Styrgruppsmöte i Coronatider för Northern Sparsely Populated Areas

North Sweden European Office är koordinator för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, vars ordförandeskap för den politiska styrgruppen innehas av Region Norrbottens Regionråd Nils-Olov Lindfors. Den 26 maj anordnades ett styrgruppsmöte för nätverket, på distans, istället för det årliga forum som varit tänkt men fått flyttas på grund av Corona-pandemin. På dagordningen för mötet, under ledning av Nils-Olov, stod många viktiga frågor kopplat till att det sker mycket på EU-arenan av betydelse för regionerna i norr. Alltifrån regionalpolitiken och kommande Arktisöversyn i EU till ett samlat EU-kontor för NSPA i Bryssel och uppdaterade stadgar för nätverket.

Viktiga förhandlingar om regionalstöd, statsstöd och krispaket i EU

EU går in i slutfasen av förhandlingarna inför nästa programperiod 2021—2027 med sina olika fonder och program. Det omfattande investeringspaketet innehåller bland annat extra satsningar på NSPA-regionerna i norra Sverige och Finland för att bygga regional utvecklingskapacitet med stöd av EU:s regionalfond och till det insatser för att möta upp med nödvändiga kompetensbehov genom EU:s socialfond.

Att EU-kommissionen lagt in det i sina förslag är ett resultat av det arbete NSPA gjort genom bland annat den OECD-studie som lanserades lagom till att förslagen var i färd med att förberedas och läggas fram från EU-kommissionen. OECD-studien är ett exempel på det strategiska arbete som sker genom nätverket för NSPA för att samla gemensam kunskap, gemensamma argument och plattformar för gemensamt arbete framåt inom olika områden på EU-arenan.

Till det kommer EU:s alla krispaket och satsningar i spåren av Corona-pandemin som också är av stor vikt för norra Sverige att följa och agera så att de når rätt för behoven i NSPA. Dagen efter styrgruppsmötet skulle det samlade uppdaterade nya budgetförslaget med olika krismekanismer lanseras av EU-kommissionen att spekulera kring för styrgruppen.

Det var frågor som lyftes på styrgruppsmötet och ordföranden Nils-Olov Lindfors pekade särskilt på behovet av insatser för turismnäringen och möjlig samverkan kring turism. Såväl kortsiktiga behov av stödåtgärder i spåren av krisen som slår hårt mot regioner som Norrbotten och Lapland i Finland men överlag i norra Europa med sin växande turismindustri, som mer långsiktigt gemensamt arbete inom NSPA.

Inte minst EU:s statsstödsregler är viktiga att påverka för att ge möjligheter att ge stöd till krisande näringar och särskilt för regionerna i NSPA med avstånd till de stora marknaderna att kompensera för det. NSPA-regionerna har fått specifika undantag och det är något som från framförallt de norska regionerna lyfts fram särskilt, då det på norsk sida ges många särskilda stöd som annars inte är tillåtna i EU och där Norge fullt ut omfattas av EU:s regelverk. Genom samverkan i NSPA har sådana undantag kunnat få stöd och i pågående översyn av dessa regler i EU är det viktigt att vidmakthålla det.

Det är också av ökande vikt för svensk och finsk del i hur EU:s regionalstöd och statsstöd kan användas och de stora satsningar på en grön omställning som aviseras. Till det kan läggas särskilda undantag som nu görs för att kunna stödja krisande näringar.  Diskussionen i styrgruppen utmynnade i att inrätta en arbetsgrupp kring dessa frågor.

Arktis åter på agendan med NSPA och EU:s arktiska ambassadör på arenan

En annan stor diskussionspunkt vid styrgruppsmötet var Arktis där NSPA genom åren engagerat sig och i mycket under arbetet med EU:s nuvarande arktiska policy satte sig i centrum för diskussionen. Det utmynnade i en policy som utöver fokus på klimatutmaningarna i Arktis och vikten av internationell samverkan för att undvika konflikter också lyfte in ett fokus på hållbar regional utveckling med utgångspunkt i EU:s egna arktiska regioner i norra Sverige och Finland.

Den sedan november nya EU-kommissionen har inte hittills lyft fram de arktiska perspektiven så tydligt, samtidigt har ett arbete påbörjats för en ny uppdaterad arktisk policy att formas och överlag är de arktiska frågorna på väg tillbaka i debatten, inte minst klimatfrågan och en ökande politisk och militär spänning i den arktiska regionen. Det är av vikt för NSPA-regionerna att fortsätta upprätthålla också perspektiven om att från EU bidra till regional utveckling i samspel med sina egna och nära arktiska regioner.

North Sweden har inlett en dialog med EU:s nya arktiska ambassadör, Michael Mann, och EU-kontoren för NSPA träffade honom efter styrgruppsmötet för inledande diskussioner kring EU:s nya policy och fick bland annat informationen att det under juli till oktober kommer att komma ut ett frågebatteri från EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen som en del av översynen, för NSPA att engagera sig i. Överlag finns ett stort intresse inom EU:s institutioner kring de arktiska frågorna enligt Michael Mann. Avsikten är att från NSPA efter sommaren ordna ett möte med honom och NSPA:s politiska styrgrupp.

Ett projekt som följt av de tidigare arktiska engagemangen och också rekommendationerna från OECD om att samlas kring gemensamma prioriteringar och investeringar i NSPA-området är etablerandet av en Arktisk Investeringsplattform, AIP, i samspel med Europeiska Investeringsbanken, EIB. Frågan är hur det kan tas vidare och ta steget till ett förverkligande och var en fråga som lyftes till styrgruppen.

Det finns olika mening om behoven och inriktningen och finansieringen av en sådan satsning för att i grunden bidra till bättre underbyggd kapitaltillgång för regioner som, utanför de stora industrierna och städerna, kan ha svårt att få tag i kapital på jämbördiga villkor som områden där det finns gott om riskvilligt kapital. Styrgruppen kommer att ta frågan vidare vid kommande möten samtidigt som projektet arbetar fram fortsatta underlag.

Etablerandet av ett gemensamt EU-kontor och ny ”grundlag” för NSPA

Styrgruppen fick också en uppdatering om det pågående arbetet med att etablera ett ”Northern Room” eller Arktiskt NSPA-hus i Bryssel genom att de tre EU-kontoren, North Sweden, East & North Finland och North Norway är i slutfasen av diskussioner och förhandlingar för att flytta till nya gemensamma lokaler i Bryssel. I och med att North Sweden numera även samlar tidigare Mid Sweden European Office, finns ett behov av nya bättre anpassade lokaler för kontoret.

Utifrån det har en förfrågan gått till de andra kontoren om att hitta en gemensam lösning för att inte bara bibehålla utan också stärka den unika samverkan på EU-arenan i form av en gemensam lokalisering. Ambitionen är att kunna gå in i dessa nya lokaler under hösten, men är som mycket annat, avhängigt hur Coronasituationen utvecklar sig.

Det antogs därtill ett uppdaterat ”Memorandum of Understanding” för nätverket att arbeta utifrån, då det sedan det senaste antogs har skett förändringar såsom att två norska regioner gått samman och North Sweden European Office nu omfamnar hela norra Sverige.

Nils-Olov Lindfors kunde avsluta mötet med en förhoppning om att till hösten kunna ses fysiskt igen, även om nästa möte i september planeras att också det ske på distans. Även om Europa öppnar upp, så finns det mycket osäkerheter och redan situationen för gränserna mellan Sverige, Finland och Norge skapar problem som förhoppningsvis går att lösa. Det kunde konstateras att de stora problemen vad gäller hälsoläget kopplat till Corona inte finns i NSPA-regionerna, även om de ekonomiska effekterna slår hårt med behov av mer utbyten och samverkan för framtiden.

Utöver styrgruppsmöten skall också det nu uppskjutna NSPA Forum hållas i Region Västerbotten under början av 2021 och för de kommande mötena och forumet i NSPA börja sikta mot gemensamma projekt och prioriteringar för arbetet de kommande åren, inför nästföljande EU programperiod 2028 och framåt. Det är inte så långt borta som det kan låta.

/Mikael Janson

Se NSPA:s hemsida här

Läs om EU:s uppdaterade budget här

Läs mer om OECD-studien här

Läs mer om EU:s arktiska perspektiv här

Läs om den Arktiska Investeringsplattformen här

Se NSPA:s Memorandum of Understanding här

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information