Region Jämtland Härjedalen uppmärksammas i Nordregios rapport om silverekonomi

Den 16 mars publicerade Nordregio, det nordiska forskningscentrumet för regional utveckling, en rapport om silverekonomi, ett begrepp som innefattar alla ekonomiska aktiviteter sammankopplade med samhällets äldre åldersgrupper. Rapporten studerar policys och initiativ för att främja silverekonomin, där Region Jämtland Härjedalen lyfts fram som ett positivt exempel.

Då norra Sveriges fyra nordligaste regioner har en gemensam utmaning med en åldrande befolkning är ämnet silverekonomi ett intressantNordregio, forskningscentrumet för regional utveckling och planeringpresenterade den 16 mars en rapport om Silverekonomins potential i de nordiska regionerna med fokus  vilka förutsättningar som finns för att stärka den nordiska silverekonomin och hur gränsöverskridande samarbete kan främja silverekonomin i de nordiska gränsregionernaOlika politiska initiativ och insatser inom näringslivet i Jämtland Härjedalen visar på hur regionen arbetar aktivt med att främja synen på äldre samt engagerar äldre medborgare att delta och bidra till samhället. 

Silverekonomi är ett begrepp som innefattar alla ekonomiska aktiviteter sammankopplade med samhällets äldre åldersgrupper. Begreppet myntades som en reaktion på Europas åldrande population och grundar sig i att många äldre fortsätter att bidra till samhället och ekonomin, och att de därför även som pensionärer och seniorer fortsatt bör ses som värdefulla resurser för samhället. En mycket viktig ståndpunkt relevant för norra Sverige som har en åldrande befolkning på många platser.  

Norden har goda förutsättningar  

I rapporten framgår att det finns goda förutsättningar att stärka silverekonomin i de nordiska länderna jämfört med andra europeiska länder. Detta beror dels på att de nordiska länderna har en hög grad av hälsa, välmående, aktivitet, sysselsättning och social delaktighet bland seniorer, men även eftersom den förväntade livslängden i Norden är relativt hög. Sysselsättningsgraden i de europeiska länderna har ökat som en generell trend, vilket enligt rapporten beror på olika reformer av pensionssystemen. Däremot går det samtidigt att se fortsatta hinder som åldersdiskriminering mot äldres deltagande i samhället och arbetslivet.  

Åldersdiskriminering har diskuterats i svensk media, bland annat i Dagens Nyheter, där Sverige fått lågabetyg när det gäller att värdera äldre människors bidrag till samhället på olika sätt. Detta har även diskuterats i ljuset av hur Sveriges coronarestriktioner sett ut under coronapandemin. 

I rapportens slutsatser efterfrågas förändringar i uppfattningen av de äldre för att uppnå den fulla potentialen av silverekonomin och det är särskilt viktigt att se potentialen hos de äldre på landsbygden, där den åldrande befolkningen utgör en stor del av samhället och därmed utgör en allt viktigare konsumentgrupp inom olika sektorer 

I Jämtland Härjedalen används sällan begreppet silverekonomi på kommunal nivå, däremot finns det tydliga tecken på att silverekonomin är mer utbredd inom den privata sektorn. Ett exempel är tre rekryteringsföretag som prioriterar att rekrytera äldre personer. Inom turistsektorn riktas marknadsföringsinsatser till äldre som konsumenter och  Jämtland Härjedalen har i överlag ett fokus på att inkludera och engagera de äldre åldersgrupperna i samhället, även om det inte finns ett uttalat mål om att stärka just silverekonomin. Östersund, som är medlem i Världshälsoorganisationens globala nätverk för åldersvänliga städer och samhällen, har till exempel utfört olika satsningar för att staden ska bli bättre anpassad för äldre personer.   

Rapporten framhåller även att den största och en av de viktigaste utmaningarna för regionen är sjukvårdssystemet som behöver vara bättre rustat för en åldrande befolkning. Jämtland Härjedalen har utfört stora hälso- och sjukvårdssatsningar med ett stort fokus på teknologi och mobila tjänster. för att öka både tillgängligheten och effektiviteten på landsbygden. vilket är positivt för silverekonomin. 

Läs mer om Nordregios rapport om silverekonomi här. 

/ Matilda Albertsson och Julia Hanson 

06 Maj 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information