EU har antagit bindande upphandlingsmål för rena fordon

EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet har antagit nya bindande mål för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vid offentlig upphandling i alla EU-länder. De nya reglerna kommer att öka marknadssäkerheten, stimulera innovation och främja europeiska industrins globala konkurrenskraft. Inte minst ska de bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftförorenande utsläpp. På så vis är tanken att det reviderade direktivet ska hjälpa EU att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. EU:s tidigare bestämmelse om främjande av rena fordon vid offentlig upphandling är från 2009.

Reformen som antogs den 13 juni innehåller minimimål för upphandling på nationell nivå gällande rena lätta fordon (personbilar och lätta nyttofordon) och tunga fordon (lastbilar och bussar) samt en metod för att beräkna dessa minimimål. Åtgärderna omfattar två olika referensperioder, den ena slutar 2025 och den andra slutar 2030.

Begreppet ”rent fordon” i direktivet har fått en ny definition i direktivet som baseras på normer för koldioxidutsläpp där gränsvärdet för nollutsläpp av koldioxid gäller från och med 2026. Definitionen av tunga fordon beror på användningen av alternativa bränslen och det finns därtill delmål för utsläppsfria bussar.

Vad gäller upphandlingsmetoder så har reglernas tillämpningsområde utökats eftersom de kommer att tillämpas på ett större antal tjänster såsom offentliga vägtransporttjänster, persontransporter för särskilda ändamål, avfallshantering och post- och pakettjänster.

En preliminär överenskommelse nåddes i februari mellan det rumänska ordförandeskapet och Europaparlamentet som gick till omröstning i april.

” Det är mycket som står på spel: luften vi andas, klimatförändringarna och industrins konkurrenskraft. Att främja rena fordon vid offentlig upphandling är ett av många politiska initiativ som kan hjälpa oss att bli det vi vill vara: världsledande inom arbetet med att fasa ut fossila bränslen. ”

- Răzvan Cuc, Rumäniens transportminister och ordförande vid transportrådets möte.

Läs direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

/Julia Hanson

02 Jul 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information