och under hösten 2018 lanserade EU-kommissionen det arbete som ska leda fram till översynen. Under november 2018 öppnade EU-kommissionen upp för samråd om uppföljningen av utfallet och lärdomarna av det förra avslutade TEN-T-programmet.

För norra Sveriges del innebär de av EU-kommissionen nu lagda förslagen, utifrån arbetet från North Sweden för regionerna, att för nästa finansieringsperiod av TEN-T förlängs ScanMed-korridoren längs norrlandskusten och vidare utmed Malmbanan mot Norge respektive Haparandabanan mot Finland. Till det kommer olika andra delar i TEN-T av vikt för regionerna i norr. Det är nu föremål för förhandlingar i EU och att från berörda parter på olika sätt bidra till att EU står fast vid de förslag som nu ligger med stöd av de översyner som görs.  

Samrådet

Samrådet syftar till att samla in förslag och åsikter från berörda parter och medborgare i en efterhandsutvärdering av TEN-T-programmet 2007–2013. Utvärderingens övergripande mål är att rapportera om framstegen kring programmets mål, resursanvändningens effektivitet, programmets europeiska mervärde och att utforma övergripande slutsatser och eventuella rekommendationer för genomförandet av TEN-T-programmet som underlag för en översyn av programmet och dess politiska inriktning med sikte på kommande program och i sin tur kopplat till de budgetmässiga ramverkan för programperioden 2021-2027. 

EU-kommissionen har listat ett antal kategorier av externa parter, utöver medborgare, som viktiga målgrupper att nå ut till med samrådet:

 

  • Medlemsstater
  • Andra stödmottagare än medlemsstaterna i projekten
  • Projektansvariga (i fråga om finansieringsinstrument)
  • Forskarsamhället (i relevanta fall)
  • Europeiska samordnarna för de nio stomnätskorridorerna och de två horisontella prioriteringarna
  • Tjänsteleverantörer och transportföretag
  • Infrastrukturförvaltare inom samtliga transportsätt

Så här medverkar du i samrådet

För att delta i samrådet kan man svara på en webbenkät som finns tillgänglig på svenska eller andra EU-språk. Läs mer om samrådetSista svarsdag är den 14 februari 2019. Enkäten hittar du här!

Vi uppskattar om du vill dela ditt svar med oss. Kontakta Mikael Janson, direktör på North Sweden: Mikael.janson@northsweden.eu

Kan du inte använda enkäten, kontakta Yves.BORMANS@ec.europa.eu för information. 

Företag och organisationer uppmanas också att registrera sig i EU:s öppenhetsregister för att öka öppenheten kring samrådet. 

16 Jan 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information