Arctic Futures Symposium 2019

Den 25:e november anordnade International Polar Foundation tillsammans med sina arktiska partners, däribland North Sweden European Office, konferensen Arctic Futures Symposium för tionde året i rad i Bryssel. Över 30 olika talare och panellister deltog i diskussioner kring politiskt aktuella frågor om Arktis. Från regionen medverkade Li Skarin, projektledare Piteå kommunföretag AB och Nils-Olov Lindfors, Regionråd Norrbotten, tillika ordförande i nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). North Sweden följde upp forumet med dels en diskussion om Sveriges kommande nya arktiska strategi med svenska UD på plats i Bryssel samt en diskussion med EU:s tidigare Arktiska Ambassadör, Marie-Anne Coninsx, på Universitetet i Bryssel.

Intresset för de arktiska regionerna är högt i omvärlden och genom det finska EU-ordförandeskapet de senaste sex månaderna har de arktiska frågorna givits ytterligare ökad plats på EU:s agenda. Över tvåhundra deltagare sökte sig i år till Residence Palace i Bryssel för den tionde upplagan av Arctic Futures Symposium. Konferensen är unik då mötet är det enda i sitt slag som sammanför arktiska aktörer från olika nivåer och geografier mitt i EU:s maktcenter. Programmets digra innehåll belyste att Arktis är mer än naturresurser för omvärlden att hämta ut och säkerhetspolitik för världens största nationer att rusta upp sig kring. Ett stort fokus låg på regional utveckling i de arktiska regionerna och framför allt på de människor som lever och verkar i de nordligaste delarna av Europa och globalt runt polcirkeln

Mot en ny arktisk strategi

Arctic Futures Symposium inleddes av Lars-Gunnar Wigemark, EU:s nya ambassadör för Arktiska frågor. Han försäkrade att EU kommer ha ett fortsatt fokus på Arktis och att han personligen har mycket att lära av konferensens deltagare i fråga om innehållet i EU:s nästa arktiska strategi som Finland i egenskap av nuvarande EU-ordförandeland föreslagit. Merete Omma, Samerådets EU-koordinator, berättade om den samiska arktiska strategin och tryckte på att samerna som ju faktiskt är EU:s enda urbefolkning, bör konsulteras i sådana fall och i andra sammanhang än enbart i det Arktiska Rådet där samerna alltid deltar vid förhandlingsbordet.

Under panelsamtal mellan de arktiska ambassadörerna från de nordiska länderna, däribland Björn Lyrvall från Sverige, behandlades det Arktiska Rådets roll i framtiden. Det rådde konsensus kring att regional utveckling borde ta större plats och att man i ökad utsträckning bör möjliggöra för entreprenörskap i de arktiska regionerna. Allt för stark nationell lagstiftning på internationell nivå kan sätta käppar i hjulen för ett effektivt samarbete på gränsöverskridande regional nivå. Geopolitiken kan därtill skapa problem för Arktiska Rådet i framtiden då det idag förekommer en del motsättningar kring Arktiska Rådets prioriteringar mellan medlemsländerna i form av de åtta arktiska staterna till vilka Sverige och Finland hör samt observatörer som Kina och Indien med många fler.

 

 

 

Skandinaviska ambassadörer diskuterade Arktiska Rådets roll i ett Arktis i förändring

Internationellt intresse i fråga om säkerhet i Arktis

Diskussioner kring säkerhet och trygghet i Arktis kretsade kring hur dessa komponenter kan säkras i de arktiska regionerna och panelen sammanförde en brokig skara intressenter med vitt skilda perspektiv. Deltog gjorde Neil O’Rourke från kanadensiska kustbevakningen och Kathleen Larkin från amerikanska utrikesdepartementet, Gjert Lage Dyndal från NATO och Jari Villén, EU-kommissionens särskilda arktiska rådgivare. Trygghet och säkerhet innebär för dem alltifrån skydd och beredskap mot naturkatastrofer och olyckor skapade av mänsklig hand till det allmänna säkerhetsläget på ett militärt plan då det exempelvis sker en upprustning just nu i vissa av de arktiska regionerna.

Behandlades gjorde även frågor om jämställdhet och genus i arktiska regioner. Laura Churchill från The Board of Pakatuit , som berättade om studier som visar att kvinnor i urbefolkningsgrupper löper större risk än andra att utsättas för övergrepp under sin livstid. Samma tema fördes upp av Ellen Marie Jensen, forskare vid Tromsö universitet, kring den samiska befolkningen i Norge. Panelen diskuterade vidare hur attitydförändringar och utbildning kan hjälpa till att skapa ett mer jämställt Arktis.

EU-kommissionens särskilda arktiska rådgivare Jari Villén talar i panelen om säkerhet och trygghet i Arktis

Utmaningar kopplat till demografi, skogsbruk och fördomar om glesbygdhet

En av de stora utmaningarna i de arktiska regionerna är kopplat till demografi och med det brist på arbetskraft och kompetens. Gällande hållbarhet och innovativ användning av biologiska resurser presenterade Tanja Lepistö, North East Finland EU Office, hur ett aktivt skogsbruk är nödvändigt och hur skogsindustrin bidrar till grön tillväxt i norra Finland. Li Skarin, projektledare Piteå kommunföretag AB, belyste befintliga fördomar om att Arktis enbart består av landsbygd och gleshet och visade exempel på hur norra Sveriges unika förutsättningar med råvaror, en attraktiv livsmiljö, industrier och unika testbäddar för utvecklingsprojekt bidrar till att norra Sverige är en av de mest innovativa regionerna i EU när det kommer till både industriell hållbar utveckling men även social utveckling. Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten och ordförande i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), avrundade dagens konferens som key-note speaker med att uttala en önskan till EU som han hoppas framåt kommer att rikta medel mot investeringar i Arktis som skapar mervärde i hela EU, där människor som regionalt berörs bör konsulteras i olika lagstiftningsprocesser.

Ordförande i nätverket NSPA, Nils-Olov Lindfors avslutade dagen med några ord om hur viktigt det arktiska samarbetet kommer vara i framtiden
North Sweden följde upp den arktiska dialogen

Kopplat till Arctic Futures kunde North Sweden European Office påföljande dag även träffa Sveriges arktiska ambassadör Björn Lyrvall och hans team som är i färd med att på uppdrag av Utrikesministern ta fram en ny svensk Arktisk strategi. Även om det är en nationell utrikespolitisk strategi är det av vikt att fånga regionala perspektiv och utvecklingsmöjligheter för Sveriges egna arktiska regioner i samspel med den Europeiska nivån för vilken de nordligaste delarna av Sverige är en utgångspunkt och legitimitet för hela EU:s engagemang i Arktis och den globala arktispolitiken. North Sweden besitter därvid en unik kunskap kopplat till arbetet med EU i att utveckla den arktiska politiken och koppla den till ett också regionalt utvecklingsperspektiv för de nordligaste Europa och dess omgivningar.

Det följdes av en paneldiskussion på Bryssels fria universitet mellan Mikael Janson, North Sweden, Andreas Östhagen, Fridtjof Nansen Institute i Oslo, samt den några veckor tidigare avgångne första EU-arktiska ambassadören Marie-Anne Coninsx, om EU:s tidigare, nuvarande och framtida roll i ett föränderligt Arktis utifrån såväl globala som lokala och regionala perspektiv i en åter allt mer het debatt om Arktis som är också i EU. Ministerrådet fattade i dagarna beslut om, på det finska ordförandeskapets initiativ, göra en översyn och uppdatera den nuvarande Arktiska policyn från 2016.

 

Läs om tidigare Arctic Futures

Läs om EU:s regionala arktiska arbete

Läs om EU Arctic Forum i Umeå

Läs om Universitetsseminariet

 

/Oskar Helsing & Mikael Janson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information