Botniska korridoren tjuvstartade Connecting Europe Days i Lyon

Redan innan Connecting Europe Days, EU:s stora årliga samling för transportaktörer, hade inletts ordnade Botniska korridoren ett möte med Pat Cox som är samordnare för stomnätskorridoren ScanMed där den Botniska korridoren ingår.

Det blev en bra diskussion med Pat Cox, och hans rådgivare Martin Zeitler, som  är handläggare på EU-kommissionen DG MOVE. Från samarbetet deltog  Lotta Rönström från North Sweden European Office, Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan och Jimmy Bystedt från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Pat Cox visade stort intresse för den nya nationella transportplanen.

–Regeringen ökade resurserna till norra och mellersta Sverige, men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt för att täcka de stora behov som den gröna omställningen skapar. Vi ser rekordstora och tunga industriinvesteringar, men utbyggnaden av nödvändig transportinfrastruktur hänger inte med. Sverige kommer tyvärr inte att uppfylla de krav som ställs i TEN-T-förordningen konstaterade Lotta Rönström.

Varken Norrbotniabanan eller Nya Ostkustbanan kommer att stå klara till 2030, som är målåret för EU:s viktiga stomnät.

–Sett till de stora industriinvesteringarna är det olyckligt att nödvändiga satsningar i infrastrukturen tar så lång tid. För vår del är färdigställandet av Norrbotniabanan centralt för att möta industrins behov av arbetskraft och godstransporter, men även kapacitetsåtgärder i stråket Luleå–Narvik där inte minst dubbelspår Luleå–Boden är kritiskt, säger Jimmy Bystedt som är infrastrukturstrateg på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Viktig medfinansiering från EU

EU har under de senaste åren bidragit med viktig medfinansiering till olika investeringar i den Botniska korridoren, vilket enligt Pat Cox visar att EU vill säkerställa snabbt färdigställande av denna del av ScanMed-korridoren. Samtidigt konstaterade han att intresset för medfinansiering från EU är mycket stort. För utlysningen 2021 avsatte EU nära 6 miljarder euro, samtidigt som medlemsländerna ansökte om nära 14 miljarder euro. Av 484 ansökningar godkände EU 208.

Planmognad är enligt Pat Cox en viktig parameter när EU fattar beslut om medfinansiering, och här ligger både Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan mycket bra till.

Samtalet kretsade också kring kriget i Ukraina, det nya säkerhetsläget i Europa, Sveriges och Finlands NATO-ansökningar samt nya behov rörande militär mobilitet.

Militär mobilitet allt viktigare

–Självklart kommer frågan om militär mobilitet att få en större tyngd, och för den Botniska korridorens del handlar det ju dels om stomnätets utveckling och då främst behov av att öka bärigheten på Nya Ostkustbanan och bygga klart Norrbotniabanan. Men det handlar ju också om att stärka de öst-västliga förbindelserna mellan Norge, Sverige och Finland, där det övergripande nätet spelar en stor roll, till exempel längs Mittstråket från Sundsvall till Trondheim. Men även förbindelserna från Haparanda via Kiruna över till Narvik, säger Lotta Rönström.

–Hittills har Sverige fått bra utdelning på de ansökningar som skickats in. Det är nu viktigt att fortsätta arbetet för att säkra så mycket medfinansiering som möjligt från EU. Det är hög tid att göra betydligt större ansökningar, samt att också se till att pengarna kommer till de projekt som fått medfinansiering. Idag är pengarna inte öronmärkta, vilket är ett systemfel. Det finns tyvärr inga tydliga incitament för Trafikverket att göra ansökningar, eftersom EU:s medfinansiering inte bidrar till att öka Trafikverkets ekonomiska ram, säger Ingela Bendrot.

–Vi vill visa våra goda erfarenhet från medfinansiering och därför tar vi nu tillfället i akt att redovisa de objekt inom den Botniska korridoren som fått medfinansiering och peka på de möjligheter som finns till fortsatt samverkan kring utbyggnaden av ScanMed-korridoren, säger Magnus Lagergren KD som är från Region Örebro län.

En annan fråga som behandlades var de stora kostnadsökningar som nu urholkar inte bara Sveriges infrastrukturbudget, utan drabbar alla EU:s medlemsländer och givetvis också EU.

Storslagen invigning

Connecting Europe Days Eventet samlar  runt 3 000 deltagare och är ett årligen återkommande event.  Det öppnades på morgonen den 29 juni av Grégory Doucet som är borgmästare i Lyon. Eventet samlar  runt 3 000 deltagare och är ett årligen återkommande event.

Därefter följde inlägg av transportkommissionären Adina-Ioana Vălean, Karima Delli, ordförande för EU-parlamentets Transportutskottm, samt Henrik Hololei, generaldirektör på DG Move

Invigningen avslutades med ett gripande panelsamtal mellan infrastrukturministrarna Oleksandr Kubrakov från Ukraina, Andrei Spînu från Moldavien samt Irakli Karseladze, från Georgien.

Från den Botniska korridoren medverkade Lotta Rönström från North Sweden European Office, Ebba Bjerkander från Central Sweden European Office, Martina Hallgren från Region Dalarna, Jimmy Bystedt från Norrbotten, Ingela Bendrot från Nya Ostkustbanan, Magnus Lagergren och Dino Keljalic från Region Örebro län samt Isabella Forsgrenfrån INAB i Umeå.

30 Jun 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information