Sammanhållningsinsatser för ukrainare och nytt initiativ till EU-samordning för flyktingar i Europa

Den 8 mars antog EU-kommissionen ett förslag till sammanhållningsinsatser för flyktningar i Europa (Care) där medlemsstater och regioner ska kunna nyttja medel från EU:s strukturfonder för att hjälpa människor på flykt från Rysslands invasion av Ukraina. Den 29 mars enades därtill EU:s inrikesministrar om ett program med tio punkter med olika insatser för att utveckla EU:s samordning av flyktingar från Ukraina.

EU-kommissionens förslag på sammanhållningsinsatser för flyktningar i Europa (Care) innehåller konkreta åtgärder med möjlighet att finansiera insatser för människor på flykt med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) samt React-EU. En annan åtgärd som presenterats är mer flexibla rapporteringskrav och retroaktivt stöd.  

– EU visar sin solidaritet med Ukraina efter Rysslands brutala invasion, sade EU-kommissionären för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira. 

EU-kommissionen antog förslaget för Care den 8 mars som antogs av ministerrådet den 16 mars och godkändes av Europaparlamentet den 24 mars. Under kommande veckor ska detaljer i implementeringen av Care kommuniceras från EU-kommissionen. 

Fyra förändringar i sammanhållningspolitiken för stöd till medlemsländernas mottagande av ukrainska flyktingar 

EU-kommissionen har föreslagit fyra förändringar i sammanhållningspolitiken som syftar till att förenkla och skynda på medlemsstaternas möjligheter att hjälpa människor som flyr från Ukraina. Care-förslaget ska öka flexibiliteten för sammanhållningspolitiken för budgetperioden 2014–2020, vilket betyder att det bara är medel som rör föregående programperiod som omfattas av förslaget. De fyra förändringarna:  

 • För att minska budgettrycket i medlemsländerna, särskilt på grund av de långdragna konsekvenserna av covid-19-pandemin, kommer möjligheten till 100 % medfinansiering från EU för sammanhållningspolitiska medel 2014–2020 att förlängas till räkenskapsåret 2021–2022. 
 • Medlemsländerna och regionerna kommer att ha möjlighet att använda medel från antingen Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) för alla typer av åtgärder för att stödja människor som flyr från Ukraina.  
 • Medlemsländernas utgifter för alla åtgärder, till stöd för flyktingar från Ukraina, kommer berättigas retroaktivt EU-stöd, från och med startdatumet för den ryska invasionen (den 24 februari 2022). 
 • Rapporteringen och ändringar av programmen avses att förenklas. 

 

Exempel på åtgärder för att stödja människor på flykt  

Syftet med Care är att hjälpa medlemsländerna att kunna ge krisstöd för de grundläggande behov hos människor som flyr den ryska invasionen av Ukraina. Care ska fungera som finansiering till kortsiktiga insatser och tjänster som tillfälliga bostäder, byggande av mottagningscentrum, livsmedel, vatten eller medicinsk vård. Care kan också fungera som ett verktyg för att öka medlemsländernas kapacitet genom extra infrastrukturutrustning eller personal som behövs för detta. Det finns också långsiktiga insatser och tjänster som Care kommer stödja finansiellt. Det handlar om långsiktig integration, investeringar i bostäder, utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård, social inkludering och omsorg.  

Ministermöte diskuterade EU-samordning av flyktingar  

Den 29 mars samlades EU:s inrikesministrar för att diskutera hur man bättre ska samordna medlemsländernas insatser för hantering av flyktningar. Ministrarna enades om ett program om tio punkter med olika insatser som presenterades av Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. De konstaterades också att EU bättre ska samordna registrering av ukrainska flyktingar och kartlägga vilka möjligheter medlemsländerna har att ta emot flyktningar.  

– Det är en plan om hur vi ska samordna oss bättre kring vart flyktingarna ska ta sig, kring transporter, hur man ska få till en gemensam EU-registrering, hur man bättre ska arbeta mot trafficking och hur man ska förbereda sig om det kommer fler flyktingar, sade ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson på väg in till mötet.  

De tio punkterna  

 1. En EU-plattform för registrering för att utbyta information om mottagare av tillfälligt skydd och nationell skyddsstatus. 
 2. En samordnad strategi på EU-nivå för transport- och informationsnav. 
 3. Kartläggning och förbättring av mottagningskapacitet och boende och säkerställa kontinuitet i vården.   
 4. Utveckla nationella beredskapsplaner för att möta behov på medellång till lång sikt. 
 5. Utveckla gemensamma standardförfaranden och vägledning för mottagande och stöd till barn på flykt. 
 6. En gemensam plan mot människohandel för att förhindra trafficking och exploatering. 
 7. Förstärkt solidaritet med Moldavien genom samarbete på EU-nivå.  
 8. Ett förstärkt ramverk för internationellt samarbete om säkra destinationer.  
 9. Ta itu med inre säkerhetskonsekvenser av kriget i Ukraina som organiserad brottslighet och människohandelsgrupper och säkerställa verkställandet av EU:s sanktioner mot ryska och vitryska individer. 
 10. Tillräckliga resurser och finansiering. 

Missa inte North Swedens webbinarium om läget i Ukraina och EU:s samordning kring flyktingmottagande. Läs mer här.  

Läs mer om EU-samordningen kring ukrainska flyktingar här 

Läs om EU-kommissionens pressmeddelande om CARE här.   

Läs frågor och svar om CARE här 

/Emilia Zetterlund  

08 Apr 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information