Lägesrapport om militärmobilitet

Den 3 juni presenterade EU-kommissionen och EU:s Utrikestjänst en lägesrapport om genomförande av handlingsplanen för militärmobilitet. Militärmobilitet är ett EU-initiativ som syftar till att förbättra mobiliteten för militära trupper och materiel i EU.

Genom utnyttjande av synergier i civil respektive militär transportinfrastruktur syftar initiativet militärmobilitet till att förbättra rörligheten för militär personal, materiel och utrustning för rutinaktiviteter och under kris och konflikt inom och utanför EU för alla transportslag och i alla strategiska riktningar. Transportinfrastrukturen i EU kommer att rustas upp för dual-use dvs för dubbla militära och civila användningsområden. EU-finansieringen kommer huvudsakligen från Connecting Europe Facility (CEF) i vilken EUR 6,5 miljarder avsätts för militärmobilitet för nästa budgetperiod 2021–2027. Militärmobilitet är likaså ett flaggskeppsprojekt inom ramen för samarbetet mellan EU och Nato.

Handlingsplanen

EU:s Utrikestjänst och EU-kommissionen presenterade handlingsplanen för militär rörlighet den 28 mars 2018. I juni 2018 välkomnade Rådet handlingsplanen och uppmanade till ett snabbt genomförande i nära samarbete mellan alla relevanta parter.

Handlingsplanen omfattar en rad åtgärder som kommer göra det möjligt för EU:s medlemsstater att agera snabbare och mer effektivt inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samt i nationella och multinationella verksamheter. Detta ska ske utan att avkall görs på medlemsstaternas suveränitet och beslutsfattande. Lägesrapporten som nu presenteras redogör för de viktigare framstegen som nåtts och skissar på vägen framåt. Nästa lägesrapport kommer att presenteras på sommaren 2020.

Utgångspunkten är EU:s mervärde i att bistå samt underlätta för medlemsstaternas arbete med att förbättra den militära rörligheten. EU kan i detta avseende bidra med åtgärder för identifiering av synergier samt utnyttjande av befintlig politik och instrument inom tre huvudområden: transportinfrastruktur, lagstiftning och förfarande samt i andra tvärsektoriella frågor.  

Inom transportinfrastruktur har viktiga framsteg gjorts för identifiering av militära krav för rörlighet inom och utanför EU och för kartläggning av överlappningar och brister på näten för respektive användningsområde. En bristanalys har gjorts avseende standarder, krav och geografisk räckvidd på transportinfrastrukturen för respektive användningsområde. Ökade synergier mellan försvarsbehov och TEN-T utgör en grundpelare. Utvärderingen visar på positiva utfall för kraven på infrastrukturen där en stor del av standarder för militära användningsområden är förenliga med kraven för TEN-T. När det gäller geografiskt data visar det på en 94% överlappning av den infrastruktur som är relevant för militära ändamål med TEN-T:s geografiska räckvidd. Konkreta åtgärder har identifierats för att tackla brister, i de fall dessa förekommer, av betydande art mellan kraven på det militära nätet och TEN-T:s i syfte att åstadkomma bättre rörlighet av styrkorna inom och utanför EU. Olika parametrar och geografiska data för militära krav kommer att uppdateras med beaktande av bristanalysen. Identifieringen av överlappningar mellan det militära nätet och TEN-T:s nät kommer vara avgörande vid definiering av det geografiska område på vilket det blir aktuellt med finansiering av projekt med dubbla användningsområden från budgetlinjen som är avsedd för militärmobilitet i CEF eftersom endast projekt som ingår i både nätet för militär rörlighet och i det transeuropeiska transportnätet är stödberättigade

Så snart medlemsstaterna identifierat de nödvändiga uppgraderingarna av befintlig transportinfrastruktur och ev. nya infrastrukturprojekt, och efter det att kraven för dubbla användningsområden slutligt definierats, kommer en indikativ projektlista att tas fram vilket väntas ske under 2020.

Av EU:s medlemsstater har 23 anslutit sig till den europeiska försvarsbyråns programsammanslutning "Optimering av tillståndsförfaranden för gränsöverskridande rörelser i EU", vars arbete inriktas på att harmonisera och förenkla den militära rörligheten i EU. I det avseende har framsteg gjorts för att effektivisera tull, mervärdesskatt och transporter av farligt gods. Framförallt har ett förslag tagits fram om undantag för mervärdesskatt för EU:s militära operationer.

Militärmobilitet i CEF och TEN-T

I EU-kommissionens förslag om en ny CEF-förordning för budgetperioden 2021–2027 öronmärks EUR 6,5 miljarder till budgetlinjen militärmobilitet. Med tanke på att medfinansieringsnivån uppgår till 50% kommer det innebära en budget på minst EUR 13 miljarder totalt för projekt med dubbla användningsområden. Europaparlamentet och Rådet har nått en överenskommelse om CEF-förordningen, inklusive särskilda bestämmelser för projektfinansiering med dubbla användningsområden. Den finansiella allokeringen kommer att slutföras som en del av förhandlingarna om EU:s fleråriga budget MFF för budgetperioden 2021–2027. Vad gäller TEN-T kommer EU-kommissionen att inkludera vissa inslag av militära och/eller dubbla användningsbehov i utvärderingsprocessen av TEN-T. Utvärderingen av TEN-T har inletts och för närvarande pågår ett samråd om utvärdering av genomförande hittills i innevarande programperiod. 

Joint report to the European Parliament and the Council on the implementation of the Action Plan on Military Mobility

/Mona Mansour

12 Jun 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information